Bērtiņš, Gunivaldis Atis.

    Latviešu skaņuplašu vēsture / Atis Gunivaldis Bērtiņš ; red. Daiga Mazvērsīte ; māksl. Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta-LK, 2015. - 367 lpp. : faks., il., portr. - (Laika grāmata). - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.

        Saturs: No skaņuplašu vēstures ; Pirmā latviskās skaņuplates (1903-1915) ; Latviešu skaņuplates pēc pirmā pasaules kara (1922-1940) ; Bellaccord Electro (1931-1944) ; Tiešā ieskaņojuma skaņuplates.

        ISBN 9789934511196

 

Bērziņa, Marita.

    Sigismunds Vidbergs / Marita Bērziņa ; māksl. Anta Pence ; lit. red. Guna Pence ; tulk. no angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2015. - 123, [4] lpp. : il., faks., fotogr. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogr.: [125.] lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val.

        ISBN 9789934512551

 

Bērziņš, Alfrēds.

    Nepublicētas atmiņas : laiks, kas negaist / Alfrēds Bērziņš ; zinātniskais redaktors, priekšvārda, komentāru un personu radītāja autors Ēriks Jēkabsons ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 239, [1] lpp., [8] lp. iel. : faks., il., portr. ; 21 cm. - Personu rādītājs: 225.-239. lpp.

        ISBN 9789934150777

 

Blaufūss, F. B.

    Vidzemes stāsti : stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753 / F. B. Blaufūss ; red. Jānis Šiliņš ; māksl. Raivis Pētersons. - Rīga : Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2015. - 253 lpp. : faks. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Izdevumā iekļauta faksimila "Stahsti no tahs wezzas un jaunas buhschanas to widsemmes ļauschu, usrakstiti" (1753) reprodukcija vecajā ortogrāfijā un pārlikums mūsdienu ortogrāfiju.

        ISBN 9789934839917

 

Brizgela, Eimija.

    Miervaldis Polis / Eimija Brizgela ; no angļu val. tulk. Stella Pelše. - Rīga : Neputns, 2015. - 303 lpp. : il., portr. - Personu rād.: 266.-279. lpp. . - Reproducēto Miervalža Poļa darbu attēlu saraksts: 282.-287. lpp. . - Bibliogr.: 290.-299. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Dzīves dati un dalība izstādēs: 302.-303. lpp.

        ISBN 9789934512544

 

Karlsone, Anete.

    Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis = Patterned Sashes: the Common Cultural Layer / Anete Karlsone ; māksl. Laura Lūse ; red. Elita Priedīte. - Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2014. - 128 lpp. : il., fotogr. - Lit. un avotu saraksts: 128. lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu valodās. - Grāmatā apskatīti savstarpēji līdzīgie rakstaino jostu tipi no Alsungas, Krustpils un Kalsnavas.

        ISBN 9789934528095

 

Knāviņa, Valda.

    Voldemārs Irbe / Valda Knāviņa ; māksl. Anta Pence ; lit. red. Guna Pence ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2015. - 124, [3] lpp. : faks., fotogr., il., portr. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogr.: [125.]lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val.

        ISBN 9789934512568

 

Latvijas filmu izlase = Latvian film collection / Nacionālais kino centrs. - Rīga : Nacionālais kino centrs ; National Film Centre of Latvia, 2015. - 207 lpp. : il. - Izlases 25 DVD diskiem pievienots izsmeļošs informatīvi izglītojošs bilingvāls katalogs latviešu un angļu valodā par visām filmām un to autoriem - 40 režisoriem.

        Kinofilmas. Dokumentālās filmas. Multiplikācijas filmas.

        kinofilmas -- latviešu. dokumentālās filmas. multiplikācijas filmas.

 

Liepiņš, Imants.

    Ukraina - dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija : no barikādēm uz Maidana, caur Krimas okupāciju līdz karam Donbasā : aculiecinieka stāsts / Imants Liepiņš. - Rīga : Jumava, [2015]. - 328 lpp. : [12] lp. foto, il.

        ISBN 9789934117381

 

Lipša, Ineta.

    Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939 : [monogrāfija] / Ineta Lipša ; recenzenti: Vita Zelče, Aleksandrs Ivanos, Kaspars Zellis ; redaktore: Sigita Kušnere ; māksliniece: Iveta Zāģere ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2914. - 622 lpp. : il., diagr. - Bibliogrāfija: [581.]-602. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [603.]-613. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789984879659

 

Nācijas hronikas : Latvija 2014 debates / sastādītāji un priekšvārda autori: Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze Jansone ; recenzenti: Pāvels Štolls, Ulrike Plāta, Benedikts Kalnačs ; literārā redaktore Helēna Akatova ; angļu valodas redaktore Laine Kristberga. - [Ogre] : Avens un partneri, 2014. - 287 lpp. : il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934831447

 

Putniņa, Mārīte.

    Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē / Mārīte Putniņa ; redaktore Guna Pence ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2015. - 399 lpp. : il., plāni. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 360.-362. lpp. un personu rādītājs: 368.-373. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "The heritage of religious architecture and art in Zemgale" - Uz vāka.

        ISBN 9789934512483

 

Riekstiņš, Jānis.

    Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni / Jānis Riekstiņš ; redaktore Aija Lāce ; Jāņa Mežaka pēcvārds. - Rīga : Mansards, 2015. - 198, [1] lpp. : il., portr., tab. ; 19 cm. - (Nospiedumi).

        Saturs: Latvijas bāreņi Vācijā, 1944-1949 ; Aizvešana no Latvijas ; Aprūpes problēmas Vācijā ; Nosūtīšana uz citām valstīm ; Dokumenti, raksti, atmiņas. Autori: Smaida Ašenieka, Rūdolfs Bangerskis, Roze Briede, Dzidra Grundmane, Ignats Kuzmins, A. Ludriksons, Marija Rusova, Ādolfs Šilde, Dzidra Vilks.

        ISBN 9789934121067

 

Rudzāte, Elvita.

    Piedošanas mācība : [lekciju materiāls] / Elvita Rudzāte ; redaktore Inguna Almbauere. - [Siguldas novads] : Sokrāta tautskola, 2015. - 224 lpp. : il., tab. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 213. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 214.-220. lpp.

        5. grāmata. Ķermeņa filosofija.

        ISBN 9789934812767

 

Stenders, Gothards Frīdrihs.

    Latviešu gramatika, 1783 / Gothards Frīdrihs Stenders ; tulkojusi Zigrīda Frīde, arī ievada un komentāru autore ; redaktore Ligita Bībere ; māksliniece Baiba Dūdiņa ; B. Paškevica, tulkojums vācu valodā ; E. Saliņa, tulkojums angļu valodā. - [Rīga] : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. - 431 lpp. : faks., il., tab. ; 18 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, ievads arī vācu un angļu valodā. - Personu rādītājs: [426.]-431. lpp.

        ISBN 9789984893143

 

Strubergs, Pēteris.

    Jūrmalas sirds atmiņu lokos / Pēteris Strubergs ; atb. red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2015. - 190, [1] lpp. : faks., il., portr., tab., fotogr. - (Vēsturiski stāsti un fakti). - Pagājušā gadsimta jūrmalnieku sarunvalodā lietoto apvidvārdu, ģermānismu un rusicismu skaidrojums: 186.-187. lpp.

        ISBN 9789934117572

 

Šuvcāne, Baiba.

    Sauc par Vaidi mūsu ciemu / Baiba Šuvcāne ; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 382, [1] lpp., [48] lp. fotogr. : faks., il., ģenealoģiskā tab., portr. - Pers. rād.: 359.-[368.] lpp. . - Bibliogr.: 375.-[380.] lpp. . - Bibliogr. zemsv. piez.

        ISBN 9789934151040

 

Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņa [skaņu ieraksts] : 3 CD] : latviešu valodas izlokšņu paraugi / teksta autori un radoša darba producenti Lidija Leikuma, Ilmārs Mežs ; vāka zīmējums Agne Liesma ; kartes zīmējums Edmunds Trumpa ; skaņu režisors Ungars Savickis, Edgars Jackevičs ; grafiskais noformējums Guntars Ošenieks. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. - 3 kompaktdiski (75 min ; 69 min ; 76 min) + grāmata (84 lpp.) ; karte. - (Mantojums). - CD ievietoti grāmatas formāta konteinerā.

        ISBN 4751007692762

 

Zanders, Ojārs.

    Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos : 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts / Ojārs Zanders ; red. Sigita Kušnere ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2015. - 373, [1] lpp., [32] lp. fotogr. : faks., il., portr. - Pers. rād.: 355.-[374.] lpp.

        ISBN 9789984879956

 

Ziedošais ķiršu dārzs. Tukuma Imants / Imanta Ziedoņa un Tukuma savstarpējo pieskārienu saskari pētīja un kopā lika Arnis Šablovskis ; raksti: Visvaldis Zelmars Cīcis, Ēriks Hānbergs, Visvaldis Pirksts, Iveta Šimkus, Māra Zālīte. - [Rīga] : Mansards, 2015. - 243, [3] lpp. : faks., il., portr. - Grāmatā minētie Imanta Ziedoņa Tukuma vidusskolas skolotāji un skolasbiedri: 237.-[244.] lpp.

        ISBN 9789934121104

 

Барнард, Нил.

    Питание для мозга : эффективная пошаговая методика для усиления эффективности работы мозга и укрепления памяти / Нил Барнард ; пер. с англ. И. Чорного. - Москва : Эксмо, 2014. - 301 с. : ил. ; 25 см. - (Бестселлер по версии New York Times). - Пер.: Barnard, Neal D. Power foods for the brain.

        ISBN 9785699661367. . - ISBN 9785699801480

 

Гильяно, Мирей.

    Француженки не толстеют / Мирей Гильяно ; пер. с англ. Анны Богдановой. - Москва : АСТ, 2014. - 286, [1] с. - Ориг. назв.: French Women Don't Get Fat.

        ISBN 9785170844371

 

Avotiņa, Daina.

    Divas koka karotes un roze : [romāns] / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 287 lpp.

        ISBN 9789934054006

 

Avotiņa, Daina.

    Mani spēka pilāri : vēstules un mazi atmiņu komentāri / Daina Avotiņa ; redaktore Māra Rune ; mākslinieks Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 142, [1] lpp. : il. ; 21 cm.

        ISBN 9789934048975

 

Fašingere, Liliana.

    Nešķiramie : [romāns] / Liliana Fašingere ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 253, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Die Unzertrennliche.

        ISBN 9789934053306

 

Gailīte, Skaidrīte.

    Tilts starp horizontiem : Fanijas stāsts / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 334, [1] lpp., [15] lpp. ielīmes : faks., il., portr. ; 21 cm.

        ISBN 9789934055065

 

Kings, Stīvens.

    Doktors Miegs / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; redaktore Daina Grūbe ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 510, [1] lpp. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Doctor Sleep.

        ISBN 9789934051357

 

De la Mote, Anderss.

    burbulis : romāns : [triloģija] / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 396, [2] lpp. - Oriģ. nos.: [bubble]. - Triloģijas 3. grāmata.

        ISBN 9789934055928

 

De la Mote, Anderss.

    troksnis : romāns : [triloģija] / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 366, [2] lpp. - Oriģ. nos.: [buzz]. - Triloģijas 2. grāmata.

        ISBN 9789934052767

 

Priede, Gunārs.

    Gunāra Priedes dzīve un darbi : [kopoti raksti] / sast. un priekšv. aut. Ieva Struka ; atb. red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2015]. - 887, [1] lpp., [4] lp. fotogr. : il., faks., portr. - Personu rādītājs: 865.-882.lpp. . - Saīsinājumi: 883.-884.lpp. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.

        [3. sējums]. 1969-1976.

         ISBN 9789934117299

 

Rukšāne, Dace.

    Mīlasstāsti : [stāstu krājums] / Dace Rukšāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 94 lpp.

        ISBN 9789934054303

 

Urtāne, Rasma.

    Taurupes skolas valsis : miniatūras par Taurupes skolā pavadīto laiku / Rasma Urtāne. - [Jelgava] : Jelgavas Latviešu biedrība, 2013. - 74, [5] lpp. : il., ģīm. ; 20 cm.

        ISBN 9789934824234

 

Zandere, Inese.

    No mazā : dzeja, 1975-2015 / Inese Zandere. - Rīga : Mansards, 2015. - 306, [14] lpp.

        ISBN 9789934121159

 

Акунин-Чхартишвили.

    Другой путь / Акунин-Чхартишвили. - Москва : Захаров, 2015. - 455, [1] с. : фотогр. - (Семейный альбом). - На облож. и титул. л. указана фамилия автора Акунин-Чхартишвили.

        ISBN 9785815913424

 

Бегбедер, Фредерик.

    Любовь живет три года : [роман] / Фредерик Бегбедер ; пер. с фр. Н. Хотинской. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2015. - 187, [2] с. - (Иностранная литература. Современная классика). - Ориг. назв.: Lamour dure trois ans.

        ISBN 9785389063440

 

Брэдбери, Рэй.

    451° по Фаренгейту : Механизмы радости : пер. с англ. / Рэй Брэдбери. - Москва : Эксмо, 2015. - 605, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классической литературы). (100 главных книг).

        ISBN 9785699810543. . - ISBN 9785699811137. . - ISBN 9785699811243

 

Васильев, Борис Львович.

    Ольга, королева русов : [роман} / Борис Васильев. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. - (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского государства").

        ISBN 9785170930791

 

Введенский, Валерий (Валерий Владимирович).

    Мертвый час : [роман] / Валерий Введенский. - Москва : Э, 2015. - 475, [2] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского). - На обл.: Романы об эпохе зарождения русской криминалистики.

        ISBN 9785699834440

 

Кинг, Стивен.

    Нужные вещи : [роман ] / Стивен Кинг ; пер. с англ. А. В. Аракелова. - Москва : АСТ, 2015. - 829, [1] с. ; 21 см. - (Король на все времена).

        ISBN 9785170930364

 

Лагеркранц, Давид.

    Девушка, которая застряла в паутине : [роман] / Давид Лагеркранц ; пер. со швед. А. В. Савицкой. - Москва : Э, 2015. - 469, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). (Millennium). - Ориг. назв.: Lagercrantz, David. Det som inte dödar oss, 2014. - Роман является продолжением культовой трилогии Стига Ларссона.

        ISBN 9785699820399

 

Любенко, Иван (Иван Иванович).

    Тайна персидского обоза : [роман] / Иван Любенко ; ил. Екатерины Асадчевой. - Москва : Эксмо, 2015. - 378, [1] c. : ил. - (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко).

        ISBN 9785699813643

 

Мориарти, Лиана.

    Последняя любовь гипнотизера : [роман : пер. с англ.] / Лиана Мориарти. - Москва : Иностранка, 2015. - 554 с.

        ISBN 9785389089747

 

Мюссо, Гийом.

    Сентрал-парк : [роман] / Гийом Мюссо ; пер. с фр. Екатерины Кожевниковой. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 342 [4] с.

        ISBN 9785699785575

 

Несбе, Ю.

    Кровь на снегу : [роман] / Ю Несбё ; пер. с норв. Екатерины Лавринайтис. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. - 380, [1] с. ; 18 см. - (Мировой бестселлер № 1). - Ориг. назв.: Blood on snow.

        ISBN 9785389098411

 

Резерфорд, Эдвард.

    Париж : роман / Эдвард Резерфорд ; пер. с англ. Елены Копосовой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. - 830, [1] с. : ил., карта ; 21 см. - (The big book). - На пер.: Нью-Йорк Таймс бестселлер.

        ISBN 9785389074132

 

Стил, Даниэла.

    Отель "Вандом" : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. Е. Максимовой. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [1] c. - 16+. - Ориг. назв.: Hotel Vendôme.

        ISBN 9785170880454

 

Форман, Гейл.

    Я была здесь : [роман] / Г. Форман ; пер. с англ. Ю. Федоровой. - Москва : Э, 2015. - 317, [1] c. - (Мировой бестселлер). - Ориг. назв.: I was here.

        ISBN 9785699831197