Отраслевая литература

Augļkopība / atb. redaktore Laila Ikase ; autori: Feldmane, Daina u.c. - [Dobeles novads] : LV Augļkopības institūts, 2015. - 544 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 487.-509. lpp. - Kopsavilkums arī angļu valodā.
        ISBN 9789984939278.

 

Auziņa, Tija.  

   Bildes : mūzikas un mākslas festivāls : mākslas albums / Tija Auziņa. - Rīga : Bilžu birojs, [2015]. - 351 lpp. : il., portr. ; 31 cm. - Autore uzrādīta iespiedziņās.
        ISBN 9789934843914.

 

Butō / idejas autore un redaktore Simona Orinska ; redaktore Aija Lāce ; tulkotāja Kintija Puzāne ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : Mansards, 2015. - 207, [1] lpp. : fotogr. - Bibliogrāfija un interneta avoti: 192.- 197. lpp. . - Personvārdu saraksts: 198.- 206. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789934121098.

 

Dambis, Pauls.  

   Andrejs Jansons : ārkārtējais pilnvarotais latviešu mūzikā / Pauls Dambis ; redaktore Ligita Kovtuna ; māksliniece Daiga Brinkmane. - [Rīga] : Vesta LK, 2015. - 135 lpp. : il., portr. ; 22 cm. - (Laika grāmata).
        ISBN 9789934511141.

 

Džemma Skulme / sastādītāja un ievada autore Laima Slava ; tekstu autori: Jānis Borgs, Pauls Raudseps, Jurģis Skulme, Laima Slava ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ; personu rādītāja sastādītāja Dace Krecere ; latviešu valodas redaktore Māra Ņikitina ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; priekšvārdu sarakstīja: Jānis Zuzāns, Māris Martinsons. - Rīga : Neputns, 2015. - [xxxii], 462, [1] lpp. : faks., il., portr. - Bibliogrāfija: 425.-433. lpp. un personu rādītājs: 437.-439. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512636.

 

Džeta, Tiša.  

   Vienmēr šika / Tiša Džeta ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Putene. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 239 lpp. - Oriģ. nos.: Forever chic.
        ISBN 9789934054358.

 

Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs = Jānis Krēsliņš - researcher of Latvian traditional culture / sast.: Sanita Stinkule ; tekstu aut.: Inta Pujāte, Sanita Stinkule, Gunta Tuča ; red. Sigita Kušnere ; tulk. angļu val. Valdis Bērziņš, Terēze Svilane ; angļu teksta red. Iveta Boiko ; priekšv. Arnis Radiņš ; dizains Anta Pence ; darbu reprodukcijas Roberts Kaniņš. - Rīga : Neputns, 2015. - 320 lpp. : faksimili, il., k., portr. - Bibliogr. zemsvītras piez. . - Pers. rād.: 318.-320.lpp. - Teksts latviešu un angļu val.
        ISBN 9789934512681 : cietos vākos.

 

Johansons, Andrejs.  

Latvijas kultūras vēsture : 1710–1800 / Andrejs Johansons ; Ojāra Spārīša priekšvārds ; Pāvila Johansona un Jāņa Krēsliņa pēcvārds. - Rīga : Jumava, [2011]. - 637, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., faks., kartes ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (560.-[586.], 636.-[638.] lpp.) un rādītāju. (585.-601. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums vācu val.
        ISBN 9789934110320.

 

Kolinss, Bens.  

   Māksla braukt : rokasgrāmata autobraucējiem, ko sarakstījis vīrs, kurš bija Stigs / Bens Kolinss ; no angļu valodas tulkojusi Inese Bernsone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 286, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: How to drive.
        ISBN 9789984235455.

 

Latvijas jaunā režija : [rakstu krājums] / projekta vadītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe ; redkolēģija Valda Čakare u.c. ; redaktore Gita Bērziņa ; maketu un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 414 lpp. : il., portr. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 400.-412. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934180583.

 

Ločmele, Vita.  

   Pusaudžu sociālā atstumtība kā mūsdienu problēma : metodiskais līdzeklis / Vita Ločmele, Judīte Mihejenko. - [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2016. - 72 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - (Pedagoga bibliotēka ; 10). - Bibliogrāfija: 64. lpp.
        ISBN 9789934848872.

 

Mēness, daba, cilvēki : mēness fāzes un darbi mājās un dārzā, veiksme, nauda, attiecības / sastādījusi Ilze Vjatere. - Rīga : Avots, 2016. - 180 lpp. : il.
        ISBN 9789934534249.

 

Mūsu karoga stāsti : 1940-1991 / sastādītāja un pēcvārda autore Anta Bergmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 199 lpp. : il.
        ISBN 9789934150517.

 

Roja, Ženija.  

   Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? / Ženija Roja, Ināra Roja, Henrijs Kaļķis. - Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016. - 94 lpp. : il., tab.
        ISBN 9789934148026.

 

Trobiša, Ingrīda.  

