Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā / sastādītāja, priekšvārda autore Ausma Špona. - Rīga : RaKa, 2015. - 227 lpp. : il., notis, tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984463209.

 

Cimdiņa, Aira. 
    No Visa pa druskai... / Aira Cimdiņa ; lit. red. Dace Morica ; vāka noform. izmantots Airas Cimdiņas zīm. - [B.v.] : [Aira Cimdiņa], 2014. - 78, [1] lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        1. grāmata.
        ISBN 9789934141980.

 

Evanss, Žils. 
    Filozofija reālajai dzīvei : un citām bīstamām situācijām / Žils Evanss ; no angļu val. tulk. Normunds Pukjans. - Rīga : J.L.V., 2015. - 294, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Philosophy for Life and Other Dangerous Situations.
        Saturs: Sveicināti Atēnu filozofijas skolā! Rīta junda: Sokrāts un ielas filozofijas māksla. Rīta sesija: Tikumības kareivji: Epiktēts un kontroles saglabāšanas māksla ; Musonijs Rufs un fiziskā un psiholoģiskā sagatavotība ; Seneka un māksla kontrolēt savas cerības. Pusdienas: Filozofijas Zviedru galds: Pusdienu lekcija: Epikūrs un mirkļa baudīšanas māksla. Agrās pēcpusdienas sesija: mistiķi un skeptiķi: Heraklīts un kosmosa apceres māksla ; Pitagors un frāžu iegaumēšanas un skandēšanas māksla ; Skeptiķi un šaubu kultivēšanas māksla. Vēlās pēcpusdienas sesija: politika: Diogēns un anarhijas māksla ; Platons un taisnīguma māksla ; Plūtarhs un varonības māksla ; Aristotelis un ētiskā dzīvesveida māksla. Absolvēšana: Sokrāts un māksla aiziet no dzīves. Ārpusskolas nodarbības: 1.pielikums: Vai Sokrāts bija pārāk optimistisks par cilvēka saprāta spējām. ; 2.pielikums: Sokrātiskā tradīcija un nerietumnieciskās filozofijas tradīcijas ; 3.pielikums: Sokrāts un Dionīss.
        ISBN 9789934116964.

 

Freids, Zigmunds. 
    Sapņa interpretācija / Zigmunds Freids ; no vācu val. tulkojis Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 648 lpp. - Bibliogrāfija: 532.- 562. lpp. . - Personu rādītājs: 637.- 648. lpp. - Oriģ. nos.: Die Traumdeutung.
        ISBN 9789934052729.

 

Gailīte, Zane. 
    Mūsu Baumaņu Kārlis / Zane Gailīte ; mākslinieks Eduards Groševs ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne, 2015. - 166, [9] lpp. : il., faks., portr. ; 23 cm.
        ISBN 9789934053849.

 

Grāvis, Harijs. 
    Adzele-Gaujiena, 1111-2011 : senatne un mūsdienas : pagasta vēsture / Harijs Grāvis ; red. Ineta Riepniece ; ceļavārdu aut.: Ieva Ose, Kornēlija Apškrūma, Andris Caune, Evalds Mugurēvičs, Māris Atgāzis, Ojārs Stefans, Jānis Līcis, Ieva Ķīse, Daina Siņeļņikova ; māksl. Ainars Gaidis. - Gaujienas pagasts : [Gaujienas pagasta pārvalde, 2010]. - 415 lpp. : il., ģīm., faks., kartes, notis ; 31 cm. - Bibliogr.: 414.-415. lpp. - H. Grāvja grāmata stāsta par Gaujienas novadu no 12. gadsimta līdz mūsu dienām. Grāmatā ir skarbas liecības par pagasta iedzīvotāju likteni vācu muižnieku jūgā, par cīņām 1905. gada revolūcijā, par skarbo teroru 1919. gadā, Otrajā pasaules karā un izsūtīšanas gados. Par dzīvi Gaujienā un mācībām vidusskolā rakstīts daudzās absolventu, skolotāju un pagasta iedzīvotāju atmiņās.
        ISBN 9789984490526.

 

Grills, Bērs. 
    Dzimis, lai izdzīvotu : izdzīvošanas paņēmieni zemeslodes bīstamākajās vietās / Bērs Grills ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 253, [3] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Born survivor. - Rādītājs: 251.-253. lpp.
        ISBN 9789934037214.

 

Horizontu meklējot = In search of the horizon : [izstādes katalogs] / sastādītājas: Ieva Kalniņa, Inese Paklone ; teksti: Ieva Kalniņa, Santa Mičule, Juris Zariņš. - Rīga : Laikmetīgās mākslas institūts, 2015. - 225 lpp. : il.
        ISBN 9789934145070.

