Breta, Regīna. 
    Esi brīnums! : 50 iedvesmojošas mācības, kā padarīt neiespējamo iespējamu / Regīna Breta ; no angļu val. tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 304 lpp. - Oriģ. nos.: Be the Miracle.
        ISBN 9789934043604.

 

Dobele, Lāsma. 
    Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā / Lāsma Dobele ; rec.: Elita Jermolajeva, Andra Zvirbule-Bērziņa. - Mārupe : Drukātava, 2014. - 470 lpp. : il., diagr., k., tab. - (Mācību un zinātniskā literatūra). - Bibliogrāfija: 301.-412.lpp. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Sociālās uzņēmējdarbības teorētiskais pamatajums ; Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropā ; Sociālo uzņēmējdarbību noteicošo faktoru analīze Latvijā ; Sociālās uzņēmējdarbības attīstības scenāriji Latvijā.
        ISBN 9789934530128.

 

Filjoza, Izabella. 
    "Bērns mani neklausa!" : pretestība, raudāšana un dusmu lēkmes - kā vecākiem vieglāk pārdzīvot bērna 1-5 gadu vecuma posmu / Izabella Filjoza ; ilustrācijas: Anuka Dibuā ; no franču valodas tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī. - Rīga : J.L.V., 2015. - 172, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: J'ai tout essayé.
        ISBN 9789934116100.

 

Ģimenes krājumi / Elžbieta Monkevič, Honorata Lyndo, Astera Tenkutiene, Ilona Jonušiene, Modestas Kučinskas, Vida Bingelyte ; no lietuviešu val. tulk. Jana Skrivļa-Čevere, Laima Pūga. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 252 lpp. : il. - Grāmatā stāstīts par poulārākajiem krājumu gatavošanas veidiem: konservēšana, marinēšana, žāvēšana, kūpināšana, saldēšana, skābēšana, sālīšana, vīna darīšana, uzlējumi. Kā sagatavot un uzglabāt lielu produktu daudzumu un produktus, kas ātri bojājas nesezonas laikā.
        ISBN 9789934150463.

 

Krauksts, Viesturs. 
    Uzturs sportā / Viesturs Krauksts, Daina Krauksta ; recenzenti Juris Grants, Viesturs Lāriņš. - Mārupe : Drukātava, 2014. - 64 lpp. ; 21 cm. - (Kvalitatīva uztura nozīme sportā). - Bibliogrāfija: 61.-64. lpp.
        ISBN 9789934530142.

 

Litauere, Florensa. 
    Personības slēptās rezerves : kā izprast citus, izprotot sevi / Florensa Litauere ; no anglu val. tulk. Kristīne Kačanova ; red. Laura Slišāne. - [Rīga] : Kolibri Grupa ; [Ķekava], 2014. - 200 lpp.
        ISBN 9789934142925.

 

Malahovskis, Vladislavs. 
    Mērnieku laiki Latgalē : (20. gadsimta 20. gadi) : monogrāfija / Vladislavs Malahovskis ; recenzenti: Jānis Bērziņš, Henrihs Soms, Alfonsas Motuzas ; latviešu teksta redaktore Sandra Ūdre ; angļu valodas teksts: Aldis Pūtelis ; vāka dizains: Māris Justs ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 247 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 235.-244. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 245.-247. lpp. - V. Malahovska monogrāfijā aplūkoti historiogrāfijā nepētīti problēmjautājumi par Latvijas agrārās reformas norisi un specifiku Latgalē. Tajā atspoguļotas Latgales agrārās īpatnības un izpētīts valstisko pasākumu kopums, ko, atšķirībā no pārējās Latvijas, bija vēl papildus jāīsteno Latgalē: valsts zemes fonda zemju piešķiršana ne tikai jaunsaimniecībām, bet arī no sādžām izdalītajām viensētām, vienlaicīgi veicot sādžu sadalīšanu viensētās; pasākumi zemes trūkuma novēršanā (Latgales zemnieku izceļošanas organizēšana uz Kurzemi un Zemgali); pasākumi Latgales sīksaimniecību nostiprināšanā. Monogrāfijā pētīta arī Latgales laukstrādnieku kustība uz pārējiem Latvijas novadiem, kā arī linu kultūras nozīme Latgales lauksaimniecībā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfija ir veidota uz autora promocijas darba pamata, izmantojot arī pēcdisertācijas posma pētījumus.
        ISBN 9789984441511.

 

Pēšons, Pērs Ēriks. 
    Mežizstrādes darbi komandā : darba vide, kvalitāte, ražošana / Pērs Ēriks Pēšons ; tulk. Kaspars Stāņa. - [Rīga] : Kaparatt, 2012. - 248 lpp. : il. - (Mora in Europe).
        1. daļa.
        ISBN 9789198041804.

