Отраслевая литература

 

Amats. Māksla. Dizains = Craft. Art. Design : Saules skolai 100 : [katalogs] / ievada autore Inguna Kokina ; katalogu sastādīja Evija Vasilevska ; tulkojums angļu valodā: Marta Spridzāne ; dizains: Ernests Mucenieks. - [Rīga] : Design Fabrique, 2017. - 124, [3] lpp. : il., krās. fotogr. - Teksts latviešu, angļu valodā.

 

Blaua, Līga.
     Ainars Virga. Pēdējais Līvs / Līga Blaua ; atb. redaktore Sandra Eglīte ; māksliniece Madara Kalniņa ; izdevuma noformējumam izmantoti attēli no izdevniecības Žurnāls Santa arhīva, no Virgu ģimeņu un Guntara Rača personiskā arhīva. - Rīga : Žurnāls Santa, 2016. - 319 lpp. : fotogr. - Ieraksti, kuros piedalījies Ainars Virga: 318.- 319. lpp.
     ISBN 9789984960487.

 

Dārza darbi mēness un saules ritmos / sast. Indra Andersone ; Lilijas Rimicānes māksl. noformējums. - Rīga : Avots, 2017. - 247 lpp. : il.
     ISBN 9789934534522.

 

Ebreju Rēzekne : [rakstu krājums] / sastādītāja un ievada autore Ineta Zelča Sīmansone ; zinātniskais redaktors Uldis Neiburgs ; literārā redaktore Baiba Vanaga. - Rīga : Creative Museum, 2017. - 283 lpp. : diagr., il., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Nosaukumā vārds "Rēzekne" rakstīts no labās uz kreiso pusi. . - Par autoriem: 278.-283. lpp.
     ISBN 9789934191404.

 

Ījabs, Ivars.
     Politikas teorija: pirmie soļi / Ivars Ījabs ; redaktore Renāte Kārkliņa ; Artura Gisinga dizains ; vāka foto: Evija Trifanova. - [Rīga] : las.ām ; Lasītava, 2017. - 278, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.
     ISBN 9789934866418.

 

Kā darbojas Eiropas Savienība : ES iestāžu ceļvedis / Eiropas Komisija. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2014. - 39 lpp. : ilustrācijas, karte, diagrammas. - (Ieskats Eiropas Savienības politikā).
     ISBN 9789279399183.

 

Latviešu valodas vārdnīca / Jura Baldunčika, Ilgas Jansones un Andreja Veisberga redakcijā ; Māra Sīmansona vāka dizains ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu val.), Regīna Jozauska (angļu val.). - Rīga : Zinātne, 2016. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Valsts valodas komisijas raksti ; 8. sējums). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
     ISBN 9789934549205.

 

Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata, 2016 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / Latvijas Mākslas akadēmija ; tulk. Darta Rīna. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2016. - 199, [4] lpp. : il., portr. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodā.
     ISBN 9789934541155.

 

Latvijas tautsaimniecības vēsture / sastādītājs, zinātniskais redaktors un ievada autors Gatis Krūmiņš ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie recenzenti: Ilgvars Butulis, Inna Šteinbuka ; teksts: Valdis Dombrovskis, Edvīns Evarts, Ēriks Jēkabsons, Viesturs Pauls Karnups, Ojārs Kehris, Edmunds Krastiņš, Gatis Krūmiņš, Pēteris Leiškalns, Ilmārs Mežs, Uldis Osis, Roberts Remess, Jānis Šiliņš ; komentāri: Arvīds Barševskis, Mārtiņš Bitāns, Vitālijs Gavrilovs, Jurģis Jansons, Ivars Kalviņš, Raita Karnīte, Einars Repše, Jānis Stradiņš, Inna Šteinbuka, Inese Vaidere, Juris Visockis, Vaira Vīķe-Freiberga. - Rīga : Jumava, 2017. - 1051, [1] lpp., [6] lpp. ielīmes : diagr., faks., il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 1036.-1042. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Izdevums ir izvērsts daudzpusīga kolektīva pētījums par Latvijas ekonomiku pēdējos 120 gados. Gan apjoma, gan formāta ziņā nebijis ieskats Latvijas tautsaimniecības vēsturē. Grāmatā iekļauti četri hronoloģiski laika posmi, sākot no 19. gadsimta pēdējām desmitgadēm līdz pat mūsdienām. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: 1045.-[1050.] lpp.
        ISBN 9789934200632.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Jānis Stradiņš : biobibliogrāfija 3 : (1993. un 2004. gada izdevumu turpinājums un papildinājumi) / sastādītāja un priekšvārda autore Venta Kocere ; bibliogrāfijas sastādītāja Dagnija Ivbule ; izdevums tapis sadarbībā ar Dzintru Cēberi ; literārā redaktore Ieva Jansone ; ievada autors Ivars Kalviņš ; mākslinieciskais noformējums: Aldis Aleks ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : Zinātne, 2017. - 540, [3] lpp., [40] lpp. iel. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - (Latvijas zinātnieki). - Personu rādītājs: 509.-[530.] lpp. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
     ISBN 9789934549212.

