Отраслевая литература

 

Ēģipte : ceļvedis / sastād. Jane Dunford u.c. ; no angļu valodas tulkojuši: Aija Balcere u.c. - 2. atjaunotais un papild. izd. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009]. - 368 lpp. : il., kartes. - (DK ceļvedis). - Oriģ. nos.: Egypt. - Ietver rād.: 348.-362. lpp.

       ISBN 9789934007521.

 

 

Feldmanis, Roberts.

     Credo : apustuļu ticības apliecības skaidrojums : mācītāja Roberta Feldmaņa sprediķu cikls Gustava Ādolfa Mežaparka draudzē 1975. gadā / Roberts Feldmanis ; teoloģiskais redaktors Guntis Kalme ; literārā redaktore Ieva Kalniņa ; priekšvārdu autori: Ilmārs Rubenis, Reinhards Slenczka, Guntis Kalme ; priekšvārdu tulkotāji: Mārcis Gobiņš, Maija Anda Meldrāja, Andris Smilgdrīvs ; foto: Roberts Feldmanis. - Rīga : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2012. - xxxxiv, 169 lpp. : il., faks. ; 21 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu, vācu val.

        ISBN 9789984495538.

 

Feldmanis, Roberts.

     Vienīgi Kristus : mācītāja Roberta Feldmaņa sprediķi Gustava Ādolfa Mežaparka un Biķeru draudzē : 1991.-1994. Baznīcas gads / Roberts Feldmanis ; teoloģiskais redaktors un priekšvārda autors Guntis Kalme ; literārā redaktore un ievada autore Ieva Kalniņa ; priekšvārdu sarakstīja Reinhards Slenczka ; priekšvārdu tulkotāji: Maija Anda Meldrāja, Andris Smilgdrīvs, Mārcis Gobiņš. - Rīga : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2011. - xxv, 240, [1] lpp. : ģīm. ; 21 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Pielikumi arī vācu, angļu valodā. - Uz vāka: Vienīgi Kristus : sprediķu krājums 1991-1994.

        ISBN 9789984569918.

 

Floverss, Stīvens I.

     Seksualitātes maģija : BDSM, erotiskās un psiholoģiskās prakses un iespējas / Stīvens I. Floverss, Kristāla Dona Floversa ; no angļu val. tulk. Ilze Jansone. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2016. - 166, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 157.-[167.] lpp. . - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.

       ISBN 9789984869810

 

Frīmens, Artūrs.

     Kā būtu, ja būtu ... : jeb kļūdas, neizmantotās iespējas un nožēla / Arturs Frīmens, Roza de Volfa ; no angļu val. tulkojusi Marika Saturiņa ; Liene Akmene, vāka mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : Vieda, 2015. - 301, [1] lpp.

       ISBN 9789984782904.

 

Gadsimtu mijas smiekli : bilingvāls zinātnisku rakstu krājums = Le rire fin de siècle : recueil bilingue d'articles scientifiques / sastādītāji un priekšvārda autori: Simona Sofija Valke, Pauls Daija, Nadège Langbour ; tulkojums franču valodā: Kristīne Ceļamillere ; tulkojums angļu valodā: Laine Kristberga ; Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, 2016. - 190 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un franču valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu 2014. gada pavasarī organizēja starptautisku starpdisciplināru konferenci "Gadsimtu mijas smiekli/Le rire fin de siècle", kas bija veltīta 19. un 20. gadsimta mijas kultūrai" - Priekšvārdā.

     Saturs: Le rire: entre la réflexion et son ambivalence / Daina Teters. Smieklīgais un cilvēciskais: Bergsons un Freids par asprātības mehānismiem / Andrejs Balodis. Le rire du groupe / Denis Saint-Amand. Le rire contre le rire chez Diderot ou l'invention du rire moderne / Nadège Langbour. Modernā iztēle Rūdolfa Blaumaņa komēdijās / Valda Čakare. Le rire des Idéaux / Simona Sofija Valke. Absolūtais komisms jeb Šarla Bodlēra groteska / Guntars Dreijers. Zēna joki, jaunekļa smaids: Jāzeps Grosvalds / Edvarda Šmite.

        ISBN 9789934549182.

