Отраслевая литература

 

Aspazija un mūsdienas : dzimums, nācija, radošie izaicinājumi = Aspazija and modernity : gender, nation, creativity / zinātniskā redaktore Ausma Cimdiņa ; recenzenti: Benedikts Kalnačs, Edgars Lāms, Pāvels Štolls ; redaktores: Jolanta Treile (latviešu un krievu val.), Regīna Jozauska (angļu val.), Ilona Pozņaka (vācu val.) ; tulkojums angļu valodā Anita Grauduma. - Rīga : Zinātne, 2016. - 479 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [413.]-438. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, daži raksti krievu, vācu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: [458.]-476. lpp.

       ISBN 9789934549168.

 

Būmane-Grasmane, Ilze.

     Elefantību meistars : gleznotājs un scenogrāfs Laimdonis Grasmanis, 1916-2016 / Ilze Būmane-Grasmane ; sast. aut. ; koncep., priekšv. Ingrīda Burāne ; vāka dizains Daina Vīķele ; lit. red. Inta Kārkliņa ; tulk. Kārlis Streips. - Rīga : Mansards, 2016. - 246, [1] lpp. : faks., il., portr., fotogr. - Bibliogrāfija: [245.]lpp. - Kopsav. angļu val. - Gleznu reprod. no I.Būmanes-Grasmanes grām. "Dzīve" (Preses nams, 1996) un L.Grasmaņa "Gleznu albuma" (Nordik, 2006).

        ISBN 9789934121340.

 

Caucis, Gothards Ādolfs.

     Viena latvieša stāsts : Mūža svētdiena / Gothards Ādolfs Caucis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Diāna Spertāle. - Rīga : Lauka Avīze, 2015. - 429, [3] lpp. : il., portr.

        ISBN 9789934151187.

 

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē / rakstu aut.: Inta Čaklā, Anda Kubuliņa, Sigita Kušnere u.c. ; sast., priekšv. aut. Anda Kubuliņa ; red. Sigita Kušnere. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. - 135 lpp. : portr., sh. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

       ISBN 9789984893198.

 

Gerharde-Upeniece, Ginta.

     Māksla un Latvijas valsts, 1918-1940 = Art et état en Lettonie, 1918-1940 / Ginta Gerharde-Upeniece ; zin. konsult.: Ilgvars Butulis, Mārtiņš Mintaurs ; latviešu teksta lit. red. Māra Ņikitina ; tulk. franču val.: Dita Podskočija ; franču teksta red.: Anne-Sophie Lelong, Olivia Leroy ; bibliogr. sast. Dagnija Celmiņa ; fotogr.: Leons Balodis, Normunds Brasliņš, Māra Brašmane u.c. - Rīga : Neputns, 2016. - 367 lpp. : faksimili, il., portr., fotogr. - Bibliogr.: 346.-355.lpp. . - Bibliogr. zemsv. piezīmēs. - Ievads un nodaļu kopsav. franču val. - Pers. rād.: 356.-366.lpp.

        ISBN 9789934512735.

 

No Dainu skapja līdz "Latvju dainām" / Elga Melne, Beatrise Reidzāne, Māra Vīksna ; sastādītāja un priekšvārda autore Rita Treija ; literārā redaktore Gita Bērziņa. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. - 366 lpp. : faks., il., portr. ; 21 cm. - (LFK krājums ; 1). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

     Dziesmu krājēju - uzrakstītāju un dziesmu teicēju - dziedātāju alfabētiskis saraksts (Rādītājs).

        ISBN 9789984893174.

 

Pērkone, Inga.

     Latvijas pirmās filmas = First Latvian films / Inga Pērkone ; rec.: Juris Tālivaldis Urtāns, Ieva Struka ; red., tulk. no krievu val. Kristīne Matīsa ; tulk. angļu val. Viktors Freibergs. - Rīga : Mansards, 2016. - 199, [1] lpp. : faksim., il., portr., fotogr. - ("Kino raksti" bibliotēka). - Bibliogr.: [200.]lpp. un zemsv. piez. - Teksts latviešu un angļu val., daļa teksta tulkota no krievu val.

        ISBN 9789934121296.

 

Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" : rakstu krājums / sast., zin. red.: Inguna Daukste-Silasproģe, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis ; red. Ieva E. Kalniņa ; iev. Gundega Grīnuma. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. - 279 lpp. : il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu val., kopasav. angļu val. - Personu rād.: [253.]-264.lpp.

       ISBN 9789984893181.