 

Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca = Workshop for restoration of unfelt feelings / sastādītājas Ieva Astahovska, Māra Žeikare ; teksti: Juris Boiko, Hardijs Lediņš... u.c. ; tulkotāji: Amanda Jātniece, Ieva Lešinska-Geibere ... u.c. - [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2016. - 476, [2] lpp. : faks., il. - Bibliogrāfija: 454.-[457.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 468.-[477.] lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
     ISBN 9789934850998.

 

Prisjolkova, Inese.
     100 dienas, kas mainīs pasauli / Inese Prisjolkova ; makets Edgars Švanks. - Jūrmala : Inese Prisjolkova, [2017]. - 317 lpp.
     ISBN 9789934852527.

 

Prohorovs, Anatolijs.
     Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā un Igaunijā : tā ietekme uz uzņēmējdarbību, investīcijām, bezdarba līmeni, nodokļu ieņēmumiem un valsts ekonomisko izaugsmi : monogrāfija / Anatolijs Prohorovs ; zinātniskie redaktori: Kārlis Ketners, Marina Solesvīka, Vjačeslavs Dombrovskis ; redaktore Dzintra Birnbauma ; angļu teksta redaktors Bendžamins Bregins ; mākslinieks Ivans Tutovs. - [Rīga] : Zinātne, 2017. - 256 lpp : diagrammas, tabulas, shēmas. - Bibliogrāfija: 179.-193. lapā un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Par autoru: 6. lapā.
     ISBN 9789934549298.

 

Slaidiņa, Velga.
     Darba tiesības / Velga Slaidiņa, Ilze Skultāne ; Aigara Truhina vāka dizains. - Papildināts un pārstrādāts izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 288 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 280.-288. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - "Darba tiesības" ir viena no nedaudzajām latviešu valodā izdotajām grāmatām, kurā apskatīti darba tiesību pamatjautājumi gan no teorijas, gan prakses viedokļa. Grāmata domāta galvenokārt kā mācību līdzeklis jurisprudences studentiem, kuri apgūst studiju kursu "Darba tiesības", taču tā būs noderīga arī praktizējošiem juristiem un citiem lasītājiem, kurus interesē darba tiesības un ar tām saistītie jautājumi.
     ISBN 9789934070228.

 

Tomašūns, Andris.
     Jelgava 1941. gada vasara - holokausts / Andris Tomašūns ; mākslinieciskais noformējums: Daiga Brinkmane. - Jelgava : Andris Tomašūns, 2015. - 216 lpp. : faksimili, il., portr. ; 25 cm + 1 DVD. - Bibliogrāfija: 214.-216. lpp. - "Grāmatā ir ievietota 2004. gadā uzņemta videofilma "Jelgava 1941. gads. Holokausts" latviešu un angļu valodā" - Vāka 4. lpp.
     ISBN 9789934145049.

 

Jewish Rezekne / project leader Ineta Zelca Simansone ; editor Uldis Neiburgs. - Rīga : Creative Museum, 2017. - 297 lpp. : diagr., il., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Ebreju Rēzekne. - Nosaukumā vārds "Rēzekne" rakstīts no labās uz kreiso pusi. . - Par autoriem 292.-297. lpp.
     ISBN 9789934191404.

 

Адлер, Йаэль.
    Что скрывает кожа : 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить / Йаэль Адлер ; пер. с нем. Т. Юриновой. - Москва : Э, 2017. - 349 с. : ил. ; 22 см. - (Сенсация в медицине).
        ISBN 9785699934492.

 

Художественная литература на латышском языке

 

 

Bērziņš, Māris.
     Gūtenmorgens otrreiz / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 189, [1] lpp.
     ISBN 9789934546396.