 

Gleznotājs Leo Kokle / Alūksnes muzejs. - [Latvija] : [b.i.], 2014. - [20] lpp. : faks., il., portr. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

 

Janvāra hronika : Latvijas Republikas Augstākās padomes barikāžu laika preses relīzes = January chronicles : press releases issued by the Supreme Council of the Republic of Latvia, 1991 / sastādītājs Aleksandrs Mirlins ; ievada autori: Ināra Mūrniece un Dainis Īvāns ; tulkotāji: Ivo Puzo, Ieva Upmace ; redaktori: Lilita Kainaize, Marika Saturiņa ; vāka mākslinieks: Jānis Pavlovskis. - Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2016. - 349, [1] lpp. : faksimili, il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

        ISBN 9789934147777.

 

Kastro, Režiss.

     Ģimenes grāmata : dziedināšana un glābšana jums un jūsu ģimenei / Režiss un Maiza Kastro ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine. - Rīga : Dzīvības straumes, 2015. - 105, [2] lpp.

        ISBN 9789984874333.

 

Kavacis, Andrejs.

     Ieskaties zemes vaigā / Andrejs Kavacis ; redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes vāku dizains. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015. - 63, [1] lpp. : il., kartes. - Bibliogrāfija: 63. lpp.

        ISBN 9789984292625.

 

Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos / autori: Madara Alberte u.c. ; Latvijas Hidroekoloģijas institūts. - Rīga : Latvijas Hidroekoloģijas institūts, 2016. - 14 lpp. : ilustrācijas, karte. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Aprakstīts pēc vāka.

        ISBN 9789934181481.

 

Krāslavas novads : Daugavas lokos / Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs ; Krāslavas sirsniņas autore I. Maļinovska ; izmantotas B. Tarļecka fotorteprodukcijas. - [Krāslava] : Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs, 2016. - 32 lpp. : ilustrācijas, kartes.

 

Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / sastādītājs Arnis Vīksna. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. - 199 lpp. : tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās.

     809. sējums. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology.

        ISBN 9789934181047. . - ISBN 14072157.

 

Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas : 2013.gada 13.decembra konferences referātu apkopojums / materiālus apkopoja un red. Ruta Pazdere, Andrejs Cīrulis ; referātu aut.: Ruta Pazdere, Viesturs Pauls Karnups, Māris Zvaigzne u.c. ; Latvijas Okupācijas izpētes biedrība. - Rīga : Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 2015. - 144 lpp. : diagr., faks., il., tab. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Atsev. pielikumi krievu val.

     Saturs: Vispārējs pārskats par Latvijas ekonomiku / Ruta Pazdere. Latvijas rūpniecība pirms PSRS okupācijas / Viesturs Pauls Karnups. Latvijas rūpniecības nacionalizācija un arodbiedrības 1940.-1941. gadā / Māris Zvaigzne. Rūpniecība - PSRS un Latvijas interešu samezglojumi / Pēteris Guļāns. Migrācija rūpniecības attīstībai Padomju Latvijā un tās sekas / Pārsla Eglīte. Latvijas tautsaimniecības militarizācija PSRS okupācijas gados / Ilgonis Upmalis. Militārā budžeta īpatsvars Latvijas PSR budžetā Latvijas un PSRS budžetu norēķinu kontekstā 20. gadsimta 40. un 50. gados / Gatis Krūmiņš. VEF speciālā produkcija / Jānis Blaubergs. Politiski ekonomiskā okupācija VEF / Dainis Dandēns. Pārtikas ražošana un iedzīvotāju apgāde ar pārtiku pārejas periodā / Dainis Ģēģeris. Privatizācijas procesa nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā / Jānis Počs. Pārejas process Latvijas ekonomikā no militarizētā sociālisma uz kapitālismu / Uldis Osis. Latvijas rūpniecība perspektīvā / Kristaps Soms, Irīna Skribāne.

       ISBN 9789934857805

 

Monsinjors Pēteris Vilcāns, 1929.-2012. - [Jēkabpils] : Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds, 2015. - 128 lpp. : faksimils, ilustrācijas + 1 CD. - Bibliogrāfija: 126.-127. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "CD "Promesa" ir audiāls pielikums grāmatai "Monsinjors Pēteris Vilcāns (1929.-2012.)". Skaņdarbi izvēlēti ar J.Poruka, Fr.Bārdas, K.Skalbes dzeju" - Titlp. 2. pusē.

       ISBN 9789934147425.

 

Morisa Māterlinka ideju transfērs : bilingvāls zinātnisko rakstu krājums = Transfert d'ideés de Maurice Maeterlinck : recueil bilingue d'articles scientifiques / sastādītāja un ievada autore Simona Sofija Valke ; mākslinieks Juris Jonelis. - Rīga : Zinātne, 2014. - 174 lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un franču valodā, anotācija angļu valodā.

