Birzniece, Eva.
    Kas ir disleksija Latvijā un citur pasaulē? Kā palīdzēt skolēniem? / Eva Birzniece. - Rīga : Latvijas Disleksijas biedrība, 2013. - 20 lpp. : il.
        ISBN 9789984499741.

 

Fersters, Hanss Pēters.
    Skaistākie kruīzi pa upēm : Donava, Volga, Nīla, Mekonga - ceļojumi pa iecienītākajiem maršrutiem Eiropā, Āfrikā un Āzijā ar norādēm par 67 pilsētām / Hanss Pēters Fersters ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2007. - 127, [1] lpp. : krās. il., karte ; 15 cm. - Vietu rād.: 126.-127. lpp. - Oriģ. nos.: Die schönsten Flusskreuzfahrten.
        ISBN 9789984383293.

 

Hausmanis, Viktors.
    Latviešu teātris Austrālijā : monogrāfija / Viktors Hausmanis ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 669, [2] lpp. : il., ģīm. - Bibliogr. norādes parindēs. . - Iestudējumu rād.: 571.-652.lpp. . - Personu rād.: 653.-666.lpp. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Teātri ; Rakstnieki un izrāžu veidotāji.
        ISBN 9789984808796.

 

Jansone, Ilze.
    Ogas veselībai un dziedniecībai / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2013. - 33, [7] lpp. : il. - (Dziednieces pieredze).
        ISBN 9789984868639.

 

Jansone, Ilze.
    Rahīts, plakanā pēda, akomodācijas spēju trūkums, līkas kājas, parodontoze, kariess : ko iesākt? : sauļosimies un ēdīsim "Salveo"! / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 49 lpp. : il., ģīm. - (No dziednieces pieredzes).
        ISBN 9789984868387.

 

Kadiķe, Maija.
    Eņģeļu Lūgšanas / Maija Kadiķe ; māksl. Elita Ābele. - [B.v.] : Maija Kadiķe, 2013. - 136 lpp. : il.
        Saturs: Pateicības Lūgšana Radītājam ; Lūgšana. Kristus Spēks.
        ISBN 9789934832314.

 

Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti 4 sēj. / red. Jānis Stradiņš , Ilga Jansone, Andrejs Vasks u. c. ; ; priekšv.: Jānis Stradiņš, Ilga Jansone, Andrejs Vasks ; rakstu aut.: Ojārs Bušs, Ēvalds Mugurēvičs, Valdis Bērziņš u. c. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. - 526, [1] lpp. : fotogr., il., k., tab., diagr. - Pers. rād.: [505.]-526.lpp. . - Bibliogr. rakstu parindēs. - Kopsav. un satura rād. angļu val.
        1. sējums. Latvieši.
        Saturs: Latvija un latvieši: vārdu cilme / Ojārs Bušs. Rakstīto vēstures avotu senākās ziņas par baltu tautām (ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā skatījumā) / Ēvalds Mugurēvičs. Latvijas aizvēsture (līdz 800.gadam) / Valdis Bērziņš, Andrejs Vasks. Zemes un tautas Latvijā 9.-12.gadsimtā / Antonija Vilcāne. Latvieši Livonijas laikmetā / Muntis Auns. Demogrāfiskā situācija aizvēsturē un vēsturiskajos laikos / Gunita Zariņa. Latvieši starp baltu tautām un ciltīm jeb Latviešu valoda pirms latviešu valodas / Ojārs Bušs. Latviešu literārās valodas attīstība / Pēteris Vanags. Latviešu rakstības attīstība: lejzemnieku un augšzemnieku tradīcija / Ilga Jansone, Anna Stafecka. Latviešu valodas dialekti / Anna Stafecka. Latviešu etniskās simbolikas pamati: attīstība no aizvēstures līdz mūsdienām / Guntis Zemītis. Latviešu tradicionālais uzturs / Linda Dumpe. Latvijas novadi - kultūras mantojumā un mūsdienās / Lilita Vanaga. Latviešu senais apģērbs / Irita Žeiere. Latviešu folklora ideju un laikmetu griežos / Beatrise Reidzāne, Māra Vīksna. Latviešu mitoloģija: avotu un mitoloģisko būtņu raksturojums / Sandis Laime, Aldis Pūtelis. Latvijas un latviešu atainojums angļu valodas avotos / Andrejs Veisbergs.
        ISBN 9789934811494.

