Отраслевая литература

 

Āboliņa, Daira.

     Jāņa Streiča maģiskais reālisms : 22 filmas / Daira Āboliņa. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 490, [3] lpp. : faks., il., portr., fotogr. - ("Kino raksti" bibliotēka). - Personu rādītājs: 484.-[487.] lpp. - Streiča gads.

        ISBN 9789934546310.

 

 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai 110 gadi / Atašienes pagasts. - B.v. : b.i., 2014. - [20] lpp. : il., fotogr.

 

Cēsnieks Kārlis Johansons - viens no pirmajiem 20. gs. avangardistiem : izstāde Cēsu vēstures un mākslas muzeja izstāžu namā : 7.08.-20.09. 2015 / Cēsu vēstures un mākslas muzejs ; tulkojums angl. val. Elgi Prauliņai. - [Cēsis : Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, 2015]. - [22] lpp. : il. ; 21 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

        ISBN 9789984989297.

 

Cik zaļas lapas kokam... : [apceres, atmiņas un tēlojumi] / Lūcijas Ķuzānes tēlojumi un teksta apdare. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2016. - 167, [1] lpp. : portr., fotogr., tab. - Jēkabpils Ekonomiskā tehnikuma (tagadējās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas) 1975.gada izlaiduma audzēkņi atmiņās un apcerēs.

       ISBN 9789934148941.

 

Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem 1918-1940 / zin. red. Gatis Krūmiņš ; latv. tekstu lit. red. Sandra Liniņa ; angļu tekstu lit. red. Jānis Veckrācis. - Rīga : Valsts kanceleja, 2016. - 239 lpp. : faks., il., portr. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs un nodaļu beigās. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

        ISBN 9789934822520.

 

Dziesmas ar Ata Silarozes vārdiem / dziesmas teksta autors Atis Silaroze ; sast. Vilnis Salaks. - Rīga : Atis Silaroze, 2013. - 66 lpp. : notis.

1. daļa.

       ISBN 9790900503503.

 

Dziesmas ar Ata Silarozes vārdiem / sast. Vilnis Salaks ; dziesmu vārdu autors Atis Silaroze. - Rīga : Atis Silaroze, 2013. - 57 lpp. : notis.

2. daļa.

       ISBN 9790900503510.

 

Enders, Giulia.

     Par zarnu šarmu : stāsts par nepietiekami novērtētu orgānu / Džūlija Endersa ; Džilas Endersas ilustrācijas ; [redaktore Meldra Āboliņa ; tulkojums: Anne Sauka, Meldra Āboliņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 244.-[256.] lpp. - Teksts tulkots no vācu valodas.

       ISBN 9789934063961.

 

Grava, Uldis.

     Tālumā, bet ne svešumā / Uldis Grava ; red.: Liene Soboļeva (atb.), Keta Īve (lit.). - Rīga : Jumava, 2016. - 328 lpp., [8] lp. fotogr. : fotogr., portr. - Personu rād.: 313.-327.lpp.

        ISBN 9789934118852.

 

Heja, Luīze L.

     Spēks ir tevī / Luīze L. Heja sadarbībā ar Lindu Karvinu Tomčinu ; no angļu valodas tulkojusi Maija Treilona. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2013. - 278, [1] lpp. ; 20 cm. - "Mācīsimies dzīvot, ieklausoties savā iekšējā balsī!" - Uz vāka.

        ISBN 9789984750651.

 

Husare, Edīte.

     Škilbanu sīvas / Edīte Husare, Anda Beitāne. - Kārsava : Latgolys Producentu Grupa, 2016. - 144 lpp. + 1 CD.

        ISBN 9789934149917.

 

Iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti Latvijā : statistisko datu krājums / Centrālā statistikas pārvalde ; informāciju sagatavoja: Dace Krievkalne, Jānis Daugavietis, Mārtiņš Liberts. - Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2016. - 102 lpp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 49. lpp.

     Autori: Ģirts Briģis, Inese Gobiņa.

        ISBN 9789984064925.

 

Ilža.

     Ilža rūtoj kaladoj [skaņu ieraksts] / folkloras grupa ''Ilža'' ; skaņu režisors Atis Auzāns ; Džeremija Smēdes dizains. - Daugavpils : Skaņu raksti, 2011. - 1 skaņu disks + teksta piel. ([16] lpp.).