 

 

Naissance d'un auteur mondial / Paul Aron - Moriss Māterlinks un Aleksandrs Bloks / Fjodors Fjodorovs -- Maurice Maeterlinck et le drame L'Anneau et la Femme de Vincas Mykolaitis-Putinas / Vytautas Bikulčius -- Maurice Maeterlinck dans la reception lettone / Simona Sofija Valke -- Moriss Māterlinks pie latviešu modernās literatūras šūpuļa / Raimonds Briedis -- Morisa Māterlinka daiļrades recepcijas aspekti vācbaltiešu presē 20. gadsimta sākumā / Pauls Daija, Aiga Šemeta -- Edvards Vulfs et Maurice Maeterlinck : du pastiche a la parodie / Astra Skrābane -- Moriss Māterlinks latviešu profesionālā teātra uzvedumos 20. gadsimtā / Jānis Siliņš -- "Zilā putna" dziesmas Jānim Muncim / Agra Straupeniece-Brance -- Multiplikācijas filmas "Zilais putns" mākslinieciskās īpatnības / Žans Badins.

        ISBN 9789984879710.

 

Neilande, Jadviga.

     Komersanta ABC / Jadviga Neilande ; red. Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Rīga). - 270 lpp.

     Saturs: Saimnieciskās darbības reģistrācija ; Nodarbinātība ; Grāmatvedība ; Nodokļi ; Preces un pakalpojumi ; Saimnieciskās darbības izbeigšana.

        ISBN 9789934032677.

 

Riekstiņš, Jānis.

     Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija : 1940-1990 : [monogrāfija] / Jānis Riekstiņš ; zin. red.: Pārsla Eglīte, Juris Prikulis. - Rīga : Tieslietu ministrija, 2015. - 200 lpp. : diagr., tab. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.

     Saturā: Cara impērijas koloniālā politika ; Latvijas kolonizācija un rusifikācija ; Padomju impērijas koloniālā politika ; Latvijas kolonizācija 1940.-1941.gadā ; Latvijas kolonizācija. 1944-1990 ; Migrantu un kolonistu privilēģijas.

        ISBN 9789934857812

 

Ruks, Māris.

     Spridzinātāji / Māris Ruks ; 1. vāka noformējumā izmantota Māŗa Ruka fotogrāfija "Cauro zvaigžņu stabs" ; Armanda Ērgļa vāka apdare. - Rīga : Antava, 2011. - 237 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 235.-237. lpp. - M. Ruka grāmata ir par liktenīgiem notikumiem - arī Uzvaras pieminekļa spridzināšanu 1997. gadā -, ko fiksējis Rīgas Uzvaras laukuma platais ekrāns. Dīvainākā vieta Latvijā. Daudzējādi.

        ISBN 9789984998473.

 

Starp patiesību un varu : rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē : rakstu un eseju krājums / izdevumu sagatavoja Anda Baklāne [arī latviešu teksta redaktore un ievada autore] ; tulkotāji: Vilis Kasims ... [u.c.] ; dizains: Anete Krūmiņa. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - 80 lpp. : faksimili, ilustrācijas. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Tulkots no angļu, itāliešu, krievu, poļu un somu valodas. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. . - Konferences "Starp patiesību un varu: rakstnieku dažādās lomas Eiropas vēsturē" idejas autori: Andris Vilks, Vita Matīsa, Jānis Šiliņš, konferenci organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka. . - Izdevuma noformējumā izmantoti Andra Brežes grafikas darbi "Zemes saimnieki V" (1988), "Pļāvēja IV" (1988), "Gaismas izcirtējs" (1988).

       ISBN 9789984850351.

 

 

Buryhin, Boris.

     Achievements in human resource management / Boris Buryhin, Vladimir Gaga ; reviewers: Mikhail Kaz, Yelena Miller ; editor Regīna Jozauska ; Russian-English translation: Anita Grauduma. - [Rīga] : Zinātne, 2016. - 159 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm.

        ISBN 9789934549175.

 

Business meets art : beyond the traditional approach to education, management and business / scientific editors: Irina Sennikova, Tatjana Vasiljeva. - Riga : RISEBA University, 2016. - 139 p. : diagrammas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās.

        ISBN 9789984705323.

 

Creative science at Rezekne Academy of Technologies : [informātivs izdevums par RTA] / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ; Laura Gabrane(design) ; Māris Justs (photo,layout). - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016. - 32 p. : il. - Publications in data bases : p.29.

 

Gronsky, Alexander.

     Schema / Alexander Gronsky, Ksenia Babushkina. - Rīga : Orbīta ; Орбита, 2016. - [133] p.

