Freids, Zigmunds. 
    Sapņa interpretācija / Zigmunds Freids ; no vācu val. tulkojis Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 648 lpp. - Bibliogrāfija: 532.- 562. lpp. . - Personu rādītājs: 637.- 648. lpp. - Oriģ. nos.: Die Traumdeutung.
        ISBN 9789934052729.

 

Gleizdāns, Pēteris. 
    Minigrafika : grāmatzīmes : [albums] / Pēteris Gleizdāns ; priekšv. aut. Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2015. - 253 lpp. : il.
        ISBN 9789984292601.

 

Keišs, Staņislavs. 
    Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi : monogrāfija = Regional development in Latvia: course, problems and solutions of administrative territorial reform : monograph / Staņislavs Keišs, Andris Kazinovskis ; tulkojums angļu valodā: Elga Tilta. - Rīga : Vītola izdevniecība, 2014. - 615 lpp. : kartes, tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 281.-286. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984835808.

 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte zinātnei un izglītībai / sastādītāji: Aīda Krūze, Ērika Lanka, Jānis Aizpurs ; redaktores: Ruta Puriņa, Gita Bērziņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 407, [1] lpp. : il., portr., tab., diagr. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Ietver docētāju un darbinieku, absolventu un aizstāvēto promocijas darbu sarakstu.
        ISBN 9789984457833.

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / red. Ivars Orehovs. - Rīga : Latvijas Universitāte, [2014]. - 239 lpp. - Bibliogrāfija: [rakstu beigās].
        799. sējums. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : "Literatūra un likums": Skandināvijas tautu kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā skatījumā.
        ISBN 978998458601.

 

Lapsa, Lato. 
    Razbainieku salas / Lato Lapsa ; aut. fotogr., priekšv. ; red. Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 334, [2] lpp. : il., fotogr., k. - Bibliogr.: 333.-[335.] lpp.
        ISBN 9789984887937.

 

Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle : dzīve un darbs / Latvijas Universitātes bibliotēka ; sast.: Daina Gavare, Aija Putniņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 255 lpp. : faks., il., portr., fotogr. - (Latvijas Universitātes rektori). - Bibliogr.: 195.-245. lpp. . - Bibliogr. zemsv. piez. . - Palīgrād.: 246.-255.lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšv. latviešu, angļu, vācu un krievu val. - Uz vāka: Latvijas Universitātei - 95.
        ISBN 9789984458830.

 

Rīga 2030 : Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam / Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. - Rīga : Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2014. - 88 lpp.

 

Rīgas attīstības programma 2014.-2020. gadam / Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. - Rīga : Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2014. - 111 lpp. : il., grafiki, kartes, tab. - Bibliogrāfija: 111. lpp. - "Apstiprināta ar Rīgas domes 27.05.2014. lēmumu Nr. 1173". . - Uz vāka: Rīga 2030.

 

Rīgas attīstības programma 2014.-2020. gadam : investīciju plāns 2014.-2016. gadam / Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. - Rīga : Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2014. - 34 lpp.

 

Simsone, Bārbala. 
    Monstri un metaforas : ieskats šausmu literatūras pasaulē / Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 320 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [314.]-320. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934052460.

 

Skūns, Volijs. 
    Jauns sākums Kristū : Kristus darbības mūsos un caur mums / V. Skūns ; no angl. val. tulk. Ailita Kuka. - Rīga : Atradums - personības attīstības resursi, 2009. - 120 lpp.
        ISBN 9984613577.

 

Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika : Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences rakstu krājums / redkolēģija: Jānis Rozenfelds u.c. ; Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 451 lpp. - Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984458557.

 

Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade - kā atrast pareizo līdzsvaru : Latvijas Universitātes 71. zinātniskās konferences rakstu krājums / redkolēģija: J. Rozenfelds, I. Čepāne, S. Osipova, J. Lazdiņš, R. Balodis, V. Liholaja, J. Bojārs, Ā. Meikališa, U. Krastiņš, J. Kārkliņš, J. Briede, A. Kučs ; literārā redaktore: Sandra Liniņa ; Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 361 lpp. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984457321.

 

Vebsters, Ričards. 
    Rīkstniecība iesācējiem / Ričards Vebsters ; no angļu val. tulk. Kristīna Blaua. - Rīga : Jumava ; J.L.V., [2011]. - 166, [2] lpp. : il., fotogr. - Atsauces: 154.-[165.]lpp. . - Ieteicamā lit.: 166.-[167.]lpp. - Oriģ. nos.: Dowsing for Beginners.
        Saturā: Rīki ; Rīku lietošana ; Dziļāks skatījums uz rīkstniecību ; Rīkstniecība ar karti ; Pārsteidzošais svērtenis ; Rīkstniecība ar rokām un ķermeni ... [u.c.].
        ISBN 9789984389516.

 

Veselīga uztura paradumi bērnu un pusaudžu dzīvesdarbībā : starpdisciplinārs pētījums / Daugavpils medicīnas koledža ; [pētījuma koordinātore Janīna Stašāne]. - Daugavpils : Daugavpils medicīnas koledža, 2014. - 168. [33] lpp. : il., diagr., tab. - Bibliogrāfija: 165.-168. lpp.
        ISBN 9789934141560.

 

Ильина, Наталья Анатольевна. 
    Растить дочь. Как? : [младенец, девочка, девушка…] / Наталья Ильина. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 201 с. ; 21 см. - (Лучшая книга о ребенке). - Фактическая дата выхода в свет - 2014.
        ISBN 9785968424549.

 

Каас, Патрисия. 
    Жизнь рассказанная ею самой : Тень моего голоса / Патрисия Каас ; при участии Софи Бладиньер ; пер. с фр. И. Ю. Крупичевой. - Москва : Эксмо, 2013. - 285, [1] c., [4] л. фотогр. : фото. - (Уникальная автобиография женщины-эпохи).
        ISBN 9785699550944.

 

Brinkena, Ģertrūde fon den. 
    Nogrimusī zeme : piedzīvojumi divos pasaules karos, boļševiku laikā un pēckara gados / Ģertrūde fon den Brinkena ; tulkotāja un komentāru autore: Inta Dišlere ; zinātniskā redaktore: Māra Grudule. - Tukums : Tukuma muzejs, 2015. - 413 lpp. : il., portr. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789934846342.

 

Elliss, Deivids. 
    Adrenalīns : [romāns] / Deivids Elliss ; no angl. val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2015. - 460 lpp. - Oriģ. nos.: The Wrong Man.
        ISBN 9789984357553.

 

Grīns, Džons. 
    Papīra pilsētas : [romāns] / Džons Grīns ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 320 lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Paper towns.
        ISBN 9789934049989.

 

Hovijs, Hjū. 
    Putekļi : [zinātniskās fantastikas romāns] / Hjū Hovijs ; no angļu valodas tulk. Santa Andersone. - [Rīga] : Prometejs, 2015. - 390 lpp. - Oriģ. nos.: Dust.
        ISBN 9789934851117.

 

Kasims, Vilis. 
    Lielā pasaule / Vilis Kasims ; redaktore Ieva Melgalve ; Ernesta Kļaviņa dizains ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Mansards, 2015. - 223 lpp.
        ISBN 9789934120961.

 

Lokhārta, E. 
    Mēs bijām Meļi / E. Lokhārta ; no angļu val. tulk. Santa Liģere. - Rīga : BaibaBooks, 2015. - 230, [1] lpp. : il. - (New York Times Bestsellers). - Oriģ. nos.: We were Liars / E.Lockhart.
        ISBN 9789934539008

 

Ludzas igauņu pasakas / no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; ievada autors Uldis Balodis. - Rīga : Mansards, 2015. - 541, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 495. lpp.
        ISBN 9789934120992.

 

"Manā dārzā, dārziņā..." : dramatizējums piecās ainās ar starpspēli / sastād. Anna Kuzina. - [Ērgļu novads] : Braki, 2012. - 12 lpp.

 

Ogriņš, Andris. 
    Plaukstu šķērsielas / Andris Ogriņš ; redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks K. Butlers. - Rīga : Mansards, 2015. - 92, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934120985.

 

Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2013. - 291 lpp. - 7.-9.
        18.
        ISBN 9789984292342.

 

Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2014. - 326 lpp.
        19.
        ISBN 9789984292519.
    ISSN 1407-2076.

 

Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2015. - 312 lpp.
        20.
        ISBN 9789984292601.

 

Pankola, Katrīna. 
    Muchachas. Vējš vēl uzburs pavasari / Katrīna Pankola ; no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2015. - 525, [1] lpp. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Muchachas.
        ISBN 9789984357867.

 

Rainis, Jānis. 
    Citu laiks. Rainis = Райнис. Время других / atdzejojusi un sakārtojusi Olga Pētersone ; priekšv. aut. Ieva Struka. - [Rīga] : Latvijas Literatūras centrs, 2015. - 267, [2] lpp. - Teksts paral. tatv., kr. val.
        ISBN 9789984967226.

 

Remess, Andžils. 
    Reiz Liepājā... / Andžils Remess. - Rīga : J.L.V., [2013]. - 127, [1] lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934114861.

 

Zīle, Monika. 
    Dullā dzeguze : [romāns] / Monika Zīle ; il. Amanda Balode. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237 lpp. : il. - (Lata romāns ; 5 (191).
        ISBN 9789934150692.

 

Берсенева, Анна. 
    Вокзал Виктория : роман / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 410, [1] с. ; 20 см. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699766994.

 

Берсенева, Анна. 
    Героиня второго плана : роман / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 313, [1] с. ; 20 см. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699804115.

 

Быков, Дмитрий Львович, публицист. 
    Прощай, кукушка : рассказы / Дмитрий Быков. - Москва : ПРОЗАиК, 2011. - 269, [3] с. ; 21 см.
        Содерж.: Христос ; Отпуск ; Обходчик ; Ангарская история ; Можарово ; Чудь ; Инструкция ; Проводник ; Другая опера ; Экзорцист-2006, и др. рассказы. Содерж. рассказы : Христос; Отпуск; Обходчик; Ангарская история; Можарово; Чудь; Инструкция; Проводник; Другая опера; Экзорцист и др.
        ISBN 9785916311181.

 

Володарская, Ольга. 
    Дефиле над пропастью : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 315 с. - (Нет запретных тем. Детективные романы О. Володарской).
        ISBN 9785699792832.

 

Кетро, Марта. 
    Хоп-хоп, улитка : [роман] / Марта Кетро. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 283, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785170752492.

 

Кинг, Стивен. 
    Черный дом : [роман] / Стивен Кинг, Питер Страуб ; пер. с англ. В. Вебера. - Москва : АСТ, 2015. - 765, [2] с. ; 21 см. - (Темная башня).
        ISBN 9785170894208.

 

Крамер, Стейс. 
    50 дней до моего самоубийства / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 2015. - 576 с. ; 21 см. - (Звезда Рунета).
        ISBN 9785170886739.

 

Метлицкая, Мария. 
    Советы мудрой свекрови : о детях, мужьях и не только / Мария Метлицкая ; ил. Петра Петрова. - Москва : Эксмо, 2015. - 184 с. : ил. - (За чужими окнами. Советы мудрой свекрови).
        ISBN 9785699784363.

 

Пенни, Луиза. 
    Самый жестокий месяц : [роман] / Луиза Пенни ; пер. с англ. Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. - 412, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The cruellest month.
        ISBN 9785389079441.

 

Платова, Виктория Евгеньевна. 
    Змеи и лестницы : [роман] / Виктория Платова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 412 с. - (Остросюжетная проза Виктории Платовой).
        ISBN 9785170888153.

 

Смит, Мартин Круз. 
    Парк Горького : [роман] / Мартин Круз Смит ; пер. с англ. Л. Е. Мироновой. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 445, [1] с. - (Россия Мартина Круза Смита). - Ориг. назв.: Smith, Martin Cruz. Gorky park.
        ISBN 9785373041898.

 

Смит, Мартин Круз. 
    Три вокзала : [роман] / Мартин Круз Смит ; пер. с англ. Л. Е. Мироновой. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 316, [1] с. - (Россия Мартина Круза Смита). - Ориг. назв.: Smith, Martin Cruz. Three Stations.
        ISBN 9785373039710.

 

Тарновицкий, Алексей Владимирович. 
    Убью кого хочу : [роман] / Алексей Тарновицкий. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 317, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785170897087.

 

Тумасов, Борис Евгеньевич. 
    Усобники : (исторический роман о сыновьях Александра Невского) / Борис Тумасов. - Москва : Вече, 2012. - 414, [1] с. ; 20 см. - (Всемирная история в романах).
        ISBN 9785953358392.