 

Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti 4 sēj. / red.: Jānis Stradiņš, Tālavs Jundzis, Guntis Zemītis u. c. ; redkol.: Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Maija Kūle u. c. ; priekšv.: Tālavs Jundzis, Guntis Zemītis ; rakstu aut.: Guntis Zemītis, Andris Levāns, Ieva Ose u. c. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. - 559 lpp. : fotogr., il., k., tab. - Pers. rād.: [523.]-556.lpp. . - Bibliogr. rakstu parindēs. - Kopsav. un satura rād. angļu val.
        2. sējums. Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā.
        Saturs: Agrīnā valstiskuma veidošanās problemātika Latvijas teritorijā / Guntis Zemītis. Politiskās organizācijas modeļi viduslaiku Livonijā 13.-16.gadsimtā: manifestācijas un leģitimācijas formas / Andris Levāns. Pilis kā Livonijas laika varas centri Latvijas teritorijā 13.-16.gadsimtā / Ieva Ose. Rīgas izcelsme un tās vieta Latvijā / Andris Caune. Valstiskums Latvijas teritorijā agrajos jaunajos laikos: Kurzemes un Zemgales hercogiste / Mārīte Jakovļeva. Latvijas teritorija lielvaru cīņu krustcelēs 17. un 18.gadsimtā / Margarita Barzdeviča. Dzimtbūšanas atcelšana, pagasta sabiedrības organizācija un nacionāli valstiskas domāšanas pirmsākumi / Jānis Lazdiņš. Apgaismības idejas un modernās sabiedrības veidošanās / Aija Priedīte-Kleinhofa. Latvijas valstiskuma alternatīvas revolucionāro pārmaiņu laikmetā (1917-1920) / Valdis Blūzma. Latvijas valstiskuma militārpolitiskā izveide un nostiprināšanās (1918-1920) / Ēriks Jēkabsons. Latvija parlamentārisma periodā / Uldis Krēsliņš. Latvijas valsts minoritāšu politika 20.gadsimta 20.-30.gados / Leo Dribins. Latviešu intelektuāļi nacionālisti un Latvijas valsts dibināšanas mīta veidošana (1918-1934) / Ineta Lipša. K.Ulmaņa autoritārais režīms (1934-1940): politika, ideoloģija, saimniecība / Aivars Stranga. Molotova-Ribentropa pakts un Latvija / Inesis Feldmanis. Represijas pret Latvijas eliti (1940-1941) / Rudīte Vīksne. Nacionālā pretošanās kustība vācu okupācijas periodā / Dzintars Ērglis. 1941., 1944.-1945.gada interregnum periodi / Juris Pavlovičs. Padomju Latvijas drošības iestādes un iedzīvotāju pretpadomju izpausmju apkarošana / Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte. Latvijas sovetizācija un tās ietekme uz sabiedrību un ekonomiku / Daina Bleiere. Bruņotā pretošanās padomju okupācijas režīmam 1944.-1956.gadā / Ritvars Jansons.
        ISBN 9789934837333.

 

Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti 4 sēj. / red.: Jānis Stradiņš, Tālavs Jundzis, Guntis Zemītis u. c. ; redkol.: Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Maija Kūle u. c. ; māksl. noform. Ināra Jēgere ; priekšv.: Tālavs Jundzis, Guntis Zemītis ; rakstu aut.: Egils Levits, Tālavs Jundzis, Eduards Bruno Deksnis u. c. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. - 479 lpp. : il., fotogr., diagr., tab., k., sh. - Pers. rād.: [459.]-475.lpp. . - Bibliogr. rakstu parindēs. - Kopsav. un satura rād. angļu val.
        3. sējums. Atjaunotā Latvijas valsts.
        Saturs: Latviešu nācija. Latvijas tauta. Latvijas valsts / Egils Levits. Latvijas neatkarības atgūšana / Tālavs Jundzis. Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā (1945-1991) / Eduards Bruno-Deksnis, Kristīne Beķere. Latvijas valsts konstitucionālie pamati / Jānis Pleps. Demokrātija Latvijā / Ivars Ījabs. Latviešu juridiskā kultūra un tiesiskā apziņa / Sanita Osipova. Latvijas preses un citu plašsaziņas līdzekļu attīstība 19.-21.gadsimtā / Juris Dreifelds. Administratīvi teritoriālais iedalījums un pašvaldības / Inga Vilka. Latviešu valoda pēc neatkarības atgūšanas: valodas situācija un valodas politika / Ina Druviete. Latvijas valstiskuma simboli / Kristīne Ducmane. Latvijas demogrāfiskā attīstība pēc neatkarības atgūšanas / Pēteris Zvidriņš. Latvijas tautsaimniecība pirms un pēc 1990.gada / Raita Karnīte. Latvijas ārpolitika un diplomātiskais dienests / Ainārs Lerhis. Latvija - Eiropas Savienības dalībvalsts / Žaneta Ozoliņa. Pa ceļam uz okeānu jeb Par Latvijas valsts un nācijas pastāvēšanu nākotnē / Zigmunds Skujiņš.
        ISBN 9789934837340.

