Jāņa Bisenieka fonds 2004-2009 / sast. Andris Tomašūns. - Jelgava : Jāņa Bisenieka fonds, 2010. - 128 lpp. : foto.
        ISBN 9789984491455. 

 

 Cukurs, Herberts.
    Mans lidojums uz Gambiju / Herberts Cukurs ; red. Leonards Inkins ; priekšv. aut. Roberts Klimovičs. - Atkart. 1934. gada izd. - [Ķeipene] : Herberta Cukura piemiņas fonds, 2013. - 400 lpp. : fotogr.
        ISBN 9789984497969.

 

 Dženkins, Filips.
    ASV vēsture / Filips Dženkins ; no angļu val. tulk. Jānis Zīders ; red.: Andrejs Plakans (zin.), Anna Pavlovska (atb.), Inta Kārkliņa (lit.). - Rīga : Jumava, [2013]. - 310, [1] lpp. : k., tab. - Bibliogr.: 305.-[311.]lpp. . - Bibliogr. piezīmēs nodaļu beigās. - Oriģ. nos.: A History of the United States.
        Saturs: Bezvārda zemes: Eiropiešu apmešanās, 1492-1765 ; Revolūcija un nācijas veidošanās, 1765-1825 ; Ekspansija un krīze, 1825-1865 ; Pilsētas un rūpniecība, 1865-1917 ; Karš un globālisms, 1917-1956 ; Vēl vakar: Savienotās Valstis, 1956-2000 ; Šodienas Amerika ; Konfesijas un baznīcas.
        ISBN 9789934114267. 

 

Eiropas literatūras vēsture : hrestomātija / Annikas Benuā-Dizosuā, Gija Fontēna redakcijā ; tulk. latv. val.: Vineta Berga, Dens Dimiņš, Inese Egle u. c. ; lit. konsult. Sandra Godiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 991 lpp. - Bibliogrāfija: 955.-958. lpp. . - Personu rād.: 959.-991. lpp.
        ISBN 9789984234380. 

 

 Ikšelis, Aivars.
    Valkas diližanss : Valkas leģendas ; Piezīmes uz vēstures hronikas malām / Aivars B. Ikšelis ; redaktore Dzintra Dāvidsone ; mākslinieks Gints Veilands. - Valka : Valkas novada dome ; Stalkers A, IK, 2013 (Rīga). - 928 lpp. : il., kartes, ģīm., faks. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 910. lpp. un personu rādītājs: 907.-910. lpp. - Kopsavilkums igauņu, krievu, lietuviešu, angļu, vācu u.c. valodās. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984497587.

 

 Jūra, Lana.
    Tautsaimnieks Jānis Lancers : būvinženieris, ordeņa Atzinības krusta virsnieks : dzīve un darbi / Lana Jūra. - Rīga : [b.i.], 2012. - 470, [2] lpp. : diagr., il., ģīm., faks., ģeneal. tab. - Pielikumi: 466.-470.lpp.
        Saturs: Bērnība, skola, studijas un darbs padomju laikā ; Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadi.
        ISBN 9789984495583.

 

Kadastrs : no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram / Maija Bērziņa, Signe Rudzīte, Velta Paršova, Daila Krampuža, Santa Bindere, Gatis Kalniņš, Uldis Svilpe, Vita Vodinska, Gita Rudzīte, Jānis Zadiņš. - Rīga : Valsts zemes dienests, 2013. - 311 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 307.-311. lpp. (94 nos.) un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934838606.

 

Kavacis, Andrejs.
    Baltu senvēsture / Andrejs Kavacis. - Rīga : Vieda, 2008. - 250, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 248. lpp.
        ISBN 9789984782430.

 

Liptons, Brūss.
    Medusmēneša efekts : mīlestības piepildītai dzīvei / Brūss Liptons ; no angļu val. tulk. Dace Saule. - Rīga : Lietusdārzs, 2013. - 141, [1] lpp. : il., tab. - Oriģ. nos.: The Honeymoon Effect. - Saturā: Tieksme savienoties ; Labās vibrācijas ; Mīlestības zālītes ; Četri prāti nedomā vienādi ; Cēlgāzes: izplatot mieru, mīlestību un tulsi tēju.
        ISBN 9789984869414.

