Отраслевая литература

 

Atmiņu nesējs : Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija : katalogs / sastādītāja Olga Miheloviča ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotāji: Gunta Nalivaiko, Dāvids Stasuns ; fotogrāfs: Harijs Daina Liepiņš ; priekšvārds: Gaidis Graudiņš ; Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 30 cm. - (Latvija 100). - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu un vācu valodā. - Gaida Graudiņa dzīves gājums: 10.-14. lpp. . - Pielikumā grāmatzīme un pastkarte.
        ISBN 9789984747460.

 

Dabas aizsardzības pārvalde.  Dabas atspulgi cilvēka acīm : aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā = protected nature areas in Latvia / Dabas aizsardzības pārvalde. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2018. - 27 lpp.

 

Gulbe, Dana.

     Kas notiek bērnudārzā : rokasgrāmata bērnudārznieku mammām un tētiem / Dana Gulbe ; [zīmējumi: Krista Miltiņa]. - Rīga : Tapt, 2019. - 166 lpp.

 

Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti 2 sējumos
        [1.] sējums.
        I daļa. LATVIJA UN LATVIEŠI MŪSDIENU PASAULĒ. Latvija un latvieši - globalizācijas laikmeta eiropieši / Vaira Vīķe-Freiberga. Latvijas neatkarības atgūšana / Tālavs Jundzis. Latvijas valsts konstitucionālie pamati / Jānis Pleps. Demokrātija Latvijā / Ivars Ījabs. Latvijas tautsaimniecība pēc neatkarības atjaunošanas / Raita Karnīte. Latvijas iedzīvotāji / Pēteris Zvidriņš. Latviešu valoda 21. gadsimtā / Ina Druviete, Andrejs Veisbergs. Izglītība Latvijā / Andris Kangro. Zinātne Latvijā / Jānis Stradiņš. Latvijas kultūrainava / Māra Urtāne, Juris Urtāns. Baltijas valstu sadarbība (1988-2015) / Marika Laizāne-Jurkāne. II daļa. LATVIJAS KULTŪRA (mūsdienās ar atskatu vēsturē). Vērtības Latvijā (eiropeisko un vispārcilvēcisko vērtību horizontā) / Maija Kūle. Latviešu literatūras devums pasaules kultūrā / Anita Rožkalne. Latviešu mūzika pasaulē / Arnolds Klotiņš. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā / Ilma Grauzdiņa, Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas teātris Eiropas kontekstā / Viktors Hausmanis. Latvija un latvieši pasaules kinomākslā / Inga Pērkone. Latvijas vizuālās mākslas ieguldījums pasaules kultūrā / Stella Pelše. Latvijas un Rīgas arhitektūra / Jānis Krastiņš. Reliģijas Latvijā / Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne. Latvijas sports un sportisti pasaules kontekstā / Uldis Grāvītis. Vācbaltieši Latvijas un Eiropas kultūrā / Māra Grudule. Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijā / Leo Dribins, Juris Goldmanis.
        ISBN 9789934851599.

 

Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti 2 sējumos
        [2.] sējums.
        III daļa. LATVIEŠI NO SENLAIKIEM LĪDZ VALSTS IZVEIDOŠANAI. Latvijas aizvēsture (10 500. g. pr. Kr. - 1200. g. pēc Kr.) / Andrejs Vasks. Balti un Baltijas somi / Antonija Vilcāne. Latviešu folkloristika un mitoloģija / Sandis Laime, Beatrise Reidzāne. Ieskats latviešu valodas vēsturē (no pirmsākumiem līdz 20. gadsimtam) / Ojārs Bušs, Ilga Jansone. Latvijas tradicionālās kultūrvides veidošanās laikā no 16. gadsimta līdz 20. gadsimta pirmajai pusei / Muntis Auns. Agrīnā valstiskuma veidošanās problemātika Latvijas teritorijā / Guntis Zemītis. Livonija un latvieši / Muntis Auns. Valstiskums Latvijas teritorijā agrajos jaunajos laikos: Kurzemes un Zemgales hercogiste / Mārīte Jakovļeva. Dzimtbūšanas atcelšana un pagasta sabiedrības organizācija / Jānis Lazdiņš. Jaunlatvieši / Vita Zelče. 1905. gads Latvijā / Līga Lapa. Latviešu strēlnieki / Valdis Bērziņš. IV daļa. LATVIEŠI UN LATVIJAS VALSTS (1918-1990). Latvijas valstiskuma nostiprināšanās: militārās norises (1918-1920) / Ēriks Jēkabsons. Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms (1934-1940): politika, ideoloģija, saimniecība / Aivars Stranga. Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945) / Inesis Feldmanis. Latvija, Lietuva un Igaunija 1918.-1940. gadā: kopīgais un atšķirīgais / Ēriks Jēkabsons. Latvijas sovetizācija Baltijas valstu konteksta / Daina Bleiere. LPSR VDK politiskās uzraudzības funkcijas 1940-1991 / Aldis Bergmanis, Indulis Zālīte. Latvija - PSRS karabāze un padomju militārrūpnieciskā kompleksa sastāvdaļa / Tālavs Jundzis, Ilgonis Upmalis. Pretošanās padomju un nacistiskajam režīmam Latvijā 1940.-1985. gadā / Tālavs Jundzis, Zigmārs Turčinskis. Latvieši pasaulē (1945-1991)/ Kristīne Beķere.
        ISBN 9789934851599.