 

Pēšons, Pērs Ēriks. 
    Mežizstrādes darbi komandā : darba vide, kvalitāte, ražošana / Pērs Ēriks Pēšons ; tulk. Kaspars Stāņa. - [Rīga] : Kaparatt, 2012. - [300] lpp. : il. - (Mora in Europe).
        2. daļa.
        ISBN 9789198041828.

 

Psiholoģija / zinātniskās redaktores un autores Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze ; recenzenti Anita Pipere, Aleksejs Vorobjovs, Līga Kļaviņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 358 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogr. rādītājs: 342-358 lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        1. [daļa]. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi.
        ISBN 9789934040580.

 

Psiholoģija / zinātniskās redaktores un autores Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze ; recenzenti Anita Pipere, Aleksejs Vorobjovs, Līga Kļaviņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 304 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogr. rādītājs: 295-304. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        2. [daļa]. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra.
        ISBN 9789934040597.

 

Reinsone, Sanita. 
    Meža meitas : 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā / Sanita Reinsone ; pēcv., koment. Inese Dreimane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 363, [1] lpp. : faks., il., portr. - Bibliogr. atsaucēs: 359.-[364.] lpp.
        ISBN 9789984887821.

 

Rubenis, Andris. 
    Vienkārši romantisms viltusromantikas laikā / Andris Rubenis ; red. Inta Rozenvalde ; māksl. Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs. - Rīga : Andris Rubenis, 2014. - 320 lpp. : il.
        Saturs: Vācu romantisms ; Angļu romantisms ; Franču romantisms ; Itaļu romantisms ; Amerikāņu romantisms.
        ISBN 9789934143151.

 

Vidnere, Māra. 
    Pārdzīvojuma pieredzes psiholoģija : teorētiskās un praktiskās atziņas / Māra Vidnere ; recenzentes Ausma Špona, Guna Svence, Danguole Beresnevičiene ; zīmējumi Marita Grase. - Rīga : RaKa, 2014. - 191 lpp. : il., sh. - (Dzīves izturības psiholoģija). - Izmantotie informācijas avoti: 182.- 186. lpp.
        ISBN 9789984463148.

 

Vilčuka, Irēna. 
    Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola / Irēna Vilčuka. - Rēzekne : Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, 2014. - 71 lpp. : fotog.
        ISBN 9789934143656.

 

Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3.kongress un Letonikas 4.kongress, Rīga 2011.gada 24.-27.oktobris : plenārsēžu materiāli / redkol.: Vaira Vīķe-Freiberga, Aleksejs Andronovs, Mārcis Auziņš u.c. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2012 (Rīga). - 496 lpp. : il., fotogr., tab.
        ISBN 9789934811470.

 

Кинг, Ларри. 
    Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно / Ларри Кинг при участии Билла Джилберта ; пер. c англ. Е. Цыпина. - 3-е изд. - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. - 203 с. ; 22 см. - Пер.: How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere. - На авантит.: Светлой памяти Боба Вульфа, моего агента и друга.
        ISBN 9785961408355.

 

Berjlindi, Silla. 
    Trešā balss : romāns / Silla Berjlindi, Rolfs Berjlindi ; no zviedru val. tulk. Ieva Pudure. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 427, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Den tredje rösten. - "Trešā balss" ir otrā triloģijas "Pilnmēness paisums" grāmata par Tomu Stiltonu un Olīviju Renningu.
        ISBN 9789934048555.

 

Foldss, Ādams. 
    Bezizejas virpulī / Ādams Foldss ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa. - Rīga : J.L.V., c2015. - 253, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Quickening maze.
        ISBN 9789934116698.

 

Ieviņš, Kārlis. 
    Vīrs un laime ; Indīgais apinis / Kārlis Ieviņš ; redaktore Dagnija Dreika. - Jūrmala : Daugava SIA, 2015. - 151, [1] lpp.
        ISBN 9789984410883.

 

Joņevs, Jānis. 
    Jelgava 94 / Jānis Joņevs. - 5. laidiens. - Rīga : Mansards, 2013. - 311, [1] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789984120701.

 

Martins Santoss, Luiss. 
    Klusuma laiks / Luiss Martins Santoss ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 269, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Tiempo de silencio.
        ISBN 9789984235066.

 

Medenis, Jānis. 
    Dieva dārzs ; Putnu ceļš : 1947-1955 / Jānis Medenis ; sakārtojis, komentējis un priekšvārdu sarakstījis Andrejs Grāpis ; redaktore un priekšvārda autore Maija Poiša ; krievu valodā rakstītās Jāņa Medeņa vēstules tulkojis Māris Salējs. - Rīga : Mansards, 2014. - 587, [1] lpp., [4] lp. iel. : il., ģīm., 2faks. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934120664.