 

Marcinkeviča, Dace.
    Mājas aptieciņa : gripas un saaukstēšanās laikā / Dace Marcinkeviča. - Rīga : Jumava, [2013]. - 101, [2] lpp. : il., tab. - Izmantotā literatūra: [103.]lpp.
        Saturā: Kā atšķirt gripu no saaukstēšanāse ; Kā pareizi ārstēties gripas un saaukstēšanās laikā ; Ko var darīt, lai saudzētu savu veselību ; Pareiza medikamentu lietošana.
        ISBN 9789934114649.

 

Orehovs, Andris.
    Dekoratīvā ziemciešu lietišķā ekoloģija / Andris Orehovs. - Rīga : Jumava, 2013. - 205 lpp. : il., foto., tab. - Bibliogr.: 166.-169.lpp. . - Augu nos. alf. rād.: 170.-175.lpp. . - Piel.: 176.-205.lpp.
        Saturs: Dārznieks un viņa dārzs ; Par ziemcietēm vispār ; Īss ieskats apstādījumu ekoloģizācijā ; Ziemciešu daudzveidība dabā ; Ziemciešu stādījumi dārzā ; Dārza augtenes ; Ziemciešu izmantošana un audzēšana ; Ziemcietes no A līdz Z.
        ISBN 9789984456836.

 

Slavenskis, Kenets.
    Dž. D. Selindžers. Dzīve / Kenets Slavenskis ; no angļu val tulk. Aija Uzulēna ; red. Dace Sparāne ; atdzej.: Kārlis Vērdiņš, Anna Bauga, Olga Lisovska u.c. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 478, [1] lpp. : il. - Bibliogr. norādes parindēs. . - Piezīmes: 429.-[447.]lpp. . - Alf. rād.: 449.-[479.]lpp. - Oriģ. nos.: J. D. Salinger : a life.
        ISBN 9789984887524.

 

Strautmanis, Ivars.
    Rīgas viesnīcu arhitektūra / Ivars Strautmanis, Andra Ulme. - Rīga : Pētergailis, [2013]. - 395 lpp. : il., kartes ; 22 x 22 cm. - Bibliogrāfija: 386.-395. lpp.
        ISBN 9789984333663.

 

1945–1950: teātris, drāma, kritika : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 190 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984457499.

 

Ziedonis, Imants.
    No Jāņiem līdz Murjāņiem / Imants Ziedonis, Aivars Berķis. - [Rīga] : Dienas grāmata, 2013. - 301, [2] lpp. : il., faks. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 300.-301. lpp.
        ISBN 9789984887425.

 

Zīlīte, Ligita.
    Personāla vadība un socionika / Ligita Zīlīte ; rec.: Andra Zvirbule Bērziņa, Sintija Vanaga, Velta Līvija Miķelsone ; red. Zane Treigūte. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2013. - 304 lpp. : sh., il., tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 65). - Pielikumi: [259.]-304.lpp.
        Saturs: Personāla vadības pamati ; Socionika - mācība par indivīdu sociotipiem, to mijattiecību un cilvēkpotenciāla vadīšanu ; Socionikas atziņu izmantošana personāla vadībā.
        ISBN 9789984828756.

 

Харден, Блейн.
    Побег из лагеря смерти / Блейн Харден ; пер. с англ. Д. Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 295 с. - (Психология. Зарубежный бестселлер). - Ориг. назв.: Escape From Camp 14: One Man's Remarkable Odyssey From North Korea To Freedom In The West.
        ISBN 9785699604951.

 

Avotiņa, Daina.
    Kumpiņa ; Atrastā dienasgrāmata / Daina Avotiņa ; Andras Otto-Hvoinskas il. ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 255 lpp. : il. - (Lata romāns ; 7 (169).
        ISBN 9789984878669.

 

Difenbau, Vanesa.
    Ziedu valoda / Vanesa Difenbau ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 400 lpp. - Oriģ. nos.: Language of flowers.
        ISBN 9789934019074.

 

Hānbergs, Ēriks.
    Mantojuma kumeļš : stāstu izlase / Ēriks Hānbergs ; sast. un priekšvārda aut. Inese Zandere ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas grāmata, 2013. - 360 lpp. - Stāstu izlase veidota no krājumos “Taka rudzu laukā”, “Plikie un pusplikie”, “Biķu alus”, “Tirgus stāsti” publicētie darbi, caurvij atsevišķas, nedaudz īsinātas “Kartupeļu stāstu” nodaļas — Latvijas kartupeļu laukos izraktie likteņu arheoloģijas atklājumi.
        ISBN 9789984887357.

 

Jankovičs, Juris.
    Spīta krustceles : stāsts par padomju režīma dzīves augstskolu / Juris Jankovičs. - Talsi : A. Pelēča lasītava, 2012. - 494, [26] lpp., [60] lpp. iel. : il., kartes, faks. ; 22 cm.
        ISBN 9789934824449.

 

Jansone, Ilze.
    Umurkumurs, jeb Ardievas feminismam / Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, [2013]. - 130, [3] lpp.
        Saturs: Mocekļu kalns ; Augšāmcelšanās ; Vakariņas ar brieža smadzenēm ; Aladina sāga ; Aleksandra pirksts ; Pieskāriens ; Für Elise ; Mikrorajons ; Umurkumurs.
        ISBN 9789984887340.

 

Jūras iela : septiņi stāsti no Ventspils / Andris Akmentiņš, Laimdota Sēle, Guntars Tenne u.c. - Rīga : Mansards, 2012. - 153, [2] lpp. - Par aut.: 153.lpp.
        Saturs: Noliec cigu / Andris Akmentiņš. Kad es vel bi maziš / Laimdota Sēle. Klaidoņi / Guntars Tenne. Billija māja / Kristīne Ulberga. Žogs!!! / Jānis Valks. Substance / Mārtiņš Ādamsons. Vagonstāsti / Maira Asare.
        ISBN 9789984872711.

 

Kolbergs, Andris, 1938-.
    Eņģeļu purvs ; Sirreāls gadījums / Andris Kolbergs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 165 lpp. : il.
        ISBN 9789984887371.

 

Maiere, Anna Elizabete.
    Putna svars / Anna Elizabete Maiere ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 239, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Fliegengewicht.
        ISBN 9789934026706.

 

Mičels, Deivids.
    Jākoba de Zūta tūkstoš rudeņi : romāns / Deivids Mičels ; no angļu val. tulk. Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 550, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Thousand Autumns of Jacob de Zoet.
        ISBN 9789934040061.

 

Morisone, Tonija.
    Žēlastība / Tonija Morisone ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 188 lpp. - Oriģ. nos.: Mercy.
        ISBN 9789934025488.

 

Neiburgs, Uldis.
    (Divas) puses : pēc grāmatas ... / Uldis Neiburgs, Vita Zelče ; māksl. Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2013. - 29 lpp. : il.
        ISBN 9789934120053.

 

Plāķis, Juris.
    Bez pasūtinājuma un cenzūras : Jura Plāķa un Ernesta Plāķa atmiņu grāmata / redaktors un komentāra autors Eduards Liniņš ; manuskripta atšifrētāja Daina Oliņa ; ievadu sarakstīja Uldis Krēsliņš. - Rīga : [Ciemalda Lūkina], 2012. - 490 lpp. : il., ģīm. - Personu rād.: 464.-479. lpp.
        Saturs: Ziņas par manu radu dzīvi un manu mūža gājumu / Juris Plāķis. Plāķu dzimtas raksti : 1. daļa, 1897.-1924, 2. daļa, 1940.-1943. / Ernests Plāķis.
        ISBN 9789984496382.

