Отраслевая литература

 

Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi : grāmata balstīta uz Mārtiņa Ķibilda dokumentālo raidījuma ciklu par Latvijas vēsturi "Atslēgas" (2018) / redaktore Lilita Vaingārdnere ; literārā redaktore Sandra Skuja ; dizains: Madara Krieviņa ; [ievadvārdi]: Ilze Grase-Ķibilde, Gustavs Strenga. - Rīga : Ilze Grase-Ķibilde, 2022. - [Silakrogs] : PNB Print. - 328 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. . - "Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies"--Titullapā.
        ISBN 9789934911002.

 

Bentona, Dženeta Rebolda.
    Rietumu mākslas vēsture / Dženeta Rebolda Bentona ; tulkojums latviešu vlodā Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. , ©2022. - 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Ietver rādītāju.
        ISBN 9789984239088.

 

Cilvēks običnij : piezīmes un atmiņas / sastādītājs un zinātniskais redaktors Kaspars Strods ; literārā redaktore Ligija Purinaša ; mākslinieks Raivis Nikolajevs. - Rēzekne : Hronologeja, 2022. - Rasmaņi : Drukātava. - 129 lpp. : attēli, faksimili ; 21 cm.
        ISBN 9789934914805.

 

Freids, Zigmunds.
    Melanholija un mazohisms / Zigmunds Freids ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; mākslinieks Modris Brasliņš ; redaktore Ināra Strašulāne. - Rīga : Zinātne, 2022. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 103 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [77.]-80. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [102.]-103. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934599378.

 

Ivuškāns, Artūrs.
    Pēda un potīte : profilakse, vingrinājumi, pašmasāža / teksts un ilustrācijas: Artūrs Ivuškāns ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Zonne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jansili, Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 72 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 71.-72. lpp.
        ISBN 9789934312502.

 

Jēkabsons, Ēriks.
    Latviešu virsnieki Krievijas impērijas armijā : 19. gadsimta otrā puse - 1914. gads / Ēriks Jēkabsons ; recenzenti: Juris Ciganovs, Toms Ķikuts, Valters Ščerbinskis ; literārā redaktore: Gita Kļaviņa ; angļu kopsavilkuma tulkotāja un redaktore: Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; maketētāja: Andra Liepiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 542 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (521.-530. lpp.) un personu rādītāju (504.-518. lpp.). - Pielikumi: 401.- 499.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā 531.- 542. lpp.
        ISBN 9789934188725.

 

Kārkla, Zita.
    Iemiesošanās : sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā / Zita Kārkla ; recenzentes: Dr.philol. Ausma Cimdiņa, Dr.philol. Sandra Meškova, Dr.philol. Laura Laurušaite ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu kopsavilkuma redaktore Laine Kristberga ; māksliniece Inga Meldere ; vāka un grāmatas dizains: Dita Pence. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 246 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - (Studia humanitarica). - Bibliogrāfija: 223.-235. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 236.-240. lpp. . - Īsas rakstnieču biogrāfijas: 217.-222. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka atloka.
        ISBN 9789984893617.

 

Klimovičs, Atis.
    Kara reportieris ceļā / Atis Klimovičs, teksts un fotogrāfijas ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas un vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 381, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Intervija ar Ati Klimoviču: Egīls Zirnis, Inese Zandere.
        ISBN 9789934595714.

 

Sudraba, Velga.
    Psihosomatiskā medicīna / Velga Sudraba, Gunita Skaldere-Darmudasa ; recenzenti: Dr.med. Anatolijs Požarskis, Dr.med. Valdis Pīrāgs, Dr.psych. Lūcija Rutka ; literārās redaktores: Inga Lievīte un Indra Orleja ; vāka dizains: Egils Turss ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2022. , ©2022. - 334 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 299.-334. lpp.
        ISBN 9789934618116.

 

Vidnere, Māra.
    Stresa menedžments : sintoniskais stresa vadīšanas modelis / Māra Vidnere. - Rīga : RaKa, [2022]. - 206, [2] lpp. ; 23 cm. - Izmantotā lieteratūra: 193.-198. lpp. - Pielikumi: 200.-206 lpp.
        ISBN 9789984464589.