 

Mopasāns, Gijs de. 
    Isonas kundzes rožu princis : proza / Gijs de Mopasāns ; no franču val. tulkojusi Dagnija Dreika. - Jūrmala : Daugava SIA, 2015. - 195, [2] lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Le Rossier de Madame Husson.
        ISBN 9789984410906.

 

Pārka, Linda Sjū. 
    Ilgais ceļš līdz ūdenim : stāsta pamatā ir patiesi notikumi / Linda Sjū Pārka ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece. - Rīga : J.L.V., 2015. - 134, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: A long Wark to Water.
        ISBN 9789934117183.

 

Puriņa, Inga. 
    Sirds valoda / Inga Puriņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 188 , [1] lpp. - (Lata romans ; 2(188).
        ISBN 9789934150555.

 

Puriņš, Andris. 
    "Nāc droši iekšā, brāl!" / Andris Puriņš ; il. Māra Rikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 239 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 3(189).
        ISBN 9789934150630.

 

Voskampa, Anna. 
    Tūkstoš dāvanu : uzdrīkstēšanās dzīvot pilnīgi tur, kur esi / Anna Voskampa ; no angļu valodas tulkojis Jānis Barons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 247, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [243.]-248. lpp. - Oriģ. nos.: One thousand gifts.
        ISBN 9789934044052.

 

Zem eglītes mazs brīnumiņš : [dzejoļu krājums] / Maija Stepēna, Iveta Reinsone, Rita Alaga, Mārīte Bikovska, Raivis Raspopovs. - [Rīga] : Iespēju grāmata, 2014. - 167 lpp. : il. ; 19 cm.
        ISBN 9789984875712.

 

Алюшина, Татьяна(Татьяна Александровна). 
    Чудо купальской ночи : [роман] / Татьяна Алющина. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 346, [1] с. - (Еще раз про любовь).
        ISBN 9785699780341.

 

Борисова, Ариадна. 
    Бел-горюч камень : роман / Ариадна Борисова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 345, [2] с. : ил. ; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
        ISBN 9785699766574.

 

Грегори, Филиппа. 
    Широкий Дол / Филиппа Грегори ; пер. с англ. И. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 960 с. - (Знаменитый роман. Филиппа Грегори).
        ISBN 9785699628971.

 

Леметр, Пьер. 
    До свидания там, наверху : роман / Пьер Леметр ; пер. с фр. Д. Мудролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-АСТ, 2015. - 541, [2] с. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389070936.

 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. 
    Шестой дозор : [фантастический роман] / Сергей Васильевич Лукьяненко. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2015. - 381, [2] с. - (Дозоры).
        ISBN 9785170878444.

 

Мичем, Лейла. 
    Дикий цветок : роман / Лейла Мичем ; пер. с англ. Олега Буйвола. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2014. - 588, [1] с. : ил. - Ориг. назв.: Somerset.
        ISBN 9785991029261.

 

Модиано, Патрик. 
    Маленькое Чудо / Патрик Модиано ; пер. с фр. Ирины Кузнецовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 157, [1] с. - (Азбука Premium). - Ориг. назв.: La Petite bijou.
        ISBN 9785389092341.

 

Нортап, Соломон. 
    12 лет рабства : [реальная история предательства, похищения и силы духа] / Соломон Нортап ; пер. с англ. Э. И. Мельник. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 365 с. - (Психология. Зарубежный бестселлер). - Ориг. назв.: 12 Years a Slave.
        ISBN 9785699718313.

 

Пейтман, Р. С. 
    Вторая жизнь Эми Арчер / Р. С. Пейтман ; пер. с англ. Ольги Полей. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 380, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The second Life of Amy Archer.
        ISBN 9785389065888.

 

Пенни, Луиза. 
    Убийственно тихая жизнь : [детективный роман] / Луиза Пенни ; пер. с англ. Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 379, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Still Life.
        ISBN 9785389077867.

 

Рой, Олег, (Олег Юрьевич ). 
    Дочки-матери, или Каникулы в Атяшево / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 378, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя).
        ISBN 9785699767007.

 

Хельгасон, Хатльгрим. 
    Женщина при 1000° С : [роман] / Хатльгрим Хельгасон ; пер. с исланд. Ольги Маркеловой. - Москва : АСТ ; Corpus, 2015. - 574, [1] с. - Ориг. назв.: Konan vid 1000°.
        ISBN 9785170855063.

 

Хмелевская, Иоанна. 
    Жизнь (не) вполне спокойная / Иоанна Хмелевская ; пер. с пол. Л. Стоцкой. - Москва : АСТ, 2014. - 320 с. - (Всё красное). - Ориг. назв.: Zycie (nie) całkiem spokojne.
        ISBN 9785170850013.