 

Latvieši un Latvija : akadēmiskie raksti 4 sēj. / red.: Jānis Stradiņš, Viktors Hausmanis, Maija Kūle u. c. ; redkol.: Ilga Jansone, Maija Kūle, Andrejs Vasks u. c. ; priekšv.: Viktors Hausmanis, Maija Kūle ; rakstu aut.: Ella Buceniece, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne u. c. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. - 814, [1] lpp. : il., portr., tab., diagr., sh., fotogr. - Pers. rād.: [718.]-805.lpp. . - Bibliogr. rakstu parindēs. - Kopsav. un satura rād. angļu val.
        4. sējums. Latvijas kultūra, izglītība, zinātne.
        Saturs: Ideju vēsture Latvijā un intelektuālās identitātes veidošanās / Ella Buceniece. Reliģijas un garīgās kustības Latvijā / Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne. Eiropas vērtības Latvijā / Maija Kūle. Izglītības un pedagoģiskās domas attīstība Latvijā / Aīda Krūze, Alīda Zigmunde. Augstākā izglītība Latvijas vēsturē ; Zinātnes attīstības pamatmeti Latvijā (līdz 1940.gadam) ; Latvijas zinātne totalitāras lielvalsts un neatkarīgas republikas sistēmā (1940-2012) / Jānis Stradiņš. Vācbaltieši Latvijas un latviešu kultūras vēsturē / Māra Grudule. Mazākumtautību devums Latvijas Republikas kultūrā / Leo Dribins, Juris Goldmanis. Latviešu nacionālās literatūras veidošanās līdz 19.gadsimta vidum / Pauls Daija. Latviešu nacionālā literatūra: veidošanās, modernizācija un eksperimenti (19.gs. 2.puse - 20.gs. 20.gadi) / Eva Eglāja-Kristsone. Jauni pavērsieni latviešu literatūrā Latvijā 20.gadsimtā (20.gadu vidus - 80.gadi) / Ieva E.Kalniņa. Nacionālā grāmatniecība gadsimtu ritumā / Viesturs Zanders. Latviešu teātra attīstības gaita / Viktors Hausmanis. Latviešu mūzika / Arnolds Klotiņš. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā / Ilma Grauzdiņa. Latvijas mūziķi pasaulē / Daiga Mazvērsīte. Pētījumi Latvijas vizuālās mākslas vēsturē / Elita Grosmane, Eduards Kļaviņš. Latvijas klasiskā kino pamatlicēji / Jānis Streičs. Personības Latvijas kinomākslā / Inga Pērkone. Latvijas un Rīgas arhitektūra latviskā kultūrskatījumā / Jānis Krastiņš. Latviešu kultūras dzīve trimdā (literatūra, mūzika, teātris) / Inguna Daukste-Silasproģe. Seksualitātes aspekti latviešu nacionālisma ideoloģijā un praksē (1914-1939) / Ineta Lipša. Latvija un latviešu sportiskie sasniegumi kā kultūras fenomens / Ivars Ošiņš. Jauniešu iekļaušanās sabiedrībā: pēckara paaudžu salīdzinājums / Ritma Rungule, Ilze Koroļeva. Latviešu dzīvesspēks - neatlaidība un pašizpausme / Sandra Sebre.
        ISBN 9789934837357.

 

Latvijas viduslaiku pilis : [rakstu krājums] / sastādījusi un priekšvārdu sarakstījusi Ieva Ose ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014. - 430, [1] lpp. : il., faks., tab., kartes, plāni. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Latviešu, poļu, vācu val. . - Kopsav. vācu un angļu val.
        8. grāmata. Pētījumi un avoti par ordeņa un bīskapu pilīm Latvijā.
        ISBN 9789984824338.

 

Marks Rotko : starptautiskais plenērs, Daugavpils 2008 : [katalogs] = Mark Rothko : International Plein Air, Daugavpils, 2008 : [catalog] / teksti, redaktore Farida Zaletilo ; fotogrāfijas Stanislavs Grahoļskis, W. Heick ; dizains Inga Girvica ; plenēru organizēja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvade. - Daugavpils : [Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde], 2008. - 28 lpp.

 

Suvorovs, Viktors.
    Pret visiem : krīze Padomju Savienībā un cīņa par varu valstī pirmajā pēckara desmitgadē : Dižās desmitgades hronika, 1.grām. / Viktors Suvorovs ; no krievu val. tulk. Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 349, [1] lpp. - Bibliogr.: 338.-[339.]lpp. - Oriģ. nos.: Против всех.
        ISBN 9789984887678.