        ISBN 4751011610202.

 

Koliņš, Imants.

     Mans Tautas frontes laiks / Imants Koliņš ; sastādītāji: Vilis Bukšs, Ruta Akmentiņa ; redaktore Ilona Vītola ; ievadu sarakstīja Ruta Akmentiņa ; izmantotas Vita Andrejeva, Roberta Priedeslaipas fotogrāfijas. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2013]. - 135 lpp. : il., ģīm., faks.

        ISBN 9789984835716.

 

Ķinis, Uldis.

     Kibernoziedzība, kibernoziegumi un jurisdikcija / Uldis Ķinis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums, atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Ulda Krastiņa priekšvārds ; Ilzes Kreišmanes tulkojums. - Rīga : Jumava, 2015. - 518, [1] lpp. : tab. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

        ISBN 9789934118067.

 

Laiksne (mūzikas grupa).

     Es čigāna meita biju [skaņu ieraksts] / Laiksne. - [Latvija] : Lauska & Laiksne, 2013. - 1 CD (39:33) : digitāls, stereo + teksta piel. ([12] lpp.). - Uz apvāka un piel. anot. latviešu un angļu val., piel. dziesmu teksti latviešu val.

       ISBN 4751011610356.

 

Laiksne (mūzikas grupa).

     Putra [skaņu ieraksts] / Laiksne. - [Rīga] : Lauska, 2010. - 1 CD (45:41) : digitāls, stereo + teksta piel. ([16] lpp. : ģīm. ; il.). - Piel. anot. latviešu val. ; dziesmu teksti latviešu, angļu val.

       ISBN 4751011610158.

 

Latvijas sargu sirdspuksti : 2. Zemessardzes novads : biogrāfijas, fakti, atmiņas / idejas un grāmatas autore Margarita Voiciša ; grāmatas līdzautore un redaktore Skaidrīte Svikša ; priekšvārda autori: Raimonds Vējonis, Raimonds Bergmanis, Raimonds Graube, Leonīds Kalniņš. - [Rēzekne] : [Margarita Voiciša], 2016. - 228 lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 24 cm.

        ISBN 9789934149610.

 

Latviskas Latvijas spēks : veltījums Latvijas simtgadei / autori: Andis Alksniņš, Valdis Celms, Ina Druviete, Anita Jansone-Zirnīte, Sandra Kalniete, Guntis Kalnietis, Anna Klaucāne, Anna Krimele, Ligita Leja, Agris Liepiņš, Eva Mārtuža, Uģis Niedre, Otto Ozols, Ieva Pīgozne, Jānis Purviņš, Elizabete Taivāne, Juris Urtāns, Tatjana Volkova ; monogrāfijas sastādītāja, literārā redaktore un ievada autore Eva Mārtuža. - [Rīga] : IDE Rozītes, 2016. - 231, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Raksti latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Grāmata sastāv no referātiem un debatēm, kas izskanēja Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2014. gada 4. aprīlī konferencē "Globalizācijas laikmeta izaicinājumi latviešu garīgās satversmes vērtībām. Ernesta un Arvīda Brastiņu mantojuma perspektīva" - Prettitullapā.

       ISBN 9789934854439.

 

Lāns (folkloras kopa).

     Dzērves un dzērvenes [skaņu ieraksts] / Lāns, [folkloras kopa]. - [Rīga] : Lauska, 2015. - 1 CD (45:22) : digitāls, stereo + teksta piel. ([16] lpp.). - Dzied latviešu un latgaliešu valodā. - Pielikumā anotācija latviešu, angļu valodā un pilns teksts latviešu, latgaliešu un angļu valodā.

        ISBN 4751011610516.

 

Nereta, Ilma.

     Latvisks dārzs : ainavu veidošana, saimniecības un atpūtas zonas sētā, koki un puķes, augļudārzi un ogulāji, dārza un sētas rāmji / Ilma Nereta, Ieva Kraukle, Andrejs Svilāns ; redaktores Renāte Neimane, Inta Kārkliņa ; dizains Aija Andžāne ; fotogr. Andrejs Svilāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 179, [1] lpp. : il., fotogr. - Bibliogr.: [180.]lpp.

