Отраслевая литература

 

Cibuļs, Juris.
    Pasaules tautu ābeču kolekcija / Juris Cibuļs. - Rīga : Raudava, 2020. - 168 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Publikāciju saraksts: 151.-166. lpp. - Kopsavilkums angļu un krievu valodā. - Teksts latviešu, angļu, baltkrievu, bulgāru, dāņu, esperanto, franču, igauņu, itāliešu, ivritā, īru, krievu, ķīniešu, latgaliešu, latviešu, lietuviešu, mandžūru, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, somu, spāņu, turku, ukraiņu, vācu un zviedru valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789984981697.

 

Čekisti un komunisti / Pietiek.com ; priekšvārds: Lato Lapsa. - [Rīga] : Pietiek.com, [2019]. - Rīga : Mantojums. , ©2019. - 318 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. - Informācija atrodama arī www.pietiek.com.
        3. Kolaborants.
        Kolaborācijas pretīgais vieplis / Jurģis Liepnieks.
        ISBN 9789934199905.

 

Emsiņš, Juris.
    Latviešu koka krēsli : krēsla attīstība laikam ejot / Juris Emsiņš, Lāsma Āboliņa ; māksliniece Lāsma Āboliņa ; literārā redaktore Vita Aišpure ; vāka foto autors Raivis Lipčiks. - Rīga : Madris, [2020]. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 25 cm. - Literatūra un citi avoti: 205.-[207.] lpp.
        ISBN 9789984315201.

 

Groce, Ināra.
    Aglona. Svētceļojuma atklāsmes / Ināra Groce ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Sandra Krēķe. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 181, [3] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934203503.

 

Haņs Tiķs Ņats.
    Apzinātība izdzīvošanai : 5 nemainīgas prakses mainīgai pasaulei / Tiķs Ņats Haņs ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Ankoriņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 159 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934086366.

 

Katoļu kalendārs, 2020 : gadagrāmata / redaktore Ingrīda Lisenkova ; kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks ; mākslinieks Normunds Pucis. - Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2019. - [367] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Uz vāka Normunda Puča zīmējums "Latgales atbrīvošana 1920".
    ISSN 1407-2181.

 

Kursīte, Janīna.
    Latviešu dievības un gari / Janīna Kursīte ; zinātniskā redaktore Ieva E. Kalniņa. - Rīga : Rundas, 2020. - 256 lpp. ; 24 cm. - Citētā literatūra: 243.-251.lpp. . - Indekss: [253.]-254. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        Saturā: Mitoloģija, māņu ticība un kristietība ; Avoti ; Jaundievu un vecdievu saskares ; U pirmulīši ullojas ; Ramanām - dievības un gari ; A pirmalīši alojas: A pirmais Il tos skalo ; Dievības un gari alfabētā.
        ISBN 9789934829772.

 

Latvijas diplomātijas gadsimts: Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919-2019) diplomātu esejās / grāmatas idejas autors un sastādītājs Mārtiņš Drēģeris ; redaktors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 606 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: [597.]-606. lpp. - Ziņas par autoriem: [585.]-595. lpp.
        ISBN 9789934088209.

 

Līpenīte, Anna.
    100 fakti par Rēzekni : populārzinātnisks izdevums / Anna Līpenīte, Kaspars Strods ; Ineses Dundures dizains ; redaktore Skaidrīte Svikša. - Rēzekne : Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2020. - Rēzekne : Latgales Druka, 2020. - [204 nenumurētas] lpp. : il., tab., karte ; 10 cm.
        ISBN 9789934231360.

 

Zauers, Alvils.

    Pasažieru vilciens laiku lokos / Alvils Zauers ; mākslinieks Rihards Delvers ; literārā redaktore Ieva Janaite ; priekšvārds: Rodžers Jānis Grigulis. - Rīga : Pasažieru vilciens, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 275, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 23 cm.

        ISBN 9789934839733.

 

Клир, Джеймс.
    Атомные привычки : как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих / Джеймс Клир ; редактор К. Тульцева ; перевод с английского Ю. Чекмаревой, К. Шашковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 304 с. : иллюстрации ; 24 cm. - (Сам себе психолог). - На обложке: Бестселлер New York Times.
        ISBN 9785446112166.

 

Королёва, Елена.
    Диалектный словарь староверов Латгалии / Елена Королева ; рецензенты: Игорь Кошкин, Татьяна Философова ; научный редактор Оксана Ковзеле ; художественное оформление: Павел Варунин. - Рига : Институт Староверия Латвии, 2017. - Rīga : Poligrāfists. - 559 lpp. ; 22 cm. - Teksts krievu valodā, anotācija arī latviešu un angļu valodā. - Uz vāka: ziņas par autori.
        Том 1. А-В.
        ISBN 9789934873003.

 

Лао Цзы.
    Дао Дэ Цзин : опыт русского перевода / Лао Цзы ; перевод с древнекитайского, введение, примечания и приложения К. Петросяна ; оформление обложки: Карен Петросян. - Рига : [Karens Petrosjans], 2019. - Рига : Printstils. , ©2019. - 159 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 158.-159. lpp. un rādītājs: 146.-156. lpp. - Teksts krievu un senķīniešu valodā, tulkots no senķīniešu valodas.
        ISBN 9789934199547.

 

Латвия: 100 историй / редактор Иева Старе ; текст: Бригита Строда, Иева Старе, Паула Праулиня ; дизайн: Янис Бирзниекс ; переводчики с английского: Диана Палийчук, Артур Пунте ; Институт Латвии. - Рига : Институт Латвии, [2018]. , ©2018. - 126 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Latvija 100).
        ISBN 9789984736556.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Čaklais, Māris.
    Raksti / Māris Čaklais ; Dzidras Vārdaunes sakārtojums, priekšvārds, komentāriun ; redaktors Jānis Oga ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, 2020. - 1019 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 992.-1007. lpp.
        2. sējums.
        ISBN 9789934122392.

 

Eņģelis, Guntis.
    Koncerts vectēva pagalmā : romāns / Guntis Eņģelis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: trakoti krāsains un dzīvelīgs romāns - īsteni latviska humora un avantūrisma garā.
        ISBN 9789934085659.

 

Jansone, Ilze.
    Vīru lietas : romāns / Ilze Jansone ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 143, [1] lpp. ; 21 cm. - Vāka noformējumā izmantota Kaspara Groševa glezna "Vīru lietas".
        ISBN 9789934595097.

 

Ondatje, Maikls.

    Ēnas pār Temzu / Maikls Ondatje ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 271, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595080.

 

Sakalaurs, Pēteris.
    Īsas pastaigas jaunajās prātulās : atziņas / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveru novads] : [Pēteris Sakalaurs], 2019. - Rasmaņi, Olaines novads : Drukātava. , ©2019. - 229 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934868368.

 

Šmite, Linda.
    Bez adatas : romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 7/2020 (253). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157257. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934157240.

 

Venters, Egīls.
    Štābs debesīs : stāstu krājums / Egīls Venters ; redaktors Arturs Hansons ; Ervīna Elliņa vāka noformējums. - [Latvija] : EZIS.LV, 2020. - [Rīga] : ADverts. - 125, [2] lpp. ; 21 cm. - Dzintara Soduma balva.
        Emulators ; Štābs debesīs ; Vieta uz zemes ; Drive ; Railwest ; Apgāztā māja ; Jā.
        ISBN 9789934230387.

 

Vigāna, Delfīne de.
    Lojalitātes : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Renāte Punka ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 160 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789983238135.

 

Zīle, Monika.
    Vientuļo spīganu dārzs : romāns / Monika Zīle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 350 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934157745.

 

Художественная литература на русском языке

 

Акунин, Борис.
    Просто Маса : [роман] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2020. - 448 c. : иллюстрации ; 22 cm. - (Детектив Бориса Акунина).
        ISBN 9785171269517.

 

Бенгстдоттер, Лина.
    Аннабель : [роман] / Лина Бенгтсдоттер ; перевод со шведского Юлии Колесовой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] c. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171051600.

 

Бочарова, Татьяна.
    Дом без привидений : [роман] / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041130855.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Хип-хоп маленьких лебедей : [роман] / Дарья Донцова ; редактор О. Дышева. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 20 cm. - (Иронический детектив. Донцова). (Любимица фортуны Степаница Козлова).
        ISBN 9785041124311.

 

Зика, Натаэль.
    Пустоцвет / Натаэль Зика. - Никосия : Литнет СY Limited, 2020. , ©2020. - 352 c. ; 21 см. - (Книги Литнета). (Любовный роман).
        ISBN 9785517025173.

 

Келли, Эрин.
    Каменная пациентка : роман / Эрин Келли ; перевод с английского А. Воронцова. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Психологический триллер).
        ISBN 9785171148638.

 

Кинг, Стивен.
    Долгая прогулка : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского А. Георгиева. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [2] с. ; 18 см. - (Король на все времена). - На титульном листе и обложке: под псевдонимом Ричард Бахман.
        ISBN 9785170940707.

 

Крамер, Марина.
    Игра в кубики / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 c. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - На обложке: Серия убийств потрясла тихий городок...
        ISBN 9785041136116.

 

Крэйвен, Майкл.
    Шоу марионеток : [роман] / Майкл Крэйвен ; перевод с английского Ольги Хомченко. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171212650.

 

Лиггетт, Ким.
    Год благодати / Ким Лиггетт ; перевод с английского Елены Татищевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 350 с. ; 21 см. - (Young Adult. Страшный мир Ким Лиггетт).
        ISBN 9785041100582.

 

Мирай, Медина.
    Река моих сожалений : роман / Медина Мирай ; иллюстрация на обложке Дарьи Орешиной. - Москва : АСТ, 2020. - 301, [1] с. ; 21 см. - (Молодежные хиты).
        ISBN 9785171213800.

 

Роллинс, Джеймс.
    Последняя одиссея / Джеймс Роллинс ; перевод с английского Н. Абдуллина. - Москва : Эксмо, 2020. - 444, [2] с. ; 22 cm. - (Книга-загадка, книга-бестселлер).
        ISBN 9785041104962.

 

Сорокин, Геннадий.
    Зло из телевизора / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу, быт и жизнь 80-х.
        ISBN 9785041123635.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Пояс Ориона : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
        ISBN 9785041139278.

 

Ферранте, Элена.
    Незнакомая дочь / Элена Ферранте ; перевод с итальянского Елены Тарусиной. - Москва : АСТ, 2020. - 192 с. ; 21 cm. - (CORPUS).
        ISBN 9785171158873.

 

Хантер, Кара.
    Вся ярость : [роман] / Кара Хантер ; перевод с английского С. Саксина. - Москва : Эксмо, 2020. - 476, [1] c. ; 21 cm. - (Национальный бестселлер Британии).
        ISBN 9785041127480.

 

Черников, Сергей.
    Рига криминальная - холодное лето 2003-го : [политический детектив] / Сергей Черников ; редактор Нелли Одегова. - Рига : Dardedze hologrāfija, 2020. - 352 c. ; 21 cm.
        ISBN 9789934230615.

 

Яковлев, Сергей.
    Интеллект сна : рассказ / Сергей Яковлев. - Рига : Sava grāmata, 2019. - 117 lpp. ; 16 cm.
        ISBN 9789934582394.