        ISBN 9789934847639.

 

Александер, Эбен.

     Доказательство Рая : реальный опыт нейрохирурга : [шокирующая исповедь, которая перевернула мир] / Эбен Александер ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 253, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Бестселлер #1 New York Times). (Жизнь после смерти). - Библиогр.: с. 244-252. - На обл.: Книга, вышедшая на 20 языках!.

        ISBN 9785227044310.

 

Джексон, Альберт.

     Работы по дереву : все самое и нужное / А. Джексон, Д. Дэй ; пер. с англ. Ю. Суслова. - Москва : АСТ, 2016. - 192 с. : ил. - (Мастер золотые руки).

        ISBN 9785170951918.

 

Курпатов, Андрей Владимирович.

     Перевод с женского на мужской и обратно / Андрей Курпатов [в соавторстве с Шекией Абдуллаевой]. - Москва : АСТ, 2016. - 251, [1] с. : ил. ; 21 см.

       ISBN 9785170971879.

 

 

Музею Ю. Н. Тынянова - 35 / сост. Т. Синельникова. - Резекне : б. и., 2016. - 46 с. : ил., фотогр.

 

Поляков, Илья Сергеевич.

     Печи, камины, банные каменки, барбекю / [И. С. Поляков]. - Москва : АСТ, 2016. - 191 с. : ил. ; 22 см. - (Уроки мастера). - Авт. указан на пер. . - На тит. с. и пер.: К.

       ISBN 9785170931644.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Apsīšu Jēkabs.

     Bagāti radi ; Svešos ļaudīs / Apsīšu Jēkabs ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 158, [1] lpp. : portr. - Grāmata sagatavota pēc Apsīšu Jēkaba Rakstu 1924. gada izdevuma.

        ISBN 9789934061820.

 

Bariko, Alesandro.

     Misters Gvins / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 190, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934060793.

 

Dautija, Luīze.

     Grēcīgā ābeļdārza iela : [romāns] / Luīze Dautija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2016. - 444, [1] lpp.

        ISBN 9789984358468.

 

Dors, Entonijs.

     Mums neredzamā gaisma : [romāns] / Entonijs Dors ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 542, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934058868.

 

Falka, Rita.

     Mannāklimpu afēra / Rita Falka ; no vācu val. tulk. Renāte Siliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 239 lpp. - (Izmeklē Francis Eberhofers).

        ISBN 9789934062254.

 

Heiere, Džordžeta.

     Dārgumu medības / Džordžeta Heiere ; no angļu val. tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2016. - 389 lpp.

        ISBN 9789984358406.

 

Kapī, Alekss.

     Leons un Luīze : [romāns] / Alekss Kapī ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 238, [1] lpp. ; 23 cm.

       ISBN 9789934060526.

 

Loiko, Sergejs.

     Lidosta : galvenā grāmata par karu, kuram nevajadzēja būt, un par varoņiem, kuri gribēja dzīvot, taču mira / Sergejs Loiko ; no krievu valodas tulkojusi Dace Sparāne-Freimane ; tulkojuma redaktore Gundega Blumberga ; ar autora fotogrāfijām. - Jauns, papildināts romāna izdevums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 431, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

        ISBN 9789934546211.

 

Nikolss, Deivids.

     Mēs : romāns / Deivids Nikolss ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 396, [3] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934060816.

 

Ostups, Artis.

     Žesti : [dzejoļu krājums] / Artis Ostups ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, 2016. - 49, [6] lpp. : il.

        ISBN 9789934512803.

 

Pyura skreine : literatu dorbu krōjums / krōjuma sakōrtojums un priekšvārds: Aija Zuja ; vōka dizains: Igors Madžulis. - [Rēzekne] : Latgales ūdensroze, 2016. - 85, [1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 20 cm. - Autori uzrādīti saturā.

Autori: Maruta Avramčenko, Kristīne Belinska, Betija Berga, Iveta Dimzule, Imants Gailis, Arvīds Gļauda, Baiba Kauliņa, Dainis Krievāns, Līvija Liepdruviete, Elvīra Pinka, Aija Zuja.

       ISBN 9789934149849.

 

Raibīs Suņs.

     Zalta tesmini / Raibīs ; gruomotys vuoka nūformiejumam jimta kompetys "Gūteņa" etikete nu Santys Ulnicānis personiskuos kolekcejis ; red. Līga Seiksta ; il. Viktorija Zaiceva. - Rēzekne : Biedrība Kukuži, 2015. - 176 lpp. : il.

        ISBN 9789934147661.