        ISBN 9789934152375.

 

Odiņa, Aija.

     Labas uzvedības grāmata : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, kā uzvesties oficiālajā sabiedrībā, lietišķajā vidē, ikdienā, biznesa vide, tikšanās, prezentācijas, konferences, sanāksmes, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes un ceremonijas, diplomātiskās sarunas un komunikācija / Aija Odiņa ; māksl. Uldis Sosnovskis ; red.: Artis Ērglis (galv.), Asnāte Baņgiere (lit.). - [Atkārtots, papildināts izdevums]. - Rīga : Zelta grauds, 2014. - 271 lpp. : il., faks. - Bibliogr.: 263.-265.lpp. . - Rād.: 267.-271.lpp. - Pirmā izdevuma nos.: "Etiķete un protokols", (2009).

       ISBN 9789934840241

 

Patjanko, Oskars.

     Ieviņas [skaņu ieraksts] / Oskars Patjanko. - [Rīga] : Lauska, 2014. - 1 CD (46:18) : il. + 94, [1] lpp. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un angļu valodā.

       ISBN 9789934827648.

 

Petričeka, Rita.

     Bertrams Rozenbergs : Fiat justitia / Rita Petričeka. - Rīga : Laika grāmata, 2016. - 219 lpp. : il. - (Laika grāmata).

       ISBN 9789934511363.

 

Pērkonvīri.

     DinDaru [skaņu ieraksts] / Pērkonvīri: Mikus Čavarts, Tālis Gžibovskis, Kalvis Vītols, Kristīne Ādmine, Imants Daksis, Inita Šalkovska u.c. - Rīga : Lauska, 2015. - 1 CD (63:10) + teksta piel. ([14] lpp.+ [15] lpp.).

        ISBN 4751011610424.

 

Saucējas (mūzikas grupa).

     Saucējas. Dziediet meitas vokarā [skaņu ieraksts] : Sēlpils un Vārnavas folklora / teksts: Iveta Tāle u.c. ; noformējums: Mikus Čavarts ; tulkojums angļu valodā: Marianna Auliciema ; skaņu režisors: Gatis Gaujenieks. - [Rīga] : Lauska, 2012. - 1 CD : il. + 94, [1] lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val. - Ierakstīts studijā GEM un Latvijas Radio ; CD ievietots grāmatas formāta konteinerā. . - Konteiners iesiets grāmatas formā 94, [1] lpp. apjomā ; Saturā iekļauts materiāls par folkloras kopu un dziesmu vārdi latviešu un angļu valodās, fotogrāfijas.

        ISBN 9789934827600.

 

Savieši (folkloras kopa).

     Zirga pase [skaņu ieraksts] / folkloras draugu kopa "Savieši" ; skaņu režisors: Kaspars Bārbals ; pielikumā Ineses Tones pētījums par zirgu krāsām. - [Rīga] : Lauska, 2015. - 1 CD (33:25) : digitāls, stereo + teksta piel. (86[1] lpp. : il. ; 12 cm). - Dzied latviešu un latgaliešu valodā.

        ISBN 9789934827655.

 

Sviests IV [skaņu ieraksts] : [latviešu mūsdienu tautas mūzika] / izpilda: Folkvakars ; Iļģi ; Vīteri ; Tai tai u.c. - Latvija : Lauska & grupas, 2011. - 1 skaņu disks(77:32) + teksta piel. ([12] lpp.).

        ISBN 4751011610219.

 

Sviests V [skaņu ieraksts] / izpilda: Lata Donga, Skyforger, Sula, Tarkšķi, Vētras saites u.c. - Latvija : Lauska & grupas, 2011. - 1 skaņu disks(58:01) + teksta piel. ([12] lpp.).

        ISBN 4751011610325.

 

Sviests 6 [skaņu ieraksts] / izpilda: Raxtu Raxti unAuļi, Dārdi, Rasata, Māsas Dimantas & Cēsu medību kolektīva cepurīšu orķestris u.c. - Latvija : Lauska & grupas, 2015. - 1 skaņu disks (69:57) + teksta piel. ([14] lpp.).

        ISBN 4751011610462.

 

Taivāne, Elizabete.