 

Veinberga, Sandra.

      Komunikācija. Teorija un prakse : monogrāfija / Sandra Veinberga ; zinātniskie recenzenti: Ivars Bērziņš, Olga Kazaka ; vāka dizains: Egils Griķis. - Rīga : Sava grāmata, 2019. - [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. - 331 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija 312.-331. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934582240.

 

Vidiņa, Elza Velta.
    Latviešu žurnālists Janis Vidiņš : [atmiņu grāmata] / Elza Velta Vidiņa. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2019. - 151, [1] lpp. - Personu rādītājs: 150.-[151.] lpp.
        ISBN 9789934573132.

 

Zviedre, Aija.
    Koku bērnudārzs / teksta autores: Aija Zviedre, Sigita Vaivade ; māksliniece Rūta Kazāka ; redaktore Mārīte Milzere ; foto: Daina Rudzīte, Dace Iraids, Aija Zviedre, Rūta Kazāka. - [Kuldīga] : Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants", [2018]. - [Kuldīga] : Māras druka. - 55 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - "Meža īpašnieku biedrības "Meža konsultants" dāvinājums Latvijas 100. dzimšanas dienā un Meža dienu 90. dzimšanas dienā!"--2. lpp.

 

Žagare-Vītiņa, Tatjana.
    Neesam aizbēguši : deviņi stāsti par atgriešanos Latvijā / Tatjana Žagare-Vītiņa ; redaktore Dace Smildziņa ; vāka dizains: Krišs Salmanis ; fotoportretu autori: Reinis Hofmanis, Uldis Vītiņš, Indulis Brošs. - Rīga : Cits medijs, [2017]. , ©2017. - 285 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Grāmatā izmantoti Ulda Brieža, Gunāra Janaiša, Reiņa Hofmaņa, Jāņa Brenča, Jāzepa Danovska, Irēnas Junkures, Tatjanas Žagares-Vītiņas fotoattēli, fotogrāfijas no Latvijas Republikas Valsts kancelejas arhīva, WQXR radio, žurnāla "Ir" un privātiem arhīviem.
        ISBN 9789934193644.

 

Klucis. The deconstruction of an artist [videoieraksts] : Klucis. Nepareizais latvietis / režisors Pēteris Krilovs ; scenārija autors Pauls Bankovskis. - [Latvija] : Vides Filmu Studija, c2015. - 2 DVD (90+56 min) : skaņa, krās. mb. ; 12 cm. - DVD video. - Angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
        ISBN 4752002000323.