 

Kespersaks, Veiko. 
    Kaligrāfija 24 stundās : tehnikas, alfabēti, projekti / Veiko Kespersakss ; no angļu valodas tulkojusi Elīna Brasliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 160 lpp. : il. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: Calligraphy in 24 1hr lessons. - Alfabētiskais rādītājs: 158.-160. lpp.
        ISBN 9789934048678.

 

Korens, Stenlijs. 
    Kā saprasties ar suni / Stenlijs Korens ; no angļu valodas tulkojusi Dzintra Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltutis. - 2. izdevums. - Rīga : Avots, 2015. - 396 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: How to speak dog.
        ISBN 9789934534058.

 

Linguistica Lettica : Latviešu valodas institūta žurnāls / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 376 lpp. : att., tab. ; 20 cm. - Latviešu, krievu valodā.
        19.
    ISSN 1407-1932.

 

Makdono, Viljams. 
    No šūpuļa līdz šūpulim : zaļā domāšana lietu pasaulē / Viljams Makdono, Mihaēls Braungarts ; tulk. Kristīna Blaua. - Rīga : Jumava, 2012. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789934110665.

 

Rēzekne - pilsēta Latgales sirdī / fotogr.: Aleksandrs Tolopilo, Jānis Livatnieks, Andrejs Vasjukevičs, Anna Kuzmina, Aleksandrs Bondarenko, Edgars Pavlovskis ; Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs. - Rēzekne : Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs, [2014]. - 28 lpp.

 

Ruisa, Silvija. 
    Saldie un skābie ķirši / Silvija Ruisa. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 118, [2] lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934150753.

 

Rēzekne - a city in the hearth of Latgale / fotogr.: Aleksandrs Tolopilo, Jānis Livatnieks, Andrejs Vasjukevičs, Anna Kuzmina, Aleksandrs Bondarenko, Edgars Pavlovskis ; Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs. - Rēzekne : Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs, [2014]. - 28 lpp.

 

Колосов, Евгений Викторович. 
    Инженерное оборудование для дома и участка / Е. В. Колосов. - Москва : Энтраст Трейдинг, 2015. - 254 с. : ил. - (Мастер на все руки : обустройство и ремонт).
        ISBN 9785386081775.

 

Ярошевская, Анна. 
    Любовь Полищук / А. Ярошевская. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 221, [1] с. ; 20 см. - (Великие люди эпохи).
        ISBN 9785386064747.

 

Резекне - город в сердце Латгалии / фотогр.: Александр Толопило, Янис Литавниекс, Андрей Васюкевич, Анна Кузмина, Александр Бондаренко, Эдгар Павловский ; Резекненский центр культуры и туризма. - Резекне : Резекненский центр культуры и туризма, [2014]. - 28 с.

 

Год Тынянова. 120 = Tiņanova gads. 120 = The year of Tynyanov. 120 : к 120-летию Ю. Н. Тынянова / текст подготовила Мария Шершнева ; пер. на латыш. Марии Спроге ; пер. на англ. Иветы Граудини ; Резекненский городской Театр-студия "Йорик". - Резекне : Резекненский городской Театр-студия "Йорик", 2014. - 32 с.

 

Berelis, Guntis. 
    Vārdiem nebija vietas : [vēsturisks romāns] / Guntis Berelis ; priekšvārdu angļu valodā tulkoja Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 252, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 2). - Teksts latviešu valodā, pēcvārds angļu valodā.
        ISBN 9789984887876.

 

Binčija, Meiva. 
    Nedēļa viesu namā / M. Binčija ; no angl. val. tulk. D. Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. - 310 lpp. - Oriģ. nos.: A Week in Winter.
        ISBN 9789934051418.

 

Bodžaljans, Kriss. 
    Tuksneša meitenes / Kriss Bodžaljans ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana. - Rīga : Jumava, 2015. - 341, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Sandcastle Girls.
        ISBN 9789934117589.

 

Bonfiljoli, Kirils. 
    Mortekajs : triloģija / Kirils Bonfiljoli ; Valdas Melgalves tulkojums no angļu valodas ; epigrāfus atdzejojis Andris Zeibots ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 196, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Don't point that thing at me. - 1. grāmata.
        1. grāmata. Netēmē uz mani.
        ISBN 9789984887852.

 

Čeisa, Ella Mārča. 
    Troņa cena : māsu Greju liktenis / Ella Mārča Čeisa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2015. - 443, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Three maids for a crown.
        ISBN 9789984357850.

 

Deivisa, Anna. 
    Kaisles atspulgi / Anna Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2015. - 406, [3] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Jewel Box.
        ISBN 9789984357843.

 

Einfelds, Jānis. 
    Rīga : triloģija / Jānis Einfelds. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 469, [2] lpp.
        ISBN 9789984887869.

 

Kiplings, Radjards. 
    Gaisma apdzisusī / Radjards Kiplings ; no angl. val. tulk. Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, [2015]. - 317 lpp. : il.
        ISBN 9789984410920.