 

Šarma, Robins S.
    Uzņēmuma vadīšanas gudrība kopā ar Mūku, kurš pārdeva savu Ferrari : vīzijas motivētu vadītāju 8 rituāli / Robins S. Šarma ; no angļu val. tulk. Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, 2010. - 307 lpp. : il. - Bibliogr.: 306. lpp. - Oriģ. nos.: Leadership wisdom from the monk who sold his Ferrari.
        ISBN 9789984859200.

 

Вяжем носки, гольфы, тапочки : 100 моделей / пер. с нем. Л. И. Кайсаровой. - Москва : Астрель, 2012. - 214 с. : цв. ил. - (Своими руками. Просто и красиво).
        ISBN 9785271445118.

 

Гордон, Дмитрий Ильич.

    Виктор Суворов : исповедь перебежчика / Дмитрий Гордон ; предисл. В. Суворов ; оформ. Б. Протопопова ; ред. Е. Ю. Бузев. - Москва : Алгоритм, 2014. - 221, [2] c. - (Политический компромат).

        Содерж.: Виктор Суворов. Исповедь перебежчика ; Отрывок из романа Виктора Суворова "Аквариум".

        ISBN 9785443805900.

 

Извещение Российского совета древлеправославной Поморской Церкви / сост. О. И. Розанова. - Санкт-Петербург : Невская Старообрядческая Поморская Община, 2013. - 53 с.

        № 47.

 

Клявиньш, Каспарс.
    Цесис - символ истории Латвии / Каспарс Клявиньш ; перевела Инна Лебедянцева. - [Cēsis] : Цесисский центр истории и культуры, 2012. - 62, [2] с. : ил., карта, портр., факс. ; 23 см. - Содержит библиографию в конце книги. - Ориг. назв.: Cēsis - Latvijas vēstures simbols.
        ISBN 9789984496245.

 

Лапшина, Нина Николаевна.

    Колодцы : устройство и обслуживание / Нина Лапшина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 253 с. : ил. - (Урожайкины. Всегда с урожаем).

        ISBN 9785699673537.

 

Неумывакин, Иван Павлович.
    Льняное масло : мифы и реальность / И. П. Неумывакин. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2013. - 96 с. : ил.
        ISBN 9785885035347.

 

Неумывакин, Иван Павлович.
    Соль : мифы и реальность / И. П. Неумывакин. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2014. - 124 с. : ил.
        ISBN 9785885033145.

 

Степанова, Наталья Ивановна.
    Пасхальная книга / Наталья Степанова. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 254, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785386056711.

 

Eljota, Ketrina.
    Mans vīrs dzīvo kaimiņos / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014. - 475, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: My husband next door.
        ISBN 9789984357171.

 

Ērvings, Vašingtons.
    Anete Delarbra. Miega ielejas leģendas : [noveles-leģendas] / Vašingtons Ērvings ; tulkotāja un priekšvārda autore Dagnija Dreika ; māksliniece Dina Ābele. - [Rīga] : Pētergailis, [2014]. - 285, [2] lpp.
        ISBN 9789984333830.

 

Gekišs, Nauris.
    Dzeja par ziediem / Nauris Gekišs. - [B. v.] : [b.i.], [2014]. - 67 lpp.
        ISBN 9789934844713.

 

Grīna, Sallija.
    Tumšā puse / Sallija Grīna ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 381, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Half bad.
        ISBN 9789934044373.

 

Karstā, Ingrīda.
    Mīlestība caur Jelgavas liesmām / Ingrīda Karstā ; māksliniece Nataļja Kugajevska. - Rīga : Jumava, [2014]. - 310, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934115660.

 

Koljers, Miks.

    Ceturtais lielākais Latvijā : romāns / Miks Koljers ; no angļu val. tulk. Ieva Lešinska. - Rīga : Mansards, 2014. - 357, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The Fourth Largest in Latvia.

        ISBN 9789934120411.

 

Kronins, Džastins.
    Divpadsmit / Džastins Kronins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 629, [3] lpp. : il., karte. - Oriģ. nos.: The Twelve.
        ISBN 9789934041648.

 

Levī, Marks.
    Aiziet, lai atgrieztos / Marks Levī ; no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2014. - 367, [1] lpp. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Si c'était à refaire.
        ISBN 9789984357164.

 

Milošs, Česlavs.
    Dzimtā Eiropa / Česlavs Milošs ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 368 lpp. - Oriģ. nos.: Rodzinna Europa.
        ISBN 9789934018015.