 

Фрейд, Анна.
    Психология Я и защитные механизмы : Детский психоанализ : перевод на русский / Анна Фрейд. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 160 с. ; 21 см. - (Мастера психологии).
        ISBN 9785446105274.

 

Чепмен, Гэри.
    Любовь как образ жизни : как научиться говорить на языке любви / Гэри Чепмен ; перевод с английского Татьяны Новиковой. - Москва : Эксмо ; ОДРИ, 2021. - 345, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785040928859.

 

Шталь, Стефани.
    Ребенок в тебе может найти любовь : построить счастливые отношения, не оглядываясь на прошлое / Стефани Шталь ; перевод с немецкого Н. Христофоровой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 304 с. ; 21 см. - (Осколки детских травм. Книги, которые заменят психолога).
        ISBN 9785041539481.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Aksats, Federiko.
    Amnēzija / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 

 

Ambera, Dženifera.
    Karstās ēnas / Dženifera Ambera; no vācu valodas tulkojusi Adelīna Berga. - Rīga : SIA Grāmatu Plaukts, 2022. , ©2022. - 119 lpp. ; 19 cm. - (Mīlestības ēnas).
        ISBN 9789934906473.

 

Bredberijs, Rejs.
    451 grāds pēc Fārenheita : romāns / Rejs Bredberijs ; no angļu valodas tulkojusi Inese Veide ; vāka mākslinieks Indulis Zvagūzis ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 159 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934312144.

 

Edgāra, Silēna.
    Mūru Dāma : par mūriem, kas šķir, un atmiņām, kas vieno / Silēna Edgāra sadarbībā ar Polu Beornu ; no franču valodas tulkojusi Valērija Lasovska ; literārā redaktore Linda Šmite ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - 251, [1] lpp.
        ISBN 9789984239309.

 

Hargla, Indreks.
    Aptiekārs Melhiors un bendes meita : kriminālromāns / Indreks Hargla ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 380, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934313516.

 

Kalniņa, Mērija Elizabete.
    Uguns un pulveris / Mērija Elizabete Kalniņa. - [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2022]. - 431 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934912504.

 

Kamerona, Beksija. Kamerona, Beksija.
    Kulta pēdās : mana bēgšana no kulta "Dieva bērni" un atgriešanās tajā : memuāri / Beksija Kamerona ; no angļu valodas tulkojis Andris Smilgdrīvs ; redaktore Elīna Vendija Rībena. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 366, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934310560.

 

Lagzdiņa, Gunita.
    Pareizs laiks / Gunita Lagzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 318, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934313646.

 

Pataki, Elisone.
    Spožās dzīves aizkulises : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 479 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250668.

 

Pazolīni, Pjērs Paolo.
    Ielas zēni : [romāns] / Pjērs Paolo Pazolīni ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Trektere. - Rīga : Aminori, 2022. - 246, [1] lpp. - Izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbastu.
        ISBN 9789934612152.

 

Pennere, Sāra.
    Zudusī aptieka / Sāra Pennere ; no angļu valodas tulkojusi Dita Katlapa. - Rīga : Helios izdevniecība, [2022]. - 291, [12] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789916975978.

 

Skudra, Egīls.
    Kad lūzis gumijkoks : atmiņu stāsts / teksta autors, redaktors un sastādītājs Egīls Skudra ; fizioģeogrāfiskās kartes izveide: Armīns Skudra ; vāka dizaina izstrāde: Armīns Skudra un Agnese Piļāne. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2022. - 336 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. - Uz vāka: Tā nebija izvēle starp kalpošanu okupācijas varai un cīņu par brīvību. Tā bija cīņa par savas patības saglabāšanu.
        ISBN 9789934300547.

 

Šlinks, Bernhards.
    Atvadu krāsas : stāsti / Bernhards Šlinks ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        Mākslīgais intelekts ; Pikniks ar Annu ; Brāļa un māsas mūzika ; Amulets ; Mīļotā meita ; Vasara uz salas ; Daniel, my Brother ; Vecuma plankumi ; Gadadiena.
        ISBN 9789934312687.

