Отраслевая литература

 

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literatury research / Liepājas Pedagoģijas akadēmija. [Literatūras katedra]. - Liepāja : Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2015. - 387 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Kospsavilkums angļu, vācu valodā ; satura rādītājs angļu, latviešu valodā.
     20.
     ISSN 1407-4729.

 

Amor vincit omnia : Konstantīns Karulis dzīvē un darbos : monogrāfisks rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore Janīna Kursīte ; zinātniskie recenzenti: Maija Burima, Anna Stafecka ; redakcijas kolēģija: Tatjana Civjana u.c. ; redaktore Jolanta Treile ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2017. - 350, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Citēto K. Karuļa publikāciju saraksts: [342.]-346. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
     ISBN 9789934549311.

 

Doidžs, Normens.
     Smadzenes nenoveco, tās mainās / Normens Doidžs ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 492, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs un atsaucēs: 403.-[477.] lpp. - Alfabētiskais rādītājs: 479.-[493.] lpp.
     ISBN 9789984236391.

 

Hejlskovs-Elvēns, Bū.
     Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem : kā pozitīvi ietekmēt uzvedību? : ceļvedis darbam ar cilvēkiem, kuriem ir autisms, uzvedības un citi funkcionālie traucējumi / Bū Hejlskovs-Elvēns ; tulk. latv. val.: Renāte Meija ; zin. konsult. Dace Visnola ; lit. red. Dace Romanovska. - [Rīga] : Velku biedrība, 2017. - 214 lpp. : diagr., il. - Bibliogrāfija: 207.-214. lpp. . - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.
     ISBN 9789934827815.

 

Latvija 2016 : galvenie statistikas rādītāji / Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2016. - 76 lpp. : diagr., tab., k. - (Latvijas statistika). - Uz vāka: Arvien tuvāk faktiem un cilvēkiem.
     ISBN 9789984064846.
     ISSN 1691-5437.

 

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / Latvijas Ārpolitikas institūts. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017. - 250 lpp. : diagrammas ; 24 cm. - Iznāk arī angļu valodā: Latvian foreign and security policy. - Ietver bibliogrāfiju. - LIIA - Uz vāka.
     ISBN 9789984583976.

 

Latvijas ārlietu simtgade / autori: Aldis Austers ... [u.c.] ; redaktori: Diāna Potjomkina, Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis ; zinātniskie recenzenti: Ainārs Lerhis, Toms Rostoks ; vāka dizains: Līga Rozentāle ; tulkojumi no angļu valodas: Alise Krapāne ; latviešu valodas redaktore Līga Bērziņa. - [Rīga] : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2016. - 287, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 280.-284. lapā un rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, daži teksti tulkoti no angļu valodas.
     1. sējums. Idejas un personības.
     ISBN 9789984583846.

 

Latvijas Valsts vīru un sievu domas : 2016. gada novembris / Lindas Liepiņas biedrība ; Lauras Šmidebergas Latvju dainu apkopojums. - Rīga : Linda Liepina, 2016. - 239 lpp. : portreti ; 21 cm.

     ISBN 9789934190575.

 

"Pāri slieksnim" : pirmā Latgales kongresa 100-gadei veltīta izstāde: 1917. gada 26.-27. aprīlis = "Puori slīkšņam": pyrmuo Largolys kongresa 100-gadei veļteita izstuode: 1917. goda 26.-27.apreļs = "За порогом": выставка, посвящённая 100-летию первого Латгальского конгресса: 26-27 апреля 1917 года = "Over the Doorstep": 100th anniversary of the First Latgalian Congress Exhibition : April 26-27, 1917 / projekta vad. un koord. Anastasija Straute ; izstādes dizains Inese Dundure. - [Rēzekne] : Latgales kultūrvēstures muzejs, 2016. - 47 lpp. : faks., il., kart., portr. - Teksts latviešu, latgaliešu, angļu, krievu valodās.

 

Sajadova, Veronika.
     PSRS un Latvija : starptautisko tiesību pārkāpumi / Veronika Sajadova ; zinātniskie recenzenti: Juris Bojārs, Dainius Žalimas ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Rita Kļaviņa ; angļu valodas redaktors Christopher Booth. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 382, [1] lpp. : faks., il. - Bibliogrāfija: 342.-[379.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfijas pamatā ir promocijas darbs "Starptautisko tiesību pārkāpumi PSRS-Latvijas attiecībās", aizstāvēts Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2013. gadā un vēlāk papildināts.
     ISBN 9789934151552.