     Reliģijas fenomenologam pa pēdām : monogrāfija / Elizabete Taivāne ; zinātniskais redaktors Egils Grīslis ; recenzente Nadežda Pazuhina ; literārā redaktore Ruta Puriņa. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 226, [4] lpp. : il. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfija veltīta profesoram un bērnu ķirurgam Jānim Dobelim.

        ISBN 9789984458649.

 

Tarkšķi (Iecavas folkloras kopa).

     Tarkšķi ganos [skaņu ieraksts] : [jautras tautas dziesmas un rotaļas bērniem] / Iecavas bērnu folkloras kopa "Tarkšķi" ; vadītāja Kristīne Karele. - [Rīga] : Lauska, 2013. - 1 skaņu disks (50:40) + 21, [1] lpp., [5] lpp.

        ISBN 9789934827631.

 

Vairas dziesmas [skaņu ieraksts] : [tautasdziesmu teksti un mūzika] / skaņu režisors: Gatis Gaujenieks ; tulk.: Amanda Jātniece, Vaira Vīķe- Freiberga ; koment.: Vaira Vīķe-Freiberga ; dzied: Vaira Vīķe-Freiberga, Imants Freibergs, Kārlis Freibergs u.c. - [Rīga] : Lauska, 2008. - 1 skaņu disks (36:51). - Teksts latv., angļu val. - Pielikumā anotācijas latviešu, angļu valodā.

        ISBN 4751011600289.

 

Valoda - 2015 : valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums XXV / atbildīgā redaktore Svetlana Polkovņikova ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Saule (Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds), 2015. - 403, [1] lpp. : il. - Teksts latviešu, lietuviešu, krievu, angļu, vācu val.

        ISBN 9789984147475.

 

Tracing the Baltic road to independence in diaspora archives : transcript and materials of the Baltic Heritage Network fourth international conference on 30 June-2 July 2015, held in Riga, Latvia / edited by Kristīne Beķere ; text editor: Antra Legzdiņa. - Riga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015. - 158, [2] lpp., [16] lpp. iel. : il., portr. - Ietver bibliogrāfiju. - Apakštituls uz vāka: Baltic Hertage Network conference materials.

        ISBN 9789934851537.

 

 

Kļaviņš, Kaspars.

     Cēsis – ein Symbol der Geschichte Lettlands / Kaspars Kļaviņš ; Künstlerische Ausstattung Anda Nordena. - Cēsis : Kultur und Tourismuszentrum Cēsis, 2012. - 62, [2] с. : krās. il., faks. ; 23 см. - Bibliogr. teksta beigās un norādes parindēs.

        ISBN 9789984495941

 

 Калинин, Алексей.

     Panzerkampfwagen 38 (t) : конструирование и производство / Алексей Калинин. - Москва : Тактикал Пресс, 2013. - 188, [3] с. : ил., табл. ; 28 см. - (WORLD of TANKS). - Библиогр. в конце книги.

        ISBN 9785906074058.

 

 

Красикова, Ирина Семеновна.

     Плоскостопие : профилактика и лечение / И. С. Красикова. - Санкт-Петербург : Корона.Век, 2016. - 125 с. : ил.

        ISBN 9785793109499.

 

«Радость ждет сокровенного слова...» : сборник научных статей в честь профессора Латвийского университета Людмилы Васильевны Спроге / составители и редакторы сборника Наталья Шром, Розанна Курпниеце ; перевод аннотаций: Анастасия Ведель (английский язык), Илзе Бремере (латышский язык) ; обложка: Байба Лаздиня. - [Рига] : Издательсво Латвийского университета, 2013. - 335 с. : ил., портр. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Rakstu kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. - Titullapas otrā pusē nosaukums arī latviešu valodā.

        ISBN 9789984457734.

 

Резекненскому кафедральному собору - 170 / оформление С. Кузнецова ; стихи Александра Якимова ; фотографии протоиерея Виктора Теплова, Валентина Маргевича. - Резекне : Приход Резекненского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, 2016. - 24 с. : фотогр.

 

Рудзитис, Рихард.

     Записки пилигрима / Рихард Рудзитис ; перевод с латышского Г. Рудзите ; редактор: С. Махотина, О. Подобед. - [Rīga] : Sirds gaisma, 2016. - 149, [2] lpp. : il., portr.