 

Šmite, Gundega.
    Grieķu svīta / Gundega Šmite ; māksliniece Gita Treice ; literārā redaktore Renāte Punka ; fotogrāfija 95. lpp.: Aleksandrs Okonovs. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. - 91, [4] lpp. : ilustrācijas. - Par autori: [95.] lpp.
        ISBN 9789984239330.

 

Художественная литература на английском языке

 

Fortune, Carley.
    Every Summer After / Carley Fortune. - New York : Jove Book, 2022. - 307 lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestseller).
        ISBN 9780593438534.

 

Haig, Matt.
    The Midnight Library / Matt Haig. - Edinburgh : Canongate, 2021. - 288 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9781786892737.

 

Johnson, Daisy.
    Sisters / Daisy Johnson. - London : Jonatan cape, 2020. - 183, [1] lpp. ; 21 cm. - Booker Prize.
        ISBN 9781787331778.

 

Художественная литература на русском языке

 

Александрова, Наталья.
    Роковая монета : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2022. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171495718.

 

Барсукова, Лана.
    Сочини мою жизнь / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041685485.

 

Гарза, Эмбер.
    Где я ее оставила : роман / Эмбер Гарза ; перевод с английского Иннs Ермолиной. - Москва : АСТ, 2022. , ©2022. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
        ISBN 9785171485788.

 

Горская, Евгения.
    Когда рассеется тьма : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041684716.

 

Данилова, Анна.
    Земляничное убийство : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Психологический детектив). (Эффеки мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041720346.

 

Князева, Анна.
    Последний день лета : роман / Анна и Ксения Князевы. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - Книга из серии о следователе Ульяне Железняк.
        ISBN 9785041623005.

 

Луганцева, Татьяна.
    Этим пыльным январем / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2022. - 317, [1] с. ; 21 cм. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785171518899.

 

Михайлова, Евгения.
    Утешение изгоев : сборник рассказов / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2023. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Детектив - событие).
        ISBN 9785041720964.

 

Нотомб, Амели.
    Аэростаты ; Первая любовь : романы : перевод с французского / Амели Нотомб. - Москва : АСТ, 2022. - 212, [3] ; 21 см. - (Corpus). - Премия Ренодо. . - Премия Стрега.
        ISBN 9785171481490.

 

Пулман, Филип.
    Разрушенный мост : [роман] / Филип Пулман ; перевод с английского Е. Лозовик. - Москва : АСТ, 2022. - 286, [1] с. ; 21 см. - Золотой фонд Ф. Пулмана.
        ISBN 9785171488345.

 

Сауле, Линда.
    Водомерка / Линда Сауле. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 cм. - (Inspiria).
        ISBN 9785041716837.

 

Симмонс, Дэн.
    Дети ночи : роман / Дэн Симмонс ; перевод с английского В. Малахова. - Москва : АСТ, 2022. - 470, [1] с. ; 21 см. - (Вселенная Стивена Кинга).
        ISBN 9785171344191.

 

Соловьев, Всеволод.
    Касимовская невеста : роман / Всеволод Соловьев. - Москва : Вече, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах).
        ISBN 9785448436598.

 

Трауб, Маша.
    Кольцо из фольги / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2023. - 349, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041602833.

 

Уорсли, Люси.
    Чисто британское убийство : удивительная история национальной одержимости / Люси Уорсли ; перевод с английского Елены Осеневой. - Москва : Синдбад, 2021. - 316, [2] с. : ил., цв ил., портр. ; 22 см. - Библиография: с. 310-[317]. - На обложке: автор бестселлера "Английский дом. Интимная история".
        ISBN 9785001312321.

 

Шавалиева, Сания.
    Пчела в цвете граната : [роман] / Сания Шавалиева. - Москва : АСТ, 2022. - 302, [1] с. ; 21 см. - (Городская проза).
        ISBN 9785171503499.

 

Шпильман, Владислав.
    Пианист : необыкновенная история выживания в Варшаве в 1939-1945 годах : основано на реальных событиях / Владислав Шпильман ; перевод с английского Екатерины Поляковой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Холокост. Правдивая история).
        ISBN 9785171384753.