 

Romans Suta / sastādītāja Laima Slava ; tekstu autori: Natālija Jevsejeva u.c. ; bibliogrāfijas sastādīja: Aivija Everte, Ingrīda Peldekse, Evija Skaistkalne ; latviešu valodas redaktore Sigita Kušnere ; tulkotāji angļu valodā: Valdis Bērziņš, Terēze Svilane, Iveta Boiko ; tulkotāja no franču valodas Kristīne Ceļmillere. - Rīga : Neputns, 2016. - 431 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 32 cm. - Bibliogrāfija: 386.-393. lpp. un personu rādītājs: 400.-402. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

        ISBN 9789934512834.

 

Vītols, Vilis.

     Pārdomas par Krieviju / Vilis Vītols ; redaktors Oskars Lapsiņš ; Artas Mucenieces makets ; Guntars Sietiņš, vāka dizains. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 176 lpp.

        ISBN 9789984236063.

 

Zaķis, Juris.

     Profesors ar novirzēm / Juris Zaķis ; sastādītājs Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2016. - 319, [1] lpp., [24] lpp. ielīmes : il., portr. ; 24 cm.

        ISBN 9789934119033.

 

Žune, Inese.

     Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā / Inese Žune. - Rīga : Zinātne, 2016. - 638 lpp. : il., tab. nošu piem. - Personu rādītājs: [525.]-638. lpp. . - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789984879994.

 

Жукова, Мария.

     300 рецептов ухода за кожей : маски, пилинг, лифтинг, против морщин и угрей, против целлюлита и рубцов / Мария Жукова. - Москва : АСТ, 2014. - 250 с. : ил. ; 21 см. - (Книга под рукой). - На тит. л. и обл. : Проверено лично! 100%.

        ISBN 9785170857760.

 

Зеланд, Вадим.

     кЛИБЕ : конец иллюзии стадной безопасности / Вадим Зеланд. - Москва : Эксмо, 2016. - 299 с., [16] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. - (Вадим Зеланд). - На пер.: Практика трансерфинга.

      ISBN 9785699717385.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Auziņš, Arnolds.

     Dzīvās atbalsis : atmiņu skices par mūziķiem un dzejniekiem / Arnolds Auziņš ; red. Jūlija Dibovska. - Rīga : Jumava, 2016. - 167 lpp. : fotogrāfijas.

        ISBN 9789934119408.

 

Dialogs : latviešu un spāņu tautas dziesmas = Diálogo : canciones populares de Letonia y España / izd. sagat.: Guillermo López Gallego, Nora Caune ; ievadtekstu aut.: Vaira Vīķe-Freiberga, Pedro Jiménez Nácher, Dámaso López García ; tulk.: Anastasija Kvjatkovska, Kristīne Ločmele, Marta Kaulakāne u.c. ; red.: Kristīne Ločmele, Kristīne Treija, Sigita Kušnere (latv. val.) ... [u.c.] ; māksl. Anna Aizsilniece ; grām. priekšlapām izmant. Džemmas Skulmes gleznu reprod.]. - [Rīga] : Neputns, 2015. - 223 lpp. - Bibliogrāfija: 221.lpp. . - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Teksts paral. latviešu un spāņu val.

        ISBN 9789934512742.

 

Grēviņš, Valdis.

     Veca cilvēka dziesmas : pēdējā dzeju grāmata / Valdis Grēviņš ; sastādītāja, ievada un komentāru autore Marta Dziļuma ; zinātniskais konsultants Raimonds Briedis ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Gundega Saulīte. - [Rīga] : Vesta LK, 2016. - 359 lpp. : portrets ; 19 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934511240.

 

Gruntmane, Madara.

     Narkozes : [dzejoļu krājums] / Madara Gruntmane ; redaktors Guntars Godiņš ; mākslinieks Krišjānis Krieviņš. - [Rīga] : Neputns, 2015. - 94, [1] lpp. ; 17 cm.

        ISBN 9789934512643.

 

Holcmane, Silvija.

     Kad noslēpumi mostas : [romāns] / Silvija Holcmane ; Lilijas Rimicānes vāka noformējums ; redaktore Anitra Roze. - Rīga : Avots, 2016. - 313 lpp. ; 20 cm. - S. Holcmane romānā risina mūžīgo jautājumu – vai mūsu esamība ir identa ar to, kas noris mūsu domtelpā? Grāmatas varoņu dažādie likteņi rosina lasītāju padomāt, kurp mēs dodamies – pretim cilvēka triumfam vai bojāejai?. - Redaktore uzrādīta [311.] lpp.

        ISBN 9789934534423.

 

Jūnasons, Jūnass.

     Slepkavnieks Anderss un viņa draugi (un dažs labs nedraugs) : [romāns] / Jūnass Jūnasons ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 350, [2] lpp.