        ISBN 9789934814280.

 

Тидрике, Лаура.

     Цветочная терапия Баха для детей и их родителей : естественно, просто, исцеляюще / Лаура Тидрике ; перевод с латышского языка Инги Костышиной ; литературный редактор Елена Каменева. - Рига : Ziedu enerģija, 2013. - 309 lpp. : il. - Bibliogr.: 307.-308., 287.-297. lpp. (piezīmēs) un alf. rād. 298.-306. lpp.

        ISBN 9789934803765.

 

Ущерб, нанесенный Советским Союзом странам Балтии : материалы международной конференции, проходившей в Риге 17-18 июня 2011 года / науч. ред. Юрис Прикулис ; пер. Евгения Михаленко ; Общество исследования оккупации Латвии. - Рига : Министерство юстиции Латвийской Республики, 2015. - 230, [1] с. : ил., диагр., табл., факсим. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.

          ISBN 9789934857829.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Atvuda, Mārgareta.

     Sirds mirst pēdējā / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 399, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934064388.

 

Brauns, Pīrss.

     Sarkanā sacelšanās / Pīrss Brauns ; no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone. - Rīga : Prometejs, [2016]. - 407 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Red rising. - "Sarkanās sacelšanās triloģija: "Sarkanā sacelšanās", "Zelta dēls", "Rīta zvaigzne"--[408.] lpp. . - Sarkanās sacelšanās triloģijas 1. grāmata.

       ISBN 9789934851179.

 

Bulis, Andris.

     Etīdes otrai pusei : dzeja / Andris Bulis. - [B. v.] : PoliGrāma, 2015. - 106, [5] lpp. : il., portr.

        ISBN 9789934147234.

 

Cine, Ārija.

     Vēstule draugos / Ārija Cine ; Anastasijas Kovtunes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 223 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 11 (209).

        ISBN 9789934152467.

 

Džeimsa, Erika.

     Sveika, mana jaunā dzīve! / Erika Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2016. - 477, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Promises, Promises.

       ISBN 9789984358192.

 

Flanagans, Ričards.

     Šaurais ceļš uz dziļajiem ziemeļiem / Ričards Flanagans ; no angļu valodas tulkojusi [un rediģējusi] Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 397, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934058851.

 

Flobērs, Gistavs.

     Bovarī kundze : [romāns] / Gistavs Flobērs ; no franču valodas tulkojusi Marta Grantovska. - Rīga : J.L.V., [2014]. - 463, [1] lpp.

       ISBN 9789934114915.

 

Gekišs, Nauris.

     Ceriņu liesmās degošā sirds : [dzejoļu krājums] / Nauris Gekišs ; vāka foto autors Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2016. - 149 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934850851.

 

Grūbe, Daina.

     Ducis cara rubļu jeb no svētdienas līdz svētdienai : [romāns] / Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 348, [3] lpp.

       ISBN 9789934063015.

 

Hīlsmane, Petra.

     Kamenes sirdī : [romāns] / Petra Hīlsmane ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 333, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Hummeln im Herzen.

       ISBN 9789934054983.

 

Indridasons, Arnalds.

     Purvs : [romans] / Arnalds Indridasons ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Mansards, 2016. - 267 lpp. - (Mansards detektīvi).

        ISBN 9789934121524.

 

Iteranta, Emmi.

     Ūdens atmiņa / Emmi Iteranta ; no somu val. tulkojusi Maima Grīnberga ; mākslinieks Tomass Folks ; lit. konsultante Olita Rause. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 237, [2] lpp.

        ISBN 9789984236261.

 

Judina, Dace.

     Septiņi vakari : Ozoli : māju un dzimtas stāsts / Dace Judina. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 223 lpp. - (Latvijas simtgades romāni ; 1. grāmata).

       ISBN 9789934152610.

 

Linejis : dzejūļu kruojums / Jana Skrivļa-Čevera, Ligija Purinaša, Dagneja Dudarjonoka, Gunta Nagle ; muokslineica: Ilze Gailāne ; redaktors Valentins Lukaševičs. - [Daugavpils] : Latgolys Studentu centrs, 2016. - 116, [5] lpp. : ilustrācijas ; 16 x 16 cm.

       ISBN 9789934829130.

 

Rundzāns, Valerijans.