   Prieks būt sievietei / Ingrīda Trobiša ; izdevuma latviešu valodā līdzautori: Anna Suhanova, Baiba Stikute, Dainis Stikuts, Aiga Rotberga, Sandra Lase, Marks Jermaks ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Ceļmillere. - Rīga : Kala Raksti, 2016. - 131, [2] lpp. ; 21 cm. - ("Mieram tuvu" dzīvesskola). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: The joy of being a woman and what a man can do.
        ISBN 9789984871394. . - ISBN 9789984871424.

 

Vaitheda, Sāra.  

   Ko suns vēlas mums pateikt : dzīvnieku uzvedības speciālistes padomi / Sāra Vaitheda ; no angļu val. tulkojusi Līvija Vulfa ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2016. - 227 lpp. : il.
        ISBN 9789934534218.

 

Zariņš, Rihards.  

   Richarda Zarriņa atmiņas / redaktores: Rute Runce, Ligita Kovtuna ; ievadu sarakstīja Rudīte Kalniņa ; Evas Sundblad atmiņas "Trīs latvietes" 339.-347. lpp. ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta-LK, 2015. - 351 lpp. : faks., il., portr. ; 25 cm. - (Laika grāmata).
        ISBN 9789934511226.

 

Zieda, Margarita.  

   Andris Freibergs / Margarita Zieda ; dizains: Artis Briedis, Ruta Briede ; redaktore Laima Slava ; tulkotāja angļu val. Terēze Svilane. - Rīga : Neputns, 2015. - 470, [1] lpp. : fotogr., portr. - Bibliogrāfija: 457.- 465. lpp. . - Personu rādītājs: 466.- 471. lpp. - Teātra zinātnieces Margaritas Ziedas monogrāfija par izcilo Latvijas scenogrāfu Andri Freibergu. Dzīve un daiļrade. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789934512650.

 

Gunnar Birkerts National Library of Latvia, Riga / text Jānis Dripe ; photogr. Indriķis Stūrmanis ; transl. into English: Inta Liepiņa ; design: Axel Menges. - Stuttgart : Edition Axel Menges ; London, 2015. - 59 p. : photogr., plans. - (Opusv: 70).
        Contents: Gunnar Birkerts, National Library of Latvia, Riga ; Portfolio of Other Works of Gunnar Birkerts ; Aerial View with the New Library in Its Context ; Site Plan ; Floor Plans ; Sections ; Exterior Views of the Building ; Central Lobby ; Restaurant ; Auditorium/Concert Hall ; Atrium ; Stairs ; Bookshelves ; Reading Areas ; Under the Skylight ; Two-Level Top.
        ISBN 9783932565700 : cietos vākos.

 

Мультиварка для выходного дня : 50 рецептов. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 47 с. : ил. - (Мастерская вкуса).
        ISBN 9785699729760.

 

Паулс, Раймонд.  

   Музыка моей жизни : воспоминания маэстро / Раймонд Паулс ; Ксения Загоровская. - Москва : АСТ, 2016. - 299, [4] lpp. : ил. - (Портрет Эпохи). - 12+.
        ISBN 9785170831845.

 

Пироги и другая выпечка в мультиварке : 50 рецептов. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 47 с. : ил. - (50 рецептов).
        ISBN 9785699677153.

 

Эндерс, Джулия.  

   Очаровательный кишечник : как самый могущественный орган управляет нами / Джулия Эндерс ; под ред. С. И. Рапопорта ; пер. с нем. А. А. Перевощиковой. - Москва : Э, 2016. - 331, [1] с. : ил. - Указатель: 327-[332] с. - Oriģ. nos.: Darm mit Charme : Alles über ein unterschätztes Organ.
        Содерж.: Очаровательный кишечник ; Нервная система кишечника.
        ISBN 9785699813513 : в твёрдой обложке.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Bolanjo, Roberto.  

   Mežonīgie detektīvi : [romāns] / Roberto Bolanjo ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. : portr. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Los detectives salvajes.
        ISBN 9789934055362.

 

Buti, Rolāns.  

   Apvāršņa vidū : romāns / Rolāns Buti ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 189 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Le milieu de l'horizon.
        ISBN 9789934059810.

 

Doda, Kristīna.  

   Kārdinājums. Etīde tumšsārtos toņos / Kristīna Doda ; no angļu val. tulkojusi Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2016. - 476, [3] lpp.
        ISBN 9789984358222.

 

Dreika, Dagnija.  

   Sirdslietas : romāns / Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Daugava, 2016. - 230, [1] lpp.
        ISBN 9789984411026.

 

Eddas dziesmas / no senislandiešu val. tulk. Uldis Bērziņš ; māksl.: Lilija Dinere, Roberts Diners ; red., pēcv. un koment. aut. Dens Dimiņš ; zin. red., pēcv. aut. un rād. sast. Inga Bērziņa ; atb. red. Olita Rause. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 364, [3] lpp. : il., tab. - Rādītāji: 307.-[359.] lpp. . - Lit. saraksts: 360.-[363.] lpp. - Oriģ. nos.: Konungbók eddukvæđa.
        ISBN 9789984235561 : cietos vākos.