        ISBN 9789934064333.

 

Kronbergs, Juris.

     Uz balkona ; Bet ja visu laiku atkārtošu vienu un to pašu varbūt kāds tomēr atcerēsies ka esmu te bijis : dzeja / Juris Kronbergs ; redaktors Guntars Godiņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 78, [1], 111, [1] lpp. ; 21 cm. - Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.

        ISBN 9789934546204.

 

Lukjanskis, Egils.

     Rēta akmenī / Egils Lukjanskis. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 536 lpp.

       ISBN 9789934152733.

 

Priede, Gunārs.

     Gunāra Priedes dzīve un darbi : [kopoti raksti] / Gunārs Priede ; sast. Ieva Struka ; atb. red. Liene Soboļeva ; Valda Villeruša māksl. noform. ; foto Eiženija Anna Freimane. - Rīga : Jumava, 2016. - 927, [1] lpp., [4] lp. fotogr. - Personu rād.: 899.-[923.]lpp.

     [4. sējums]. 1977-1986.

        ISBN 9789934118951.

 

Robertsa, Nora.

     Asara zirnekļa tīklā : [romāns] / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 508 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358536.

 

Rokpelnis, Jānis.

     Post Factum : dzeja / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; ilustrācijas: Katrīne Bolle. - Rīga : Neputns, 2015. - 70 lpp., [3] iel. lp. : il. ; 22 cm.

        ISBN 9789934512629.

 

Šimkus, Iveta.

     Pēc tam : [dzejoļu krājums] / Iveta Šimkus ; redaktore Ingmāra Balode. - Rīga : Mansards, 2016. - 73, [6] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934121470.

 

Vagnere, Jana.

     Vongezers / Jana Vagnere ; no krievu val. tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 398 lpp. - (Zvaigznes Trilleris).

        ISBN 9789934064340.

 

Vērdiņš, Kārlis.

     Pieaugušie / Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Neputns, 2015. - 81, [1] lpp. + 1 CD.

     CD saturā: Dionīss ; Histērija ; Cik nemanāmi.

        ISBN 9789934512612.

 

Zembergs, Imants.

     Pēckara bērni / Imants Zembergs ; Valentīna Skangaļa zīmējumi ; vāka noformējums: Rihards Delvers. - [Rīga] : NT Klasika, 2016. - 239, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.

        ISBN 9789934857034.

 

Ziedonis, Rimants.

     Pastaiga : stāsti / Rimants Ziedonis ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 141, [3] lpp.

        ISBN 9789934062087.

 

Художественная литература на русском языке

 

Андреева, Наталья Вячеславовна.

     Пока цветет лотос : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой).

        ISBN 9785170992225.

 

Босси, Люк.

     Я тебя нашел : [роман] / Люк Босси, Изабелла Полен ; пер. с фр. З. Линник. - Москва : Э, 2016. - 282 с. - (SECRET. Культовый французский детектив).

        ISBN 9785699875634.

 

Князева, Анна.

     Призраки Замоскворечья : [роман] / Анна Князева. - Москва : Э, 2016. - 315 с. - (Детектив с таинственной историей).

        ISBN 9785699931453.

 

Литвинова, Анна Витальевна.

     Здесь вам не Сакраменто : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2016. - 315, [1] с. - (Знаменитый тандем российского детектива).

        ISBN 9785699903337.

 

Метлицкая, Мария.

     Миленький ты мой / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2016. - 409, [3] с. : ил. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А.Борисовой).

        ISBN 9785699935772.

 

Соболева, Лариса Павловна.

     Петля Афродиты : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2016. - 382 с. - (Детектив по новым правилам).

        ISBN 9785171010027.

 

Скоттолине, Лиза.

     Желанное дитя : [роман] / Лиза Скоттолине ; пер. с англ. Марины Тогобецкой. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2016. - 479 с. - (На грани: роман-исповедь).

        ISBN 9785170997800.

 

Стил, Даниэла.

     Драгоценные дары : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Миры Даниэлы).

       ISBN 9785170949472.

 

Токарева, Виктория Самойловна.

     Кругом один обман : рассказы и очерки / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 251, [2] с. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань.

        ISBN 9785389122819.

 

Третьякова, Людмила Иосифовна.

     Игра страстей / Людмила Третьякова. - Москва : Виконт-МВ, 2017. - 426, [3] с. : ил., портр. ; 22 см.

        ISBN 9785903921232.

 

Фитцек, Себастьян.

     Я - убийца : роман / Себастьян Фитцек ; пер. с нем. И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 319 с. - (Шедевры детектива #1).

        ISBN 9785227072375.