 

Priede, Gunārs.
    Gunāra Priedes dzīve un darbi : [kopoti raksti] / Gunārs Priede ; sast. Ieva Struka ; zin. red. Raimonds Briedis. - Rīga : Jumava, 2013. - 783, [1] lpp., [4] lp. fotogr. - Pers. rād.: 764.-779.lpp.
        [1.] sēj. 1928-1958.
        Saturā: Vēstures notikumi ; Dienasgrāmata ; Korespondence ; Raksti ; Recenzijas ; Daiļdarbi: Tēlojumi: Slepkava ; Brauciens uz Užavu ; Felicita ; Lugas: Zeva templis Olimpijā ; Jaunākā brāļa vasara ; Lai arī rudens ; Normunda meitene ; Pozitīvais tēls.
        ISBN 9789934113154.

 

Salējs, Māris.
    Nedaudz vairāk : dzeja un atdzeja 2001-2012 / Māris Salējs. - Rīga : Mansards, 2013. - 79 lpp.
        ISBN 9789984872865.

 

Venters, Egīls.
    Mainīgā intervence / Egīls Venters. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 162, [2] lpp.
        ISBN 9789984887166.

 

Vērdiņš, Kārlis.
    Mēs : kopota dzeja / Kārlis Vērdiņš ; dizains: Zigmunds Lapsa, Lotte Meijer. - Rīga : Mansards, 2012. - 247, [1] lpp. ; 21 cm. - K. Vērdiņš ir viens no savas paaudzes spilgtākajiem dzejniekiem. Grāmatā apkopoti visi trīs K. Vērdiņa dzejoļu krājumi "Ledlauži" (2001), "Biezpiens ar krējumu" (2004), "Es" (2008), kā arī atsevišķā nodaļā dzejoļu cikla "Mēs" papildināts variants (2001-2012).
        ISBN 9789984872568.

 

Vitmors, Edvards.
    Jērikas mozaīka : Jeruzālemes kvarteta ceturtais romāns / Edvards Vitmors ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 341, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Jericho Mosaic.
        ISBN 9789984887531.

 

Zebris, Osvalds.
    Koka nama ļaudis / Osvalds Zebris ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 165, [1] lpp.
        ISBN 9789984887401.               .

 

Браун, Дэн.
    Инферно : роман / Дэн Браун ; пер. с англ. В. А. Бабкова, В. П. Голышева, Л. Ю. Мотылева. - Москва : АСТ, 2013. - 543, [1] с. - (Величайший интеллектуальный триллер). - Oriģ. nos.: Inferno.
        ISBN 9785170793495.

 

Веденская, Татьяна.
    Пепельный блондин : [роман] / Татьяна Веденская. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (В солнечном свете. Проза Татьяны Веденской).
        ISBN 9785699663590.

 

Велембовская, Ксения Михайловна.
    Пятое время года : [роман] / Ксения Велембовская. - Москва : АСТ ; Зебра Е, 2010. - 543 с.
        ISBN 9785170646166. . - ISBN 9785946630511.

 

Грановская, Евгения.
    Ведьма придет за тобой : [роман] / Евгения и Антон Грановские. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских).
        ISBN 9785699653362.

 

Гуцко, Денис(Денис Николаевич).
    Бета-самец : роман / Денис Гуцко. - Москва : Астрель, 2013. - 479 с.
        ISBN 9785271462870.

 

Прилепин, Захар.
    Патологии : роман / Захар Прилепин. - Москва : Астрель, 2012. - 349, [1] с.
        ISBN 9785271344756.

 

Райли, Люсинда.
    Цветы любви, цветы надежды : роман / Люсинда Райли ; пер. с англ. Т. В. Трефиловой. - Москва : АСТ, 2013. - 575 с. - (Сенсация). - Oriģ. nos.: Hothouse Flower.
        ISBN 9785170787548.

 

Степнова, Марина Львовна.
    Женщины Лазаря : роман / Марина Степнова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2013. - 444, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785170747153.

 

Трауб, Маша.
    Руками не трогать : [роман] / Маша Трауб. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 314, [1] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785699656875.

 

Тронина, Татьяна Михайловна.
    Огненный Марс : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 314, [1] с. - (Мелодии любви).
        ISBN 9785699655489.