Teritorijas, robežas un savienojumi : Rīgas Fotomēnesis, 2016 : izstādes, lekcijas, darbnīcas, filmas, portfolio skate = Territories, borders and check-points : Riga photomonth, 2016 : exhibitions, talks, workshops, films, portfolio, review / redaktors Arnis Balčus. - [Rīga] : Rīgas Fotomēnesis Biedrība, [2016]. - 101, [8] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un angļu valodā.
     ISBN 9789934148521.

 

Urbanovičs, Jānis.
     Kā dibināja Latviju. 1917. : kongress Rēzeknē, ar kuru aizsākās Latvijas Republikas vēsture / Jānis Urbanovičs ; priekšvārda autori: Jānis Streičs, Pēteris Keišs, Māra Nizinska ; noformējums: Maksims Borodajenko. - [Rīga] : Baltijas Forums, 2017. - 160 lpp. : faks., il., kart., portr. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 157. lpp.
     ISBN 9789934828966.

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2016. gada jūnijs. - 162 lpp. : tab., sh.

    ISSN 1407-4095.

 

Economic Development of Latvia : report / Ministry of Economy, Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Economy, Republic of Latvia, June 2016. - 168 p. : il.
     ISSN 1407-4109.

 

Latvia 2016 : statistics in brief / Central Statistical Bureau of Latvia. - Rīga : Central Statistical Bureau of Latvia, 2016. - 76 lpp. : diagr., tab., k. ; 21 cm. - (Latvijas statistika).
     ISBN 9789984064857.
     ISSN 1407-0634.

 

Š! : Baltic comics magazine / red. David Shilter, Sanita Muižniece. - Rīga : Grafiskie stāsti, 2017. - 162 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm.
     Nr. 27 (January 2017).
     ISBN 9789934518508.

 

The National Economy of Latvia : a macroeconomic review : #68/2016-3 / Ministry of Economics of the Republic of Latvia, Central Statistical Bureau of Latvia. - [Riga] : Ministry of Economics of the Republic of Latvia ; Central Statistical Bureau of Latvia, 2016. - 32 p. : charts, map.
     ISSN 1407-5334.

 

The National Economy of Latvia : a macroeconomic review : #69/2016-4 / Ministry of Economics of the Republic of Latvia, Central Statistical Bureau of Latvia. - [Riga] : Ministry of Economics of the Republic of Latvia ; Central Statistical Bureau of Latvia, 2016. - 32 p. : charts, map.
     ISSN 1407-5334.

 

Армстронг, Томас.
     Ты можешь больше, чем ты думаешь / Томас Армстронг ; пер. с англ. Юлии Змеевой. - 2-е изд. - Москва : Маннб Иванов и Фербер, 2017. - 206, [1] с. : ил.
     ISBN 9785001004769.

 

Проффер Тисли, Эллендея.
     Бродский среди нас / Эллендея Проффер Тисли ; пер. с англ. Виктора Голышева. - Москва : АСТ ; Corpus, 2015. - 220, [1] с., [16] л. ил., портр. ; 19 см.
     ISBN 9785170887033.

 

Урбанович, Янис. 
     Как создавали Латвию. 1917 : конгресс в Резекне, с которого началась история Латвийской Республики / Янис Урбанович ; верстка: Максим Бородаенко. - [Рига] : Балтийский Форум, 2017. - 157 с. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 157 с.
     ISBN 9789934828973.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Apškrūma, Kornēlija.
     Ceļojums gadalaikos : dzejoļi / Kornēlija Apškrūma ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Viļņa Lapiņa grāmatas dizains ; Ritas Blaževičas gleznu reprodukcijas. - [Rīga] : Annele, 2017. - 82, [6] lpp. : ilustrācijas ; 16 x 18 cm. - K. Apškrūmas dzejoļu krājumā apkopoti dzejoļi par Latvijas dabu gadalaikos. Mākslinieciskajam noformējumam izmantotas Ritas Blaževičas akvareļgleznas.
     ISBN 9789934559020.

 

Bakingems, Roiss Skots.
     Strupceļš / Roiss Skots Bakingems ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs. - Rīga : Kontinents, 2017. - 397, [2] lpp. - (#1 The New york Times Bestsellers).

     ISBN 9789984358642.

 

Bražis, Ivars.
     Asinīs rūdītais : patiess stāsts par Ziemassvētku kauju un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku kaprāli Indriķi Ekertu / Ivars Bražis ; redaktore Alīna Melngaile ; Aigara Truhina mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 175, [1] lpp. : faksimili, il., kart. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [176.] lpp.
     ISBN 9789934067051.