 

Dobrovenskis, Roalds.
     Reiz dzīvoja bruņinieks nabags ... : grāmata par Musorgski / Roalds Dobrovenskis ; no krievu valodas tulkojusi Dina Nātiņa ; redaktore Benita Briede ; Esteres Rožkalnes vāka dizains. - Rīga : las.ām ; Lasītava, 2016. - 687, [1] lpp. - Uz vāka: Teodora Zaļkalna veidotā Modesta Musorgska portreta fragments.
     ISBN 9789934866401.

 

Esbauma, Džila Aleksandra.
     Mājsaimniece : romāns / Džila Aleksandra Esbauma ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 301, [1] lpp.
     ISBN 9789934065156.

 

Gripando, Džeimss.
     Biedējošā tumsa : [romāns] / Džeimss Gripando ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 473, [2] lpp. - (The New York Times bestsellers).
     ISBN 9789984358680.

 

Jakubovska, Māra.
     Ievu kalni, ievu lejas : [romāns] / Māra Jakubovska ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 170, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 6 (216).
     ISBN 9789934153211.

 

Judina, Dace.
     Gredzens : Kalēju-Nordenu dzimtu stāsts / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums, makets ; atbild. redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 235, [4] lpp. : il. - (Latvijas simtgades romāni ; 2.).
     ISBN 9789934153419.

 

Kesa, Kīra.
     Prinča līgava : [romāns] / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 348, [2] lpp. ; 21 cm.
     4. grāmata. Mantiniece.
     ISBN 9789934068478.

 

Lokhārta, Emīlija.
     Puišu grāmata : puišu paradumu un uzvedības pētījums un metodes viņu pieradināšanai / Emīlija Lokhārta ; no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - Rīga : BaibaBooks, 2017. - 191 lpp. ; 21 cm.
     2.
     ISBN 9789934539145.

 

Perija, Tasmīna.
     Zelta nams / Tasmīna Perija ; no angļu val. tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2017. - 415 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984358673.

 

Tvinings, Džeimss.
     Pa Karavadžo pēdām. Kapeņu izlaupītāji : [romāns] / Džeimss Tvinings ; no angl. val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2017. - 430 lpp.
     ISBN 9789984358697.

 

Ulberga, Kristīne.
     Tur : [romāns] / Kristīne Ulberga ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 244, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XI). - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.
     ISBN 9789934546419.

 

Художественная литература на русском языке

 

Болдаччи, Дэвид.
     Последняя миля / Дэвид Болдаччи ; пер. с англ. А. В. Филонова. - Москва : Э, 2017. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). (Бестселлер New York Times #1).
     ISBN 9785699942558.

 

Воннегут, Курт.
    Бойня № 5 : [роман] / Курт Воннегут ; пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой. - Москва : АСТ, 2017. - 221, [1] с. - (Эксклюзивная классика).
     ISBN 9785171035990.

 

Гарднер, Лиза.
     Ничего не бойся : [роман] / Лиза Гарднер ; пер. с англ. А. Э. Сиськовича. - Москва : Э, 2017. - 445, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир).
     ISBN 9785699939558.

 

Кинг, Стивен.
     Оно : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2017. - 1245 с. - (Король на все времена).
     ISBN 9785170654956.

 

Князева, Анна.
     Хозяин шелковой куклы : [роман] / Анна Князева. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с. - (Детектив с таинственной историей).
     ISBN 9785699961825.

 

Прах, Вячеслав.
     Кофейня : [повесть, рассказы] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2017. - 285, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785171005351.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
     Цари : Романовы : история династии / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2017. - 1117, [2] с.
     ISBN 9785170780280.

 

Райнер, Сара.

     Две недели ожидания : [роман] / Сара Райнер ; пер. с англ. Н. Власовой. - Москва : Э, 2017. - 410, [1] с. - (Тем, кто любит С. Ахерн: романы Сары Райнер).

     ISBN 9785699948079.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич ).

     Синдром Атяшево : роман / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 345, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).

     ISBN 9785699971398.

 

Тайлер, Энн.
     Уроки дыхания : [роман] / Энн Тайлер ; пер. с англ. Сергея Ильина. - Москва : Фантом Пресс, 2017. - 441, [1] с. ; 21 см.
     ISBN 9785864717486.

 

Юзефович, Леонид Абрамович.
     Казароза : [роман, рассказы] / Леонид Юзефович. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2017. - 413, [2] с. - (Новая русская классика).
     ISBN 9785171038977.

 

Līdzīgi raksti:

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes