Adamss, Marks.
    Ceļā uz Maču Pikču : soli pa solim no jauna atklājot zudušo pilsētu / Marks Adamss ; no angļu valodas tulkojusi Vita Holma. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 334, [1] lpp., [7] lp. iel. : il., kartes. - (Vēju roze). - Oriģ. nos.: Turn right at Machu Picchu.
        ISBN 9789984234809.

 

Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē : rakstu krājums / sast. Iveta Pūtele ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013. - 173, [1] lpp. : tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās.
        ISBN 9789984742724.

 

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress. (2011 : Rīga, Latvija).
    Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : valodniecības raksti / redakcijas kolēģija: Aleksejs Andronovs u. c. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2012. - 429, [1] lpp. : graf., il., kartes, tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
        ISBN 9789984742670.

 

Atbalsta materiāls skolotājiem darbam ar interaktīvu mācību materiālu izglītojamo aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem : rokasgrāmata skolotājiem / D. Bethere, A. Līdaka, A. Plostniece, J. Ponomarjova, S. Striguna ; Liepājas Universitāte. Speciālās izglītības laboratorija. - Rīga : Valsts izglītības satura centrs (VISC), 2013. - 36 lpp. : il.
        ISBN 9789984573793.

 

Baltais zvirbulis : gada balva kultūrā, 2004-2014 / red. Sarmīte Plūme ; māksl. Evita Bula ; iev. Guntis Helmanis. - Rīga : Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 2014. - 193 lpp.

 

Blaua, Līga.
    Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikiem / Līga Blaua. - Rīga : Jumava, [2014]. - 549, [2] lpp. : il., ģīm., ģeneal. tab., fotogr. - Bibliogrāfija: 549.-[550.]lpp.
        ISBN 9789934115141.

 

Brūvelis, Andrejs.
    Smiltsērkšķis. Latvijas zelta oga : audzēšana, izmantošana, receptes / Andrejs Brūvelis, Dalija Segliņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 111, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 107.- 111. lpp.
        ISBN 9789934150005.

 

Ceriņa, Sallija.
    Inovatīvi risinājumi putnkopības produktu ražošanā Latvijā : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: agrārā ekonomika = Innovative solutions to produce poultry products in Latvia : summary of the doctoral dissertation for the scientific degree of Dr.oec., subdivision: agricultural economics / Sallija Ceriņa ; [promocijas darba zinātniskā vadītāja Irina Pilvere] ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. - 67 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 6.-16. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984481043.

 

Daija, Pauls.
    Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana / Pauls Daija. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013. - 269 lpp. - (Latviešu literatūras vēsture). - Bibliogrāfija: [226.]-254. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: [255.] - 263. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984893068.

 

Deilija, Debra.
    Vingrojumi veselības uzlabošanai : izvēlieties pareizos vingrojumus, lai uzlabotu veselību un novērstu tādas saslimšanas kā astma, artrīts, diabēts un augsts asinsspiediens / Debra Deilija ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 223 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Exercises to improve your health: choose the right body moves to improve your health and prevent illness. - Alfabētiskais rādītājs: 221.-222. lpp.
        ISBN 9789984234717.

 

Grizāne, Tamāra.
    Kultūrvēsturisko parku publiskā vērtība un izmantošana Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā : promocijas darba kopsavilkums Ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai = Public value and use of heritage parks in North Vidzeme biosphere reserve : resume of the thesis for the scientific degree of Dr.oec. / Tamāra Grizāne ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Līga Mihejeva ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. - 128 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 6.-9. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984481135.

 

Latviešu valodas dialektu atlants. Fonētika = The atlas of the Latvian dialects. Phonetics / izstrādājis un publicēšanai sagatavojis Alberts Sarkanis ; projekta vadītāja Anna Stafecka ; recenzenti: Benita Laumane, Rima Bakšiene, Asta Leskauskaite ; Latvijas Universitāte. Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latviešu Universitātes Latviešu valodas institūts, 2013. - 304 lpp. - Teksts latviešu, angļu val.
        ISBN 9789984742687.

 

Latviete, Ilze.
    Eiropas sociālā fonda finansējums labklājības nozarē Latvijas reģionos : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: reģionālā ekonomika = European social fund financing in the welfare sector in the regions of Latvia : summary of the PhD thesis for the scientific degree of Dr.oec., subsector: regional economy / Ilze Latviete ; [promocijas darba zinātniskā vadītāja Irina Pilvere] ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. - 128 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 6.-7., 66.-67. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984480916.

 

Marss, Džims.
    Sazvērestība triljonu vērtībā : kāpēc mūsdienās rodas banku krīzes, izplatās dažādas slimības un cilvēki kļūst par zombijiem / Džims Marss ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2014. - 390 lpp.
        ISBN 9789984869490.

 

Meiere-Eberta, Kārena.
    Mājīgam interjeram : noderīgi padomi svētku noskaņai visos gadalaikos / Kārena Meiere-Eberta ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Riga : Jumava, [2014]. - 119 lpp. : krās. il.
        ISBN 9789934115752.