 

Raups, Edvīns.

     Uguns nedrošs pulss : [dzejas krājums] / Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 51, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

        ISBN 9789984236124.

 

Stīvensons, Stīvs Sers.

     Agata Mistērija / Sers Stīvs Stīvensons ; Stefano Turkoni ilustrācijas ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Sniķe. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 138, [1] lpp. : il. - X. - Oriģ. nos.: Missione Safari.

     1. Safari misija.

        ISBN 9789934151859.

 

Šmite, Linda.

     Lidojumam sakļauti spārni : [romāns] / Linda Šmite ; il. Inārs Helmūts. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 205, [3] lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 10(208). - Bibliogr.: [207.]lpp.

        ISBN 9789934152351.

 

Tirzmaliete.

     Kur zelta tauriņš svētkus svin... : [dzejas izlase] / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds un nodaļu komentāri ; noformējumam izmantotas Kaivas Treijas fotogrāfijas ; priekšvārdā Ferdinanda Knoka fotogrāfija. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2016. - 57, [2] lpp. : il., portr. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

       ISBN 9789934858000.

 

Virza, Edvarts.

     Raksti / Edvarts Virza ; sast., priekšv., komentāru autore Anda Kubuliņa ; lit. red. Sigita Kušnere ; bibliogr. uzziņu aut. Velga Kince ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2016. - 522, [3] lpp. : faks., il., portr. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Personu rād.: 517.-[523.]lpp.

     6. sēj. Straumēni.

     Saturs: Lieldienu stāsts ; Saimnieka atgriešanās ; Straumēni ; Edvarts Virza un viņa "Straumēni" / Jānis Alberts Jansons. Edvarta Virzas reliģiskie un ētiskie uzskati / Alberts Freijs. Virzas reliģiskā dzīve / Haralds Biezais.

        ISBN 9789934549151

 

Žadans, Serhijs.

     Džezs pār Donbasu / Serhijs Žadans ; no ukraiņu val. tulkojusi Māra Poļakova ; lit. konsultante Olita Rause. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 373, [1] lpp.

        ISBN 9789984235943.

 

Художественная литература на русском языке

 

Веденская, Татьяна Евгеньевна.

     Все дело в платье : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны Введенской).

        ISBN 9785699912285.

 

Галлер, Анатолий

     Калейдоскоп души : стихи и песни для вас / Анатолий Галлер. - 2-е изд., перераб и доп. - Даугавпилс : [б. и.], 2013. - 447 с. : ил., портр., ноты.

        ISBN 9789984497730.

 

Герритсен, Тесс.

     Смерть под ножом хирурга : роман / Тесс Герритсен ; пер. с англ. Г. Я. Сухоцкой. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 255 с. - (Шедевры детектива # 1).

        ISBN 9785227067319.

 

Като, Нэнси.

     Все реки текут : роман / Нэнси Като ; пер. с англ. Вероники Архонтовой. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2016. - 702 с.

        ISBN 9785991034197. . - ISBN 9786171200876.

 

Кинг, Стивен.

     Кристина / Стивен Кинг ; пер. с англ. Е. Романовой. - Москва : АСТ, 2016. - 543 с. ; 21 см. - (Король на все времена).

        ISBN 9785170968978.

 

Мантел, Хилари.

     Вулфхолл : [роман] / Хилари Мантел ; пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой, М. Клеветенко. - Москва : АСТ, 2015. - 605, [1] с. ; 21 см. - (Кино!).

        ISBN 9785170911080

 

Мориарти, Лиана.

     Последний шанс : [роман] / Лиана Мориарти ; пер. с англ. Ирины Иванченко. - Москва : Иностранка, 2016. - 477 с.

        ISBN 9785389107472.

 

Солнцева, Наталья.

     Убийство в пятом варианте : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2016. - 380, [1] c. - (Мистический детектив).

        ISBN 9785170980857.

 

Трауб, Маша.

     Вторая жизнь : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2016. - 282, [1] с. - (Проза Маши Трауб).

        ISBN 9785699909711.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.

     Ждите неожиданного : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Э, 2016. - 316 с. - (Первая среди лучших).

        ISBN 9785699912155.

 

Уэбб, Кэтрин.

     Незаконнорожденная / Кэтрин Уэбб ; пер. с англ. Михаила Тарасова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 605 с.

        ISBN 9785389085152.

 

Фитцпатрик, Бекка.

     Черный лед / Бекка Фитцпатрик ; пер. с англ. П. Волцита. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Main street. Коллекция "Дарк").

       ISBN 9785170955992.