 

Muciniece, Kristīne.
    Eņģeļu acis / Kristīne Muciniece. - Rīga : Ameija, [2014]. - 207 lpp. : il.
        3. grāmata. Atbrīvot sargātāju.
        ISBN 9789934844614.

 

Sirijos Gira, Vītauts.
    Sarkankoka paradīze / Vitauts Sirijos Gira ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 302, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Raudonmedžio rojus.
        ISBN 9789984878928.

 

Spārks, Nikolass.

    Drošais patvērums : romāns / Nikolass Spārks ; no angl. val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2014. - 440, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Safe haven.

        ISBN 9789984357157.

 

Барнс, Джулиан.

    История мира в 10 1/2 главах / Джулиан Барнс ; пер. с англ. В. Бабкова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 442, [2] с. ; 21 см. - (Букеровский лауреат: Джулиан Барнс).

        ISBN 9785699683604.

 

Ганьон, Мишель.
    Не оборачивайся : [роман] / Мишель Ганьон ; пер. с англ. В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 414 с. - (Misterium). - Ориг. назв.: Don't turn around.
        ISBN 9785699700066.

 

Голден, Артур.
    Мемуары гейши : [роман] / Артур Голден ; пер. с англ. Оксанs Ребрик. - Москва : АСТ, 2014. - 412 с. - Oriģ. nos.: Memoirs of a Geisha.
        ISBN 9785170595150.

 

Данилова, Анна Васильевна.
    Из жизни жен и любовниц : [роман] / Анна Данилова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 315 с. - (Crime & private).
        ISBN 9785699686674.

 

Дивер, Джеффри.
    Грань : [роман] / Джеффри Дивер ; пер. с англ. И. Моничева. - Москва : АСТ, 2014. - 511 с. - (Бестселлеры Джеффри Дивера).
        ISBN 9785170820313.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Завещание рождественской утки : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 318 с. - (Иронический детектив). (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 9785699671540.

 

Зимние стихи / авт.-сост. Лариса Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2012. - 193 с. - (Библиотека современной поэзии).
        ISBN 9785906008040.

 

Иванов, Алексей Викторович.

    Географ глобус пропил : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ, 2014. - 446 с.

        ISBN 9785170813636.

 

Иванов, Алексей Викторович.
    Общага-на-Крови : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ, 2013. - 350 с.
        ISBN 9785170803842. . - ISBN 9785170803835.

 

Кононова, Светлана.
    Парус надежды : сказки / Светлана Кононова. - [Б. м.] : [Светлана Кононова], 2013. - 160 с. - 5-6.
        ISBN 9789984499109.

 

Лэнкфорд, Дж. Р.
    Черная Мадонна / Дж. Р. Лэнкфорд ; пер. с англ. А. В. Бушуева. - Москва : Эксмо, 2014. - 382 с. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - Ориг. назв.: The secret Madonna.
        ISBN 9785699701001.

 

Осенние стихи / авт.-сост. Лариса Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2012. - 299 с. - (Библиотека современной поэзии).
        ISBN 9785906008079.

 

Поэт года 2012 / ред. А. Смушкевича. - Москва : Литературный клуб ; Авторская книга, 2013. - 324 с.
        Книга 48.
        ISBN 9785918152072.

 

Ростам, Ханнес.
    ...Ваш маньяк, Томас Квик : [роман] / Ханнес Ростам ; пер. со швед. Ю. Колесовой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 478 с. - (Misterium). - Ориг .назв.: Fallet Thomas Quick.
        ISBN 9785699705139.

 

Связующее слово / авт.-сост. Л. Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2013. - 247 с. - (Библиотека современной поэзии).
        Книга 3.
        ISBN 9785906008094.

 

Стихия природы / авт.-сост. Л. Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2013. - 170 с. - (Библиотека современной поэзии).
        Книга 1.
        ISBN 9785906008045.

 

Стихия природы / авт.-сост. Л. Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2013. - 124 с. - (Библиотека современной поэзии).
        Книга 2.
        ISBN 9785906008063.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    По следам гениального грабителя : [роман] / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 350 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 9785699692637.

 

Тарасова, Ирина.
    Не убегай, моя дорожка : стихи / Ирина Тарасова. - [Б. м.] : [б. и.], 2014. - 209 с.
        ISBN 9789984499888.

 

Фосселер, Николь.

    Сердце огненного острова / Николь Фосселер ; пер. с нем. И. Гиляровой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 544 с. - (Алые паруса). - Ориг. назв.: Das Herz der Feuerinsel.

        ISBN 9785699668908.