 

Mētra, Olīvs.
    Raiņa pēdējā vasara : atmiņas un fotogrāfijas / Olīvs Mētra. - [Rīga] : Pils, 2014. - 69, [1] lpp.
        ISBN 9789934814143.

 

Piščaļovs, Vladimirs.
    Varavīksnes krāsu diēta / Vladimirs Piščaļovs ; no krievu val. tulk. Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 142 lpp. : tab. - Oriģ. nos.: Диета по цветам радуги : депрессия отменяется!.
        Saturā: Kā darbojas krāsainās diētas ; Izraugāmies septiņu krāsu produktus ; Varavīksnes krāsu diēta itāliešu gaumē ; Citu krāsaino diētu mazās viltības ... [u.c.].
        ISBN 9789934019333.

 

Ilona Roskoša : gleznas = Gemälde = paintings / Ilona Roskoša. - Rīga : Ilona Roskoša, 2012. - [58] lpp. : il., ģīm. - Teksts paral. latviešu, vācu, angļu val.
        ISBN 9789984496184.

 

Skadiņš, Ulvis.
    Tērauda īsšķiedru betona deformatīvo īpašību izpēte un prognozēšana : promocijas darba kopsavilkums Dr.sc. ing. zinātniskā grāda iegūšanai būvzinātņu nozarē, būvkonstrukciju apakšnozarē = Investigation and prognosis of steel fibre concrete deformation properties : summary of doctoral thesis for the scientific degree Dr.sc.ing. in civil engineering, sub-branch of structural engineering / Ulvis Skadiņš ; [zinātniskais vadītājs: Jānis Brauns] ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauku inženieru fakultāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. - 60 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 59.-60. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984480992.

 

Straupeniece, Daiga.
    Sventājas latviešu valoda - statika un dinamika : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē = Die Lettische Sprache von Sventaja - Statik und Dynamik : Zusammenfassung der Promotionsarbeit / Daiga Straupeniece ; [zinātniskā vadītāja Benita Laumane] ; Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. - Liepāja : Liepājas Universitāte, 2012. - 73 lpp. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.
        ISBN 9789984864679.

 

Trumpa, Anta.
    Adjektīvu semantiskā diferenciācija latviešu un lietuviešu valodā / Anta Trumpa. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 399, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 269.-280. lpp. un rādītājs: 371.-386. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkumi lietuviešu, vācu val.
        ISBN 9789984742489.

 

Zīmele-Šteina, Ineta.
    Holistiskā pieeja klavierspēles mācību līdzekļa izveidei 5-7 gadus veciem bērniem : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas zinātņu nozarē, mūzikas pedagoģijas apakšnozarē = A holistic approach to developing a piano teaching aid for 5-7 year-old children : summary of the thesis for obtaining the doctoral degree, branch (music) pedagogy / Ineta Zīmele-Šteina ; darba zinātniskā vadītāja Jeļena Davidova ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2013. - 70 lpp. - Bibliogrāfija: 11.-12., 44.-45. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984146201.

 

Бурбо, Лиз.
    Рак: Книга, дающая надежду : причины, профилактика, пути к исцелению / Лиз Бурбо ; пер. с фр. И. Зайцевой. - Москва : София, 2014. - 221, [1] с. ; 21 см. - (Слушай свое тело). - Ориг. назв.: Le cancer, un livre qui donne de l'espoir.
        ISBN 9785906686053.

 

Леви, Владимир(Владимир Львович).
    Не только депрессия : охота за настроением / Владимир Леви ; рис. автора. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2013. - 347 с. : ил. - (Конкретная психология).
        ISBN 9785986972756.

 

Рой, Салли.
    Великобритания : страна раскрывает тайны / Салли Рой ; пер. с англ. М. Г. Лебедевой. - Москва : БММ, 2007. - 160 с. : ил.
        ISBN 5883532640.

 

Сто великих рекордов животных / авт-сост. А. С. Бернацкий. - Москва : Вече, 2013. - 431 с. : ил. - (100 великих).
        ISBN 9785444410431.

 

Aug buciņš... : anekdotes un spurainas domas / sakopojusi, tulk. un pārstāst. Dzintra Voitkāne. - Atkārt. izd. - Rīga : Didam, 2008. - 149 lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 3).

        ISBN 9789984755441. . - ISBN 978998755434.

 

...Aug radziņi : anekdotes un spurainas domas / sakop., tulk., pārst. Dzintra Voitkāne. - Atkārt. izd. - Rīga : Didam, 2008. - 153 lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 4).

        ISBN 9789984755458. . - ISBN 978998755441.

 

Cita zeme / Džeimss Boldvins ; no angļu valodas tulkojis Guntis Valujevs. - Rīga : Mansards, 2014. - 541, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Another country.

        ISBN 9789934120442.

 

Džonsons, Adams.
    Bāreņu pavēlnieka dēls / Adams Džonsons ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2014. - 553, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Orphan master's son.
        ISBN 9789984357232.