 

Latvia and Latvians : collection of scholarly articles / editorial board of the collection: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (chair), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone [un vēl 5 redaktori] ; translated into English by Eduards Bruno Deksnis ; literary editors: Antra Legzdiņa, Filips Birzulis, Maija Opse, Māra Rūmniece ; bibliographers: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; book design by Ināra Jēgere ; graphic design of maps: Guntis Ulmanis ; introduction: Jānis Stradiņš ; reviewers: Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. Kristiāna Ābele [un vēl 31 recenzents]. - Riga : Latvian Academy of Sciences, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 943, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [887.]-943. lpp. - "Latvija 100"--Priekštitullapā. . - Ziņas par autoriem: rakstu beigās. . - Redaktori arī: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis. . - Recenzenti arī: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.hist. Ilze Boldāne, Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.oec. Zane Cunska, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Dr.arch. Kristīne Dreija, Dr.oec. Margarita Dunska, Dr.oec. Andrejs Geske, Dr.paed. Antra Gulbe, Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.oec. Silvija Kristapsone, Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.art. Daina Lāce, Dr.art. Ilze Šarkovska-Liepiņa, Dr.art. Nadežda Pazuhina, Dr.habil.art. Silvija Radzobe, PhD Sebastian Rimestad, Dr.paed. Andris Rudzītis, Dr.philol. Elita Saliņa, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.h.c.hist. Jānis Stradiņš, Dr.hist. Helēna Šimkuva, Dr.oec. Ērika Šumilo, Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis, Dr.art. Guna Zeltiņa, Mg.hist. Artūrs Žvinklis.
        Volume I [1].
        Part I. LATVIA AND LATVIANS IN TODAY'S WORLD.
        ISBN 9789934874208.

 

Latvia and Latvians : collection of scholarly articles
        Volume II [2].
        Part III. LATVIANS FROM ANCIENT TIMES TO THE FOUNDATION OF THE LATVIAN STATE.
        ISBN 9789934874208.

 

Барановский, Василий (Василий Савич).
    Отчие заветы - духовное наследство : древлеправославие между прошлым и будущим / Василий Барановский. - Даугавпилс : В. Барановский, 2019. - 323 с. : ил. ; 21 см.

 

 

Художественная литература на латышском языке

 

Bula, Rolanda.
    Upes laiks / Rolanda Bula ; redaktore Dzintra Zaļīte ; Natalijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Karīnas Miezājas foto. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka, 2019. , ©2019. - 224 lpp. - (Vakara romāns ; Nr. 242 (8/2019). - Uz apvāka: Vakara Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934156502.

 

Denisa-Liepniece, Solvita.
    Caps - un ciet jeb Vilks manipulators / Solvita Denisa-Liepniece ; Marinas Heniņas ilustrācijas ; no krievu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2018. , ©2018. - 26 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - III.
        ISBN 9789984633411.

 

Dziesma par Nībelungiem / [tulkojis un atdzejojis] Māris Linde. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 300 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana / Māris Linde ; XXXIV [34]).
        ISBN 9789934552809.

 

Dzintars.
    Dienas : dzeja / Dzintars. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 102 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934573095.

 

Džeritsena, Tesa.
    Spēle ar uguni / Tesa Džeritsena ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : PNB Print, 2019. , ©2019. - 254, [1] lpp.
        ISBN 9789934156281.

 

Eņģele, Ilze.
    Mazā Mis / Ilze Enģele. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 207 lpp. : il. - (Lata romāns ; 2(176).
        ISBN 9789984878966.

 

Hārpere, Džeina.
    Sausums : [kriminālromāns] / Džeina Hārpere ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Dzērve ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - The British Book Awards, 2018.
        ISBN 9789934079290.

 

Košeļeva, Sabīne.
    Vientulības ministrija : stāsti / Sabīne Košeļeva ; redaktore Anda Ogriņa ; Aijas Andžānes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 110, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934083280.

 

Kurzemnieks, Kārlis.
    Mēmais kliedziens : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 231, [1] lpp.
        ISBN 9789934203398.

 

Mornštainova, Alena.
    Hana : romāns / Alena Mornštainova : no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 331, [4] lpp. : portrets ; 22 cm. - Ziņas par autori: [335.] lpp.
        ISBN 9789984334936.

 

Silvere, Džosija.
    Viena diena decembrī / Džosija Silvere ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 448 lpp. - (# 1 New York Times bestsellers).
        ISBN 9789984359526.

 

Stanišičs, Saša.
    Kā zaldāts labo gramofonu / Saša Stanišičs ; no vācu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks ; literārās redaktores Inga Karlsberga un Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 303 lpp. - Leipcigas grāmatu gadatirgus balva.
        ISBN 9789984237565.

 

Šalevs, Meirs.
    Balodis un zēns : romāns / Meirs Šalevs ; no ivrita tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - Nosaukums angļu valodā: Pigeon and a Boy. - Vāka noformējumā izmantota Gitas Treices glezna "Lielais pelēkais". . - Ziņas par autoru: 381. lpp.
        ISBN 9789984237558.

 

Šķipsna, Ilze
    Puse patiesības un citi stāsti / Ilze Šķipsna ; sakārtojusi Lolija Vēze ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 188, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934081262.

 

Šulce, Dzintra.
    Suņu kalns : romāns / Andra Rušmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 7/2019 (241).
        ISBN 9789934156052.

 

Художественная литература на русском языке

 

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна).
    Перчатка немецкого рыцаря : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 283 с. : иллюстрации ; 21 см. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785041032807.

 

Барбер, Кэтлин.
    Ты спишь? : роман / Кэтлин Барбер ; перевод с английского Т. Борисовой. - Москва : АСТ, 2019. - Тула : Тульская типография. , ©2019. - 349, [1] с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
        ISBN 9785171070120.

 

Впациетис, Ояр.
    Экслибрис : сборник стихов / Ояр Вациетис ; перевод с латышского Сергея Морейно. - Москва : Русский Гулливер, 2014. - 151 lpp. ; 19 cm. - (Geoграфия перевода).
        ISBN 9785916271102.

 

Залите, Мара.
    Пять пальцев : [роман] / Мара Залите ; перевод с латышского Роальда Добровенского ; редактор перевода Ольга Юдина ; оформление Яниса Эситиса. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 247, [1] с. - Latvijas Literatūras gada balva, 2013.
        ISBN 9789934546914.

 

Каргилл, Роберт К.
    Море ржавчины : роман / К. Роберт Каргилл ; перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : Эксмо ; Fanzon, 2019. - 443, [3] с. ; 21 см. - Лауреат премии Артура Ч. Кларка. - На переплете: Теперь это их мир.
        ISBN 9785040988457.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    А ты бы ей отказал? / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Казань : ТАТМЕДИА. , ©2019. - 285, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041024390.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Ты бросил меня / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Красноярск : Пик-Офсет. , ©2019. - 285, [1] с. - (Роковой соблазн).
        ISBN 9785041016913.

 

Кристи, Агата.
    Убийство в "Восточном экспрессе" / Агата Кристи ; перевод с английского А. Петухова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Agatha Christie). (Всемирная литература).
        ISBN 9785040981151.

 

Мусиенко, Вячеслав.
    Три цвета белой собаки : [роман] / Вячеслав Мусиенко. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Саратов : Саратовский полиграфкомбинат. , ©2019. - 348, [2] с. ; 21 см. - (О чем жалеют мужчины. Мужской сентиментальный роман).
        ISBN 9785041018429.

 

Питчер, Челси.
    Эта ложь убьет тебя : [роман] / Челси Питчер ; перевод с английского Назиры Ибрагимовой. - Москва : АСТ, 2019. , ©2019. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Молодежный психологический триллер).
        ISBN 9785171136734.

 

Рид, Ребекка.
    Идеальные лгуны / Ребекка Рид ; перевод с английского В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати, 2019. , ©2019. - 320 с.
        ISBN 9785041010256.

 

Терри, Тери.
    Частица тьмы : [роман] / Тери Терри ; перевод с английского С. Самуйлова. - Москва : Freedom ; Эксмо, 2019. - 572, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Антиутопия. Темная материя ; Книга 3).
        ISBN 9785041009984.

 

Трауб, Маша.
    Лишние дети : [роман] / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 349, [1] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785041036553.

 

Фини, Элис.
    Я знаю, кто ты : [роман] / Элис Фини ; перевод с английского Марии Цюрупы. - Москва : АСТ, 2019. - Ульяновск : Ульяновский Дом печати. , ©2019. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Двойное дно: все не так, как кажется).
        ISBN 9785171120283.

 

Шарапов, Валерий.
    Тревожная весна 45-го : [военно-приключенческий роман] / Валерий Шарапов. - Москва : ЭКСМО, 2019. - Казань : ТАТМЕДИА. , ©2019. - 285, [1] с. : иллюстрации ; 21 см.
        ISBN 9785041010614.