 

Ermlere, Franciska.
     Meistarstiķis : [detektīvromāns] / Franciska Ermlere. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - (Rīgas detektīvs).
     ISBN 9789934152559.

 

Grišams, Džons.
     Greja kalns / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 398, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
     ISBN 9789934066405.

 

Klīdziejs, Juoņs.
     Zalta kristeņš = Золотой крестик / Juoņs Klīdziejs ; tulk. (latgaliski), O. Bajandina (krīviski) ; Ačynska latgalīšu bīdreibys biblioteka, Krasnojarskys nūvoda regionaluo sabīdriskuo organizaceja "Latgalīšu kulturys centrs''. - Ačynskys : Krasnojarskys nūvoda regionaluo sabīdriskuo organizaceja "Latgalīšu kulturys centrs" ; Reiga, 2016. - 85 lpp. - (Ačynska latgalīšu bīdreibys biblioteka ; VI). - Teksts paral. latgaliešu, latviešu un krievu val.
     ISBN 9789934838750.

 

Laukmane, Maija.
     No zila gaisa : dzeja un plīvojumi / teksts, foto: Maija Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane. - [Rīga] : Annele, 2017. - 118, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmata ir dzejnieces M. Laukmanes dzejoļu un eseju (plīvojumu) krājums. Grāmatas galvenā tēma - ceļš, kuru ejam, kuru izvēlamies, domas, pārdomas un izjūtas par savu vietu pasaulē.
     ISBN 9789934559037.

 

Moriartija, Laiena.
     Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi : [romāns] / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2017. - 510 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
     ISBN 9789984358666.

 

Muciniece, Kristīne.
     Debesīs dotais solījums : [romāns] / Kristīne Muciniece ; redaktore Daiga Muižule. - [Lielplatone, Jelgavas novads] : [Autores izdevums], [2017]. - 286, [1] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934857126.

 

Osendovskis, Antonijs Ferdinands.
     Cilvēku, zvēru un dievu zemē : jāšus cauri Centrālajai Āzijai / Antonijs Ferdinands Osendovskis ; no poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; Aigara Truhina dizains ; redaktors un priekšvārda autors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 365, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
     ISBN 9789934064661.

 

Paklone, Inese.
     Cīņas olu Lieldienas / Inese Paklone ; māksliniece Gita Treice ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016]. - 34, [5] lpp. : il.
     ISBN 9789984334226. . - ISBN 9789984334127.

 

Paklone, Inese.
     Ziemassvētku zāģītis / Inese Paklone ; Gitas Treices ilustrācijas ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2015]. - 32, [7] lpp. : il.
     ISBN 9789984334127.

 

Ričmonda, Mišela.
     Laulību līgums / Mišela Ričmonda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2017. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
     ISBN 9789984358659.

 

Robotams, Maikls.
     Dzīvību vai nāvi : [detektīvromāns] / Maikls Robotams ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 444, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
     ISBN 9789934064555.

 

Rokpelnis, Jānis.
     Muzejs : [romāns] / Jānis Rokpelnis ; redaktore Gundega Blumberga ; literārā redaktore Sanda Rapa ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, 2017. - 86 lpp. ; 20 cm.
     ISBN 9789934565120.

 

Satori : grāmatžurnāls : [jaunākā latviešu proza, dzeja un dokumentālā proza] / redaktori: Ilmārs Šlāpins, Antonija Skopa-Šlāpina, Dace Bargā, Elizabete Luško ; vāka dizains: MIķelis Fišers. - Rīga : Ascendum (biedrība), [2016]. - 159, [1] lpp. : il., fotogr.
     Nr. 1. Plūdi.
     ISBN 9789934856037.

 

Šuplinska, Ilga.
     Gostūs pi Boņuka : stuosti bārnim par Latgolu / Ilga Šuplinska, Līga Rundāne, Aelita Andrejeva ; māksl. Līna Ivanova ; dizains: Māris Justs. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017. - 133 lpp. + 17 lpp. spēles. - XIII.
     ISBN 9789984442051.

 

Tirzmaliete.
     Cik vajag priekš cilvēka laimes? : Tirzas perioda (1876-1912) īsstāsti: septiņi daiļrades sākumposma - līdz 1905. gadam - darbi / Tirzmaliete ; Normunda Treija sakārtojums, komentāri un ievads ; titullapas noformējumam izmantota Kaivas Treijas fotogrāfija ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : Drukātava, 2017. - 79 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
     ISBN 9789934858031.