 

Karātavu kalnā : anekdotes un spurainas domas / sakopojusi, tulk. un pārstāst. Dzintra Voitkāne. - Atkārt. izd. - Rīga : Didam, 2008. - 163 lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 1).
        ISBN 9789984755427.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Vārnu dzīres : sāgas "Dziesma par ledu un uguni" 4. grāmata / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulkojuši: Allens Pempers. - Rīga : The White Book, [2014]. - 400 lpp. : il. - Oriģ. nos.: A Feast for Crows.
        4. grām 2. daļa.
        ISBN 9789934526060.

 

Sakss, Nils.
    Poēma par 12 ziloņiem / Nils Sakss. - [Rīga] : Severīns, 2014. - 103, [1] lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789934846205.

 

Sievasmāte un suns : anekdotes un spurainas domas / sakopojusi, tulkojusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne. - Rīga : Didam, [2008]. - 103 lpp. - (22). - (Anekdotes un spurainas domas ; 22).
        ISBN 9789984755410.

 

Strandbergs, Matss.
    Uguns / Matss Strandbergs, Sāra B. Elfgrēna ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 575, [1] lpp. - (Engelsforsas triloģija ; 2. grām.). - Oriģ. nos.: Eld.
        ISBN 9789934040924.

 

Zeh, Juli.
    Ērgļi un eņģeļi / Juli Zeh ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. - Rīga : Mansards, 2013. - 460, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Adler und Engel.
        ISBN 9789934120374.

 

Žolude, Inga.
    Sarkanie bērni [skaņu ieraksts] : romāns : klausāmgrāmata : [lasījumi] / Inga Žolude ; lasa aut. ; skaņu rež. Olivers Tarvids. - Rīga : Apostrofs, 2013. - 1 kompaktdisks (7h 6min 35s) + 4 lp. - (Klausāmgrāmata : Lasi ar ausīm). - Romāns pieejams arī grāmatas formātā. - Mp3 formāts. - Pielikumā: CD anotācija [4] lp. - Ieraksts tapis Radio Naba studijā 2013.g.
        ISBN 9789984886053.

 

Барановский, Василий(Василий Савич).
    Времена и судьбы : проза, обозрения, статьи / Василий Барановский. - Даугавпилс : [б. и.], 2013. - 494 с.

 

Володарская, Ольга.
    Каждый день как последний : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 315 с. - (Нет запретных тем. Детективные романы О. Володарской).
        ISBN 9785699703395.

 

Гэлбрейт, Роберт.
    Зов кукушки : [роман] / Роберт Гэлбрейт ; пер. с англ. Е. Петровой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2014. - 475, [2] с. - (Инстранная литература. Современная классика).
        ISBN 9785389067356.

 

Кинг, Стивен.
    Под Куполом : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2013. - 1114, [2] с.
        ISBN 9785170748525. . - ISBN 9785170785926.

 

Леман, Валерия.
    Душитель со 120 страницы : [роман] / Валерия Леман. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 315 с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785699684816.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Три последних дня : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 349, [2] с. - (Ретро-детектив).
        ISBN 9785699710867.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Дом у последнего фонаря : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ ; Астрель, 2012. - 351 с.
        ISBN 9785170726974. . - ISBN 9785271363139.

 

Мо Янь.
    Перемены : пер. с кит. / Мо Янь ; пер. с кит. Н. Власовой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 140 с. : ил. - (Интеллектуальный бестселлер).
        ISBN 9785699700363.

 

Рубина, Дина Ильинична.
    Русская канарейка : [трилогия] / Дина Рубина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 507 с.
        Книга 2. Голос.
        ISBN 9785699706846.

 

Рубина, Дина Ильинична.
    Русская канарейка : [трилогия] / Дина Рубина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 476 с.
        Книга 1. Желтухин.
        ISBN 9785699717255.

 

Сафон, Карлос Руис.
    Узник Неба : [роман] / Карлос Руис Сафон ; пер. с исп. Е. В. Антроповой. - Москва : АСТ, 2014. - 345, [1] с. - Ориг. назв.: El prisionero gel cielo. - Третья книга из цикла "Кладбище забытых книг".
        ISBN 9785170806362.

 

Славянские колокола : творчество российских, украинских и белорусских авторов (поэзия и проза) : международный альманах / ред. О. Саранских. - Курск : Пресс-факт, 2010. - 353 с.
        Книга 6.
        ISBN 5863640206.

 

Стругацкий, Аркадий Натанович.
    Трудно быть богом / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. - Москва : АСТ, 2014. - 218,[1] с. : ил.
        ISBN 9785170843381.

 

Шеевская, Ирина(Ирина Ивановна).
    Свет далекой звезды : избранная лирика / Ирина Шеевская ; гл. ред. Галина Шешолина. - Резекне : б.и., 2014. - 288 с.

 

Янг, Уильям Пол.
    Хижина / Уильям Пол Янг ; при участии Уэйна Джекобсена и Брэда Каммингса ; пер. с англ. Е. Королевой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2014. - 318, [1] с. - (Сенсация). - Ориг. назв.: The Shack. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785699449705.