     Nav manis bez Dzimtenes dziesmas : [dzeja] / Valerijans Rundzāns ; sastādījusi Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2012]. - 103 lpp. : il., ģīm.

       ISBN 9789984835242.

 

Skujenieks, Knuts.

     Basās zvaigznes = Босые звёзды / Knuts Skujenieks ; Olgas Pētersones atdzejojums un sakārtojums ; atbildīgā redaktore Ingūna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; priekšvārdu sarakstīja: Māris Salējs, Olga Pētersone. - Rīga : Pētergailis, [2016]. - 253 lpp. : portrets ; 19 cm. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.

        ISBN 9789984334301.

 

Tenne, Guntars.

     Gredzens ar dārgakmeni : [vēsturisks romāns] / Guntars Tenne ; redaktore Dzintra Zālīte ; Agra Liepiņa ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 204, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 12 (210).

        ISBN 9789934151644.

 

Verāna, Samanta.

     Septiņas vēstules no Parīzes / Samanta Verāna ; tulkotājs Anne Sauka ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 267, [2] lpp. : portrets ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Seven letters from Paris. - "Patiess stāsts" - Uz vāka. . - Par autori: [269.] lpp.

        ISBN 9789934060649.

 

Vīgante, Dace.

     Ledus apelsīns : [stāstu krājums] / Dace Vīgante ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 171, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka 4. lpp. autores portrets. . - "Stāstu "Kustība ir gandrīz nemanāma" un "Barankas" pirmpublicējums Satori interneta žurnālā. Stāsta "Cita" pirmpublicējums žurnālā "Domuzīme" - Titullapas otrā pusē.

        ISBN 9789934062124.

 

Художественная литература на русском языке

 

Буркатовский, Сергей Борисович.

     Главная дата : роман / Сергей Буркатовский. - Москва : Тактикал Пресс, 2014. - 366, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Альтернативная история).

        ISBN 9785906074119.

 

Валиуллин, Ринат Рифович.

     Где валяются поцелуи. Париж / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ ; Жанры, 2016. - 286, [1] с. : ил. ; 21 см.

        ISBN 9785170987153.

 

Воронова, Мария Владимировна.

     Кроткая заступница : роман / Мария Воронова. - Москва : Э, 2016. - 378, [1] с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой).

        ISBN 9785699916009.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.

     Другая жизнь оборотня : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2016. - 319 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Любительница частного сыска Даша Васильева).

        ISBN 9785699917419.

 

Коннелли, Майкл.

     Потаенный свет : [роман] / Майкл Коннелли ; пер. с англ. Г. П. Злобина. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. ; 21 см. - (Майкл Коннелли - король американского детектива).

       ISBN 9785170931620.

 

Образцов, Константин Александрович.

     Культ : [роман] / Константин Образцов. - Москва : Эксмо, 2016. - 444, [1] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный триллер).

        ISBN 9785699906581.

 

Ряжский, Григорий Викторович.

     Подмены : роман / Григорий Ряжский. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2016. - 445, [1] с. ; 21 см.

       ISBN 9785380107021.

 

Свечин, Николай.

     Касьянов год : Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин ; ил. Екатерины Асадчевой. - Москва : Э, 2016. - 378, [1] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).

        ISBN 9785699926558.

 

Спаркс, Николас.

     Взгляни на меня : [роман] / Николас Спаркс ; пер. с англ. В. С. Сергеевой. - Москва : АСТ, 2016. - 479 с. - (Спаркс: чудо любви).

       ISBN 9785170940790.

 

Эрикссон, Каролина.

     Не исчезай : [роман] / Каролина Эрикссон ; пер. со швед. Валентины Люсиной. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] c. - (На грани: роман исповедь).

        ISBN 9785170953417.

 

Якимов, Александр.

     Колокольный звон плывущий ... : литературно-художественное посвящение Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской православной церкви / автор стихов, редактор, автор вступ. ст.: Александр Якимов ; вступ. слово Епископа Даугавпилсского и Резекненского Александра ; рисунки Якова Клёсова ; фотогр. Александра Даукшта. - Лудза : [б.и.], 2016. - 143, [1] c. : ил. - Автор указан на обороте тит. листа.

Часть 1.

       ISBN 9789934147852.