 

Tomašs, Jānis.
     Melnie darba cimdi : [dzeja] / Jānis Tomašs ; redaktors, priekšvārda autors Aivars Eipurs ; dizains Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016]. - 63 lpp.
     ISBN 9789984334332.

 

TR Notārs.
     Pelēkzils uz rozā / TR Notārs ; māksl. Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 256 lpp.
     ISBN 9789934067457.

 

Žuravska, Dzintra.

     Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains, makets Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2017. - 231 lpp.

     ISBN 9789984894744.

 

12 dzejnieki no Krievijas : antoloģija = 12 поэтов из России : антология / atdzejotāji: Inga Gaile, Ingmāra Balode, Jānis Elsbergs, Jānis Rokpelnis, Pēteris Draguns, Aivars Eipurs, Andris Akmentiņš, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Edvīns Raups, Liāna Langa ; sastādītāji: Sergejs Timofejevs, Aleksandrs Zapoļs ; latviešu teksta redaktors Vents Zvaigzne. - [Rīga] : Orbīta, 2017. - 237 lpp. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. - Antoloģijā iekļauti dzejoļi, kuru autori, 12 Krievijas dzejnieki, bija atbraukuši uz Rīgu un piedalījās programmā "Dzejas sūtņi", un kurus atdzejojuši mūsdienu latviešu dzejnieki.
     ISBN 9789934847660.

 

Художественная литература на литовском языке

 

Ābele, Inga.
     Žilvičių smūtkelis : romanas / Inga Ābele ; iš latvių išvertė Edmundas Untulis. - Klaipėda : Eglės leidykla, 2016. - 519 p.
     ISBN 9786094321016.

 

Художественная литература на русском языке

 

Бюсси, Мишель.
     Самолет без нее : [роман] / Мишель Бюсси ; пер. с. фр. Е. Головиной. - Москва : Вече, 2017. - 383, [1] с.
     ISBN 9785444456248.

 

Васина, Екатерина.
     Укротите огонь, господин Демон : [роман] / Екатерина Васина. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. - (Звезда Рунета. Про любовь).
     ISBN 9785171017026.

 

Джеймс, Питер.
     Многоликое зло / Питер Джеймс ; пер. с англ. К. В. Бугаевой. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 319 с. - (Иностранный детектив).
     ISBN 9785227073341.

 

Линдсей, Джоанна.
     Мой мужчина : [роман] / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Е. С. Никитенко. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Королева любовного романа).
     ISBN 9785171011031.

 

Макмахон, Дженнифер.
     Вам меня не испугать : [роман] / Дженнифер Макмахон; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : Э, 2017. - 475, [2] с. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон).
     ISBN 9785699947638.

 

Пенни, Луиза.
     Долгий путь домой : [роман] / Луиза Пенни ; пер. с англ. Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 413 с. - (Звезды мирового детектива).
     ISBN 9785389113718.

 

Резерфорд, Эдвард.
     Ирландия : роман / Эдвард Резерфорд ; пер. с англ. Татьяны Голубевой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. - 732, [1] с. : ил., карта ; 21 см. - (The big book). - На обложке: Нью-Йорк Таймс бестселлер.
     ISBN 9785389114401.

 

Роллинс, Джеймс.
     Седьмая казнь / Джеймс Роллинс ; пер. с англ. Т. Борисовой, В. Гордиенко. - Москва : Э, 2017. - 459, [3] с. ; 21 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер).
     ISBN 9785699960415.

 

Трауб, Маша.
     Уважаемые отдыхающие! : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2017. - 346, [1] с. - (Проза Маши Трауб).
     ISBN 9785699955695.

 

Хоули, Кэмерон.
     Ураган в сердце / Кэмерон Хоули ; перевод с английского В. Ф. Мисюченко. - Москва : Э, 2017. - 508, [1] с. - (Роман-сенсация). (Бестселлер New York Times).
     ISBN 9785699947546.

 

Шемякин, Джон.
     Дикая история дикого барина / Джон Шемякин. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2017. - 350, [1] с. : ил. ; 21 см.
     ISBN 9785171014148.

 

Шепард, Сара.
     Перфекционистки : [роман] / Сара Шепард ; пер. с англ. В. Максимовой. - Москва : АСТ, 2017. - 349, [3] с.
     ISBN 9785170974214.

 

Līdzīgi raksti:

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes