Отраслевая литература

Aičisone, Džīna.

   Runātspējīgais zīdītājdzīvnieks : ievads psiholingvistikā / Džīna Aičisone ; no angļu valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi Ina Druviete ; zinātniskais redaktors Māris Baltiņš ; literārā redaktore Ieva Jansone ; māksliniece Kristīne Plūksna-Zvagule. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. - 327 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [297.]-319. lpp., priekšmetu rādītājs: [320.]-322. lpp. un personu rādītājs: [323.]-327. lpp. - Oriģ. nos.: The articulate mammal.

       ISBN 9789984829197.

 

Basforda, Katerina. 

   O! Cukuriņš! : kā apmierināt kāri pēc saldumiem ar dabiskiem produktiem un dzīvot laimīgi un veselīgi! / Katerina Basforda ; tulkojums: Anne Sauka ; Sanitas Romančukas vāka adaptācija ; redaktore Agnese Biteniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 173 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Oh Sugar!.

       ISBN 9789934057779.

 

Lamikins, Oļegs.

   Sliņķu skola jeb Atveseļošanās vingrojumi "Žim Lam" iekšējiem orgāniem / teksts, ilustrācijas: Oļegs Lamikins ; no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane ; priekšvārda autors Mirzakarims Norbekovs. - Rīga : Vieda, 2014 (Latgales druka). - 381, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Школа лентяев, или, Оздоровительная гимнастика "Жим Лам" для внутренних органов.

       ISBN 9789984782867.

 

Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata, 2015 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / Latvijas Mākslas akadēmija. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2015. - 227 lpp. : il.
       ISBN 9789934541056.

 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa = The Supreme Court of the Republic of Latvia / sagatavoja Augstākās tiesas Administrācija ; redaktore Rasma Zvejniece. - Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2015. - 112 lpp. : il., portr., shēmas ; 24 cm. - Teksts latviešu un angļu valodā.

     Saturā nodaļas: Augstākā tiesa Latvijas tiesu sistēmā ; Tiesas spriešana Augstākajā tiesā ; Augstākās tiesas vēsture.

       ISBN 9789934826122.

 

Lielāks miers, mazāks miers : [katalogs] = A bigger peace, a smaller peace : [catalogue] / izstādes kuratore, kataloga sastādītāja un galvenā redaktore Helēna Demakova ; projekta vadītāja Ilze Putniņa ; tekstu autori: Dace Melbārde u.c. ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ; redaktori: Ilze Putniņa, Brigita Aispure-Zelča, Līga Marcinkeviča ; latviešu valodas literārā redaktore Guna Kalniņa ; angļu valodas literārā redaktore Iveta Boiko ; grafiskais dizains: Darja Meļņikova ; tulkotāji: Jānis Frišvalds, Gunta Liepiņa, Inta Tiļļa ; foto: Ēriks Božis u.c. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2016. - 257, [54] lpp., [205] lpp. iel. : il. - Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
       ISBN 9789934146688.

 

Mazdārziņš uz palodzes / sastādījusi, redaktore Ilze Čerņevska ; Lilijas Rimicānes vāka noformējums. - Rīga : Avots, 2016. - 86 lpp. : il.
       ISBN 9789934534324

 

Narkēvičs, Deimants. 
     Atmiņu arheoloģija = Archaelogy of Memories : [personālizstāde] / teksti: Deimants Narkevičius, Māris Vītols, Viktors Miziano ; dizains: Liene Mingailīte. - Rīga : Latvijas Kultūras projekti, 2015. - [39] lpp. : il. - Teksts latviešu, angļu, krievu val.

 

Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos / sast., iev. koment., zin. red. Tālavs Jundzis ; no krievu val. un angļu val. tulk. Valdis Blūzma ; tulk. angļu val. Eduards Bruno Deksnis ; lit. red. Ināra Stašulāne ; vāka māksl. Egils Neihofers. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015. - 239 lpp. - Pers. rād.: 231.- 238.lpp. . - Bibliogr. zemsv. piez. - Kopsav. angļu val.
     3. sējums. Pārejas periods (1990. gada 4. maijs- 1991. gada 21. augusts).
     Saturs: Latvijas faktiskās neatkarības veidošanas sākuma posms (1990.gada 4.maijs - 1990.gada novembris) ; Politiskās situācijas saasināšanās un janvāra krīze (1990.gada novembris - 1991.gada janvāris) ; Politiskās situācijas stabilizācijas centieni un mēģinājumi sākt sarunas ar PSRS (1991.gada februāris - 1991.gada augusts) ; Augusta pučs un pārejas perioda noslēgums (1991.gada augusts).