 

Eljota, Ketrina.  

   Vēlos būt tev līdzās : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2016. - 445 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Wish you were here.
        ISBN 9789984358239.

 

Ieviņš, Kārlis.  

   Latvju zeltrača dēkas / Kārlis Ieviņš. - Jūrmala : Daugava, 2016. - 209 lpp.
        ISBN 9789984411019.

 

Kaugvers, Raimonds.  

   Četrdesmit sveces : romāns / Raimond Kaugver (Raimonds Kaugvers) ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš. - Rīga : Mansards, 2016. - 373, [2] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Nelikümmend küünalt.
        ISBN 9789934121319.

 

Krekle, Maija.  

   Ilgu putni ar sasietiem spārniem : Austras Skujiņas dzīve un kaislības : [romāns] / Maija Krekle. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 367, [1] lpp.
        ISBN 9789934151378.

 

Mariņina, Aleksandra.

   Enģeļi uz ledus neizdzīvo / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2016. - 270, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ангелы на льду не выживают.
        1. sējums.
        ISBN 9789984854724.

 

Modiano, Patriks.  

   Lai tu neapmaldies šajā apkārtnē : [romāns] / Patriks Modiano ; no franču val. tulk. Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 142, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier.
        ISBN 9789934054525 : cietos vākos.

 

Svīre, Māra.  

   Ar vakardienu kabatā / Māra Svīre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 222 lpp.
        ISBN 9789934059926.

 

Škvoreckis, Josefs.  

   Lieliskā sezona : teksts par dzīves vissvarīgākajām lietām / Josef Škvorecký (Josefs Škvoreckis) ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš. - Rīga : Mansards, 2016. - 336, [5] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Prima sezóna.
        ISBN 9789934121135.

 

Художественная литература на русском языке

 

Анташкевич, Евгений.  

   Харбин : роман / Евгений Анташкевич. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 780, [1] с. : ил.
        ISBN 9785227063205.

 

Бартш, Карина.  

   Вишневое лето : [роман] / Карина Бартш ; пер. с нем. К. Фукс. - Москва : АСТ, 2016. - 414, [1] c. - (Виноваты звезды).
        ISBN 9785170956067.

 

Берсенева, Анна.  

   Лучшие годы : роман / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699870394.

 

Джеймс, Питер.  

   Клеймо смерти : роман / Питер Джеймс ; пер. с англ. С. Н. Самуйлова. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 446, [1] с.
        ISBN 9785227064967.

 

Джио, Сара.  

   Утреннее сияние : [роман] / Сара Джио ; пер. с англ. В. Бологовой. - Москва : Э, 2016. - 347, [1] c. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио). - Ориг. назв.: Jio, Sarah. Morning glory. - На обл.: Международный бестселлер № 1 по версии New York Times.
        ISBN 9785699874330.

 

Коулман, Ровена.  

   Мужчина, которого она забыла : [роман] / Ровена Коулман ; пер. с англ. М. Молчанова. - Москва : Э, 2016. - 313, [3] c. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман). - Ориг. назв.: The memory book. - На обл.: Бестселлер по версии "The sunday times".
        ISBN 9785699865154. . - ISBN 9785865154.

 

Кузьмина, Надежда Михайловна.  

   Драконья доля / Надежда Кузьмина. - Москва : Э, 2015. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские Миры).
        ISBN 9785699845965.

 

Михеенков, Сергей Егорович.  

   Днепр - солдатская река / Сергей Михеенков. - Москва : Вече, 2016. - 319 с. - (Военные приключения).
        ISBN 9785444444375.

 

Мюссо, Валентен.  

   Круг невинных : роман / Валентен Мюссо ; пер. с фр. З. Линник. - Москва : Э, 2016. - 344, [3] c. - (SECRET). - Ориг. назв.: La ronde des innocents.
        ISBN 9785699858927.

 

Петерсон, Элис.  

   Лишь шаг до тебя : [роман] / Элис Петерсон ; пер. с англ. И. Гиляровой. - Москва : Э, 2016. - 347 с. - (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон). - Oriģ. nos.: One step closer to jou.
        ISBN 9785699875726.

 

Свечин, Николай.  

   Темные всадники : Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : сборник / Николай Свечин ; ил. Дмитрия Никулушкина. - Москва : Э, 2016. - 348, [2] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
        ISBN 9785699867295.

 

Фоллетт, Кен.  

   Столпы земли : [роман] / Кен Фоллетт ; пер с англ. В. Б. Тетевина, С. А. Морозова. - Москва : АСТ, 2016. - 877, [2] с. - (Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.). - Ориг. назв.: The pillars of the earth.
        ISBN 9785170930630.