 

Lorenss, Marks. 
    Muļķu princis : [fantastisks romāns] / Marks Lorenss ; no angļu val. tulk. Evita Bekmane. - [Rīga] : Prometejs, [2015]. - 368 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Prince of Fools / Mark Lawrence. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        1. grāmata. Sarkanās karalienes karš.
        ISBN 9789934842290.

 

Močia, Federiko. 
    Cilvēks, kurš negribēja mīlēt / Federiko Močia ; no itāļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2015. - 461 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: L'uomo che non voleva amare.
        ISBN 9789984357881.

 

Murakami, Haruki. 
    Par ko es runāju, runādams par skriešanu / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 173 lpp. - (Labākie jaunie kulta romāni). - Oriģ. nos.: Hashiru koto ni tsuite kataru roki ni boku no kataru kot.
        ISBN 9789934052347.

 

Ostina, Džeina. 
    Lēdija Sūzana / Džeina Ostina ; no angļu val. tulkojusi Dagnija Dreika. - Jūrmala : Daugava, 2015. - 204 ,[1] lpp. + portr. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: The Watsons. Sanditon. Lady Susan.
        Saturā: Votsoni ; Senditona ; Lēdija Sūzana.
        ISBN 9789984410937.

 

Rimminens, Miko. 
    Sarkanā degundiena / Miko Rimminens ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Jumava, 2015. - 246, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Nenäpäivä.
        ISBN 9789934117374.

 

Viks. 
    Santamonika, Arhangeļskas apg. / Viks ; Ievas Nagliņas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava, 2015. - 374, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934117268.

 

Акунин, Борис. 
    Планета Вода : Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке : [романы] / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2015. - 413, [2] c. : ил. - (Новый детективъ).
        Содерж.: Планета Вода ; Парус одинокий ; Куда ж нам плыть?.
        ISBN 9785815913332.

 

Бих, Ишмаэль. 
    Завтра я иду убивать : воспоминания мальчика-солдата / Ишмаэль Бих ; пер. с англ. И. А. Крейниной. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 330 с. ; 23 см. - (Вокруг планеты за 80 книг). - Ориг. назв.: Beah, Ishmael. A long way gone. Memoirs of a boy soldier. - На тит. л.: Сьерра-Леоне.
        ISBN 9785699704682.

 

Брицци, Фаусто. 
    100 дней счастья : [роман] / Фаусто Брицци ; пер. с итал. Т. Быстровой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 383 с. ; 21 см.
        ISBN 9785170862337.

 

Давыденко, Альбина. 
    Легенды старого города = Vecas pilsētas leģendas = Legends of the Old Town / Альбина Давыденко ; перевод на латышский язык Лидии Солдане ; перевод на английский язык Марики Рускуле, Зане Зарини. - Даугавпилс : [Latgales Media Centrs], 2012. - 129, [1] c. : ил. - Текст парал. на рус., латышск. и англ. языках. - На обл. назв.: Динабург-Двинск-Даугавпилс. Легенды старого города.
        ISBN 9789984495743.

 

Депардье, Жерар. 
    Такие дела... : [автобиография] / Жерар Депардье ; пер. с фр. Н. Хотинской. - Москва : Эксмо, 2015. - 190 с., [16] л. вкл. ил. - (Автобиография великого человека). - Ориг. назв.: Ça s’est fait comme ça. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785699789467.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич. 
    Логика выбора : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 350 с.
        ISBN 9785170898657.

 

Луганцева, Татьяна Игоревна. 
    Кутерьма вокруг хирурга : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 319 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785170892020.

 

Малышева, Анна Витальевна. 
    Мастер охоты на единорога : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 319 с.
        ISBN 9785170888764.

 

Мид, Райчел. 
    Клятва истинной Валькирии : [роман] / Ричард Мид ; пер. с англ. М. Осиповой. - Москва : ЭКСМО, 20105. - 639 с. - (Жестокие игры).
        ISBN 9785699792122.

 

Островская, Екатерина. 
    Мечты о лучшей жизни : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 314, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785699792726.

 

Сафон, Карлос Руис. 
    Марина : роман / Карлос Руис Сафон ; пер. с исп. О. Светлаковой. - Москва : АСТ, 2015. - 314 с. - Ориг. назв.: Marina. - Цикл «Кладбище забытых книг».
        ISBN 9785170849352.

 

Фрай, Макс. 
    Слишком много кошмаров / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2015. - 447 с. : ил. ; 21 см. - (Сновидения Ехо).
        ISBN 9785170887200.

 

Хейволл, Гауте. 
    Язык огня : роман / Гауте Хейволл ; пер. с норвеж. Марии Алекшиной и Веры Дьяконовой. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2015. - 285, [1] с. ; 21 см. - Пер.: Heivoll, Gaute. Før jeg brenner ned.
        ISBN 9785170855049.