       ISBN 9789934837364.

 

Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos / sast., iev., koment., no krievu val. tulk. Valdis Blūzma ; red.: Tālavs Jundzis (zin.), Ināra Stašulāne (lit.), Antra Legzdiņa (angļu teksta red.) ; tulk. angļu val. Eduards Bruno Deksnis. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015. - 413 lpp. - Pers. rād.: 391-412.lpp. . - Bibliogr. zemsv. piez. - Kopsav. angļu val.
     2. sējums. Atmodas laiks (1986.gada jūlijs - 1990.gada maija sākums).
     Saturs: Publiskas nevardarbīgas pretošanās kustības pirmsākumi (1986.gada jūlijs - 1988.gada maijs) ; Masu nacionāldemokrātiskās kustības veidošanās (1988.gada jūnijs - 1989.gada maijs) ; Nacionāldemokrātisko spēku apvienošanās cīņā par neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanu (1989.gada maijs - 1990.gada maija sākums).

       ISBN 9789934837388.

 

Olīvas un olīveļļa / sastādījusi Ilze Vjatere ; Lilijas Rimicānes vāka mākslinieciskā izveide. - Rīga : Avots, [2016]. - 104 lpp. : il.

       ISBN 9789934534300.

 

Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā / sastādītājs: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ; redaktore Rita Treija. - Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, [2015]. - 159 lpp. : il. - Titullapā: UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un tās sadarbības partneru pieredze UNESCO programmu īstenošanā un vietējā kultūras mantojuma izcelšanā Latvijā.

       ISBN 9789934855306.

 

Semjonova, Anastasija. 
    Mēness kalendārs ikdienas dzīvē : ar pielikumu 2015. gadam / Anastasija Semjonova, Olga Šuvalova ; no krievu valodas tulkojusi L. Kainaize. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2014. - 221, [27] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Лунный календарь в повседневной жизни.

       ISBN 9789984782843.

 

Simanovičs, Kaspars.

   Torņakalna sprediķi : mīlestības ceļš no pārejošā uz paliekošo, 2014-2015 / Kaspars Simanovičs ; redaktors Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; ilustrāciju autors Reinis Pētersons. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 255, [1] lpp. : il. - Rādītājs: 253.-[254.] lpp.

       ISBN 9789934546143.

 

Vaidere, Inese.
   Starptautiskās valūtas attiecības / Inese Vaidere. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 141 lpp. : diagr., il., karte, tab. - Bibliogrāfija: 139.-140. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

       ISBN 9789934180736.

 

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls = journal of the humanities / Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts ; autoru kolektīvs. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 199 lpp. : il., portr., sh.
     Nr. 7.
       ISBN 9771691556008.

 

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls = journal of the humanities / Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts ; autoru kolektīvs. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 260 lpp. : il., portr., sh.
     Nr. 6.

       ISBN 9771691556008.

 

Zīgerists, Joahims.

   Par sevi, par Vāciju un arī par Latviju / Joahims Zīgerists ; tulkotājs Miervaldis Vanags. - Rīga : Autora izdevums, 2016. - 410 lpp. : fotogr. - Personu saraksts: 403.- 410. lpp. - Oriģ. nos.: Leibchen und Strapse.

       ISBN 9789934147678.

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2015. gada decembris. - 156 lpp. : tab., sh.
       ISSN 1407-4095.

 

Žī, Izabella.

   Franču valoda pēdējā brīdī : valodas kurss nevaļīgiem cilvēkiem / Izabella Žī, Nikola Cimmermane ; tulk. Inese Miesniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2004]. - 156 lpp. - 7.-9.

       ISBN 9984363368.

 

Economic Development of Latvia : report / Ministry of Economy, Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Economy, Republic of Latvia, December 2015. - 162 p. : il.
       ISSN 1407-4109.

 

Бронникова, Светлана.

    Интуитивное питание : как перестать беспокоиться о еде и похудеть : 6 мифов о диетах: почему они не работают, здоровая полнота: когда ожирение - не болезнь , правильное питание без правил , 4 типа семей, в которых переедают , метод Светлячка: 10 принципов настройки питания : [12+] / Светлана Бронникова. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 431 с. : ил. ; 22 см. - (Правильное питание без правил).

       ISBN 9785699756308.

 

Тэтчер, Маргарет.

    Великая. История "железной" Маргарет : [история моей жизни] / Маргарет Тэтчер ; пер. с англ. П. Н. Баратова и др. - Москва : АСТ, 2016. - 623 с., [8] л. портр. : цв. ил., портр. ; 22 см. - (История моей жини).

       ISBN 9785170957422.
 

Художественная литература на латышском языке

 

Adlers-Olsens, Jusi. 
    Marko efekts / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 471, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Marco effekten.
       ISBN 9789934058899.

 

Aihī, Genadijs.

    Paklanīšanās - dziesmai : simts variāciju par Pievolgas tautu dziesmām / Genadijs Aihī ; [no krievu valodas atdzejojis Knuts Skujenieks ; redaktors Māris Salējs ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; priekšvārds: Inguna Cepīte, Uldis Bērziņš, Knuts Skujenieks]. - Rīga : Pētergailis, 2016. - 117, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Поклон - песне.
       ISBN 9789984334219.

 

Aivars, Eduards.
    Parādības / Eduards Aivars ; redaktors Jānis Elsbergs ; māksliniece Anta Pence. - Rīga : Neputns, 2016. - 118 lpp.
       ISBN 9789934512810.

 

Auziņš, Arnolds.
    Bez sievietēm grūti : romāns / Arnolds Auziņš ; redaktore Eva Mārtuža ; vāka mākslinieciskais noformējums: Nataļja Kugajevska ; ilustrācijas: Inārs Helmūts. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 237, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (199). - Bibliogrāfija: 237.-[238.] lpp.
       ISBN 9789934151255.

 

Bauere, Inguna.

    Grēksūdze / Inguna Bauere ; redaktore Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 351, [1] lpp.

       ISBN 9789934059575.

 

Briedis, Ronalds.
    Zāles pret nemirstību : [dzejoļu krājums] / Ronalds Briedis. - Rīga : Neputns, 2016. - 103 lpp. ; 17 cm.
       ISBN 9789934512766.

 

Dimante, Inguna.

    Pilnmēness nakts zieds / Inguna Dimante ; red. Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 237 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 6 (204).

       ISBN 9789934151583.

 

Ermlere, Franciska.
    Rīgas buča / Franciska Ermlere ; il. Māra Rikmane. - Rīga : Latvijas Avīze, 2016. - 175 lpp. - (Lata Romāns ; 4 (202).
       ISBN 9789934151491.

 

Kazuša, Agnija.
    Bruno / Agnija Kazuša. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 222, [1] lpp. : il. - (Lata Romāns ; 5(203).
       ISBN 9789934151569.

 

Ķigurs, Juris.

   Mūža izsūtījumā : [autobiogrāfisks atmiņu stāsts] / Juris Ķigurs ; Ilzes un Dzidras Ķigures redakcija ; Anitas Brūmeles anotācija angļu valodā. - Rīga : Juris Ķigurs, 2013. - 186, [1] lpp. : il., ģīm., faks., kartes. - Bibliogrāfija: 185. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

       ISBN 9789934140754.

 

Laima, mūža licējiņa : tautas dziesmu izlase / sakārtojis Imants Freibergs ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktores Beatrise Reidzāne, Sigita Kušnere ; Beatrises Reidzānes ievads ; mākslinieks, maketētājs Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, 2015. - 279 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 245.-246. lpp. un rādītāji: 257.-274. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Titlp.: Šī grāmata veltīta manai mīļai dzīves biedrei Vairai Vīķei-Freibergai.
       ISBN 9789984334103.

 

Legardiņjē, Žils. 
    Rīt es sākšu jaunu dzīvi! / Žils Legardiņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Demain j'arrête!.
       ISBN 9789934056970.

 

Lindstrēma, Inga. 
    Mīlestība uz salas : mīlas stāsts no Zviedrijas : [romāns] / Inga Lindstrēma ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums, makets ; atb. redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2016. - 197, [1] lpp. ; 19 cm.
       ISBN 9789934119316.

 

Lipska, Rūta.

    Fēniksa liktenim lemtie / Rūta Lipska ; redaktore Eva Mārtuža ; Agra Liepiņa zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 205, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 3(201).

       ISBN 9789934151408.

 

Melgalve, Ieva.
    Mēness teātris / Ieva Melgalve ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
       ISBN 9789934056802.

 

Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2016. - 335 lpp.

     21.

       ISBN 9789984292755.

     

Pizāne, Inga.
    Tu neesi sniegs : [dzeja] / Inga Pizāne ; redaktors Jānis Rokpelnis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 61, [1] lpp. ; 19 cm.
       ISBN 9789984235776.

 

Tamužs, Viesturs.

    Ķīmiķis ķemmē un saķemmē : dzīves stāsti, kas zīmē laikmetu / Viesturs Tamužs, Elvita Ruka ; Gvido Kajona ilustrācijas ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksl. Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Artha, 2016. - 228, [3] lpp. : fotogr.

       ISBN 9789934148484.

 

Sakalaurs, Pēteris.
    Fabulu valstībā : atziņas, domas, dzeja / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveri] : Pēteris Sakalaurs, 2016. - 210 lpp. - Bibliogrāfija: 199.-205. lpp. - P. Sakalaura darbs nav zinātnisks pētījums, bet varētu būt vērtīgs palīgs studentiem, kas raksta bakalaura, maģistra vai doktora darbus. Autors apkopojis fabulu tēmu sava prāta robežās, saprašanā un šodienas iespējās.
       ISBN 9789934148163.

 

Salējs, Māris.
    Kā pirms pērkona / Māris Salējs ; redaktore Ingmāra Balode ; dizains Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, 2016. - 191 lpp.
       ISBN 9789984334110.

 

Silaroze, Atis.
    Pļāvējs : dzejas izlase : 1971 - 2012 / Atis Silaroze. - Rīga : autora izd., 2012. - 200 lpp.
       ISBN 9789984496122.

 

Silaroze, Atis.
    Varavīksne kaklasaitē : dzejas / Atis Silaroze. - Rīga : autora izd., 2016. - 206 lpp. - Dzejas krājumu veltu Latvijas Valsts Neatkarības 100. gadskārtai!" - Titullapā.
       ISBN 9789934142796.

 

Skalbergs, Atis.

    Hronista pēdējais ieraksts : stāsti, atmiņas / Atis Skalbergs ; sakārtojis Atis Skalbergs. - Rīga : [Atis Skalbergs], 2015. - 151 lpp. : il. ; 22 cm. - Par autoru: 5.-7. lpp. . - "Pateicība grāmatas tapšanā Aivaram Slucim" - [1.] lpp.

    Saturs: Stāsti: Viņš pārdeva Ekziperī ; Pagaidām ; Džokers ; Bunkurā ; Rūgts! Saknes vēl ir dzīvas ; Atmiņas par studiju gadiem ; Par darbu Latvijas Radio ; Tikšanās ar sarkano strēlnieku Pēteri Griško ; Šahs ar Mihailu Tālu ; Mīlestība - tā lai dzīvo vēl pēc manis ; Murdā ; Jahta ; Jūra nepiedod ; Jūra atbildēs ; Mušas ; Pasakas: Vieglums ; Labo darbu gaisma.

       ISBN 9789934146084.

 

Skujenieks, Knuts. 

   Sēkla sniegā un ārpuskrājuma dzejoļi = Samen im schnee : Gedichte / Knuts Skujenieks ; no latviešu valodas atdzejojis, priekšvārdu sarakstījis Valdis Bisenieks ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava ; Klagenfurt : Wieser, 2016. - 207 lpp. ; 21 x 12 cm. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.
       ISBN 9789934118500. . - ISBN 9783990291733.

 

Štelmahere, Ruta.
    Krekls : [dzejoļu krājums] / Ruta Štelmahere ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2016. - 70 lpp. ; 20 cm.
       ISBN 9789934512759.

 

Ūstulnds, Lembits.

    Antverpenes šūpuļzirdziņš : [romāns] / Lembits Ūstulnds ; no igauņu valodas tulkojis Druvis Ābrams ; vāka māksl. noform. Dina Ābele ; atb. redaktore Inga vanaģele ; lit. redaktore Sanda Rapa. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 493, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Kiikhobune antverpenist. - Igaunijas romānu konkursa laureāts.

       ISBN 9789934151767.

 

Velšs, Ērvins.

    Porno : [romāns] / Ērvins Velšs ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks, vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 431, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Porno.

       ISBN 9789934546129.

 

Venters, Egīls.

    Atlantīda, kāda tā ir : [romāns] / Egīls Venters. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 191, [1] lpp. ; 21 cm.

       ISBN 9789934053535.

 

Zandere, Inese.

    Kuģa žurnāls : piezīmes, raksti, fragmenti, vēstules, sarunas : 1994-2007 / Inese Zandere ; redaktore Maima Grīnberga ; māksliniece Dita Pence. - Rīga : Neputns, 2016. - 479 lpp. : portr. ; 23 cm.

       ISBN 9789934512728.

 

Zellers, Florians.
    Bauda : Eiropas romāns / Florians Zellers ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 159, [1] lpp. - Oriģ. nos.: La jouissance.
       ISBN 9789934060021.

 

Zeļģis, Krišjānis.

   Zvēri : [dzejoļu krājums] / Krišjānis Zeļģis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains un ilustrācijas Klāvs Upaciers. - Rīga : Neputns, 2016. - 149, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934512797.

 

Художественная литература на русском языке

 

Аккардо, Джус.

   Прикоснись ко мне : [роман] / Джус Аккардо ; пер. с англ. В. А. Миловидова. - Москва : АСТ, 2015. - 413, [1] с. - (Виноваты звезды). - Ориг. назв.: Touch.

        ISBN 9785170946082.

 

Куликова, Галина.

    Свидание по заданию : [роман] / Галина Куликова. - Москва : Э, 2016. - 315 с. - (Галина Куликова. Смешной лирический роман). (Хорошее настроение гарантировано).

        ISBN 9785699862597.

 

Мюссо, Валентен. 
    Слишком дружелюбный незнакомец : [роман] / Валентен Мюссо ; пер. с фр. З. Линник. - Москва : Э, 2016. - 343, [3] с. ; 21 см. - (Secret. Культовый французский детектив).
        ISBN 9785699887101.

 

Перова, Евгения.

    Я все равно тебя дождусь! : [роман] / Евгения Перова. - Москва : Э, 2016. - 347 с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).

        ISBN 9785699828036.

Райан, Хенк Филиппи.

   Другая женщина : [роман] / Хенк Филиппи Райан ; пер. с англ. Ю. И. Вейсберга. - Москва : Э, 2016. - 476, [1] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер. Детектив).

        ISBN 9785699882137.

 

Райнер, Сара.

    Другой день, другая ночь : [роман] / Сара Райнер ; пер. с англ. О. Корчевской. - Москва : Э, 2016. - 377, [2] с. ; 19 см. - (Тем, кто любит С. Ахерн: романы Сары Райнер).

        ISBN 9785699879038.

 

Старк, Кристина.

    Крылья : [роман] / Кристина Старк. - Москва : АСТ, 2016. - 477, [1] с. - (Online-Бестселлер).

        ISBN 9785170936533.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна.

    Призрак Безымянного переулка : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Э, 2016. - 346, [1] с. - (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой).

        ISBN 9785699879335.

 

Стил, Даниэла.

    Музыка души : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. Т. А. Осиной. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. - Ориг. назв.: Country.

        ISBN 9785170922314.

 

Фритти, Барбара.

    Тайное желание / Барбара Фритти ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : Э, 2016. - 220 с. - (Желанный роман. Барбара Фритти). - Ориг. назв.: A secret wish.

        ISBN 9785699871674.

 

Шувалов, Александр.
    Ахиллесова спина / Александр Шувалов. - Москва : Э, 2016. - 317, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком).
        ISBN 9785699876112.

 

Эко, Умберто.
    Баудолино : роман / Умберто Эко ; пер. с ит. Елены Костюкович. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2015. - 622, [1] с. - Ориг. назв.: Baudolino.
        ISBN 9785170652112.