Akmentiņa, Ilze.

    Latvijas vēstures fakti hronoloģiskā secībā : palīglīdzeklis mācību satura apguvei 6.-9. klašu skolēniem / Ilze Akmentiņa. - Rīga : Multineo, 2007. - 182 lpp. - Bibliogr.: 182. lpp.

        ISBN 9789984993256.

 

Brancis, Māris.

    Jelgavai azotē : Jelgavas mākslinieki 40 gados = Jelgava's art and artists 1970-2010 / sastādītājs un teksta autors Māris Brancis ; [tulkojums angļu valodā, Margita Gailītis] ; Jelgavas mākslinieku biedrība. - Rīga : Mansards, 2010. - 173, [1] lpp. : il., portr. - Teksts paralēli latviešu un angļu val.

        ISBN 9789984812885.

 

Brancis, Māris.

    Jelgavas gleznotājs Uldis Roga : [albums] = The bard of Jelgava Uldis Roga / Māris Brancis ; Jelgavas mākslinieku biedrība ; redaktore Aija Lāce ; tulkojums no angļu valodas: Ieva Lešinska, Linda Briggs ; priekšvārdu sarakstīja Andris Rāviņš ; dizains: Ilona Drīliņa, Ilmārs Drīliņš ; foto: Ilmārs Drīliņš, Uldis Roga, Māris Brancis. - Rīga : Mansards, 2011. - 110, [1] lpp. : il., ģīm. - Bibliogr.: 108.-110. lpp. - Teksts latviešu un angļu val. - Tulkojums no angļu val.

        ISBN 9789984872209.

 

Daukšts, Bonifācijs.

    Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija / Bonifācijs Daukšts. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 118 lpp. : il., portr., faks. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs : 116.-118. lpp.

        ISBN 9789984455419.

 

Feldmanis, Inesis.

    Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945) : jauns konceptuāls skatījums / Inesis Feldmanis. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 97 lpp. : faks. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija: 80.-95. lpp. - Satur pielikumu.

        ISBN 9789984455402.

 

Graubiņš, Jēkabs.

    Grievaltas dziesmu lizda : Grievaltā savāktas latvju tautasdziesmas ar komentariem / Jēkabs Graubiņš ; Gitas Lanceres ievadvārdi. - Rīga : Mūzikas un mākslas atbalsta fonds ; Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2010. - 140 lpp. : il., notis. - Ietver rād.

        ISBN 9789984492100.

 

Grava, Sigurds.

    Angļu-latviešu pilsētvides terminu vārdnīca = English-Latvian dictionary of the urban environment / Sigurds Grava. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006. - 320 lpp.

        ISBN 9984232271.

 

Grēniņš, Paulis.

    Mūžības atziņas : ezoteriski skaidrojumi / Paulis Grēniņš. - Rīga : Jumava, 2012. - 288 lpp.

        ISBN 9789934111723.

 

Krastiņš, Jānis.

    Rīgas jūgendstila arhitektūra / Jānis Krastiņš ; fotogrāfijas: Jānis Krastiņš, Gints Šteins. - Rīga : Rīgas pilsētas arhitekta birojs, 2010. - [11] lpp. : il., kartes. - Teksta autors minēts izdevējziņās. - Nosaukums no vāka.

 

Krastiņš, Jānis.

    Rīgas jūgendstila ēkas : ceļvedis pa jūgendstila metropoli = Art Nouveau buildings in Riga : a guide to Art Nouveau metropolis / Jānis Krastiņš ; tulkoja Gints Šteins. - 2., pārveidots un papildināts izdevums. - Rīga : ADD Projekts, 2012. - 407 lpp. : krās. il., kartes, plāni. - Bibliogrāfija: tekstā un rādītāji: 384.-407. lpp. - Paralēli latviešu un angļu valodā.

        ISBN 9789934831805.

 

Krastiņš, Jānis.

    Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings, 1840-1917 / Jānis Krastiņš ; redakcija: Zanda Redberga ; fotogrāfijas: Jānis Krastiņš u. c. - Rīga : Rīgas pilsētas arhitekta birojs, 2010. - 31 lpp.

 

Krastiņš, Jānis.

    Rīgas pilsētas arhitekts Reinholds Šmēlings, 1840-1917 = City architect of Riga Reinhold Schmaeling, 1840-1917 / Jānis Krastiņš ; red. Zanda Redberga ; tulkojums, Inta Liepiņa. - Rīga : Rīgas pilsētas arhitekta birojs, 2011. - 128 lpp., [20] lpp. iel. : il. (arī krās.), plāni, portr. - Bibliogrāfija: 122. lpp. un rādītājs: 126.-127. lpp. - Paralēli latviešu, vācu val.

        ISBN 9789984877020.

 

Lāce, Daina.

    Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko, 1813-1902 / Daina Lāce. - [Rīga] : Rīgas pilsētas arhitekta birojs, 2011. - 40, [1] lpp. : il., faks., plāni, portr. - Bibliogrāfija: 38.-39. lpp. - Uz vāka autore nav uzrādīta.

        ISBN 9789984877006.

 

Lenone, Sintija.

    Džons / Sintija Lenone ; no angļu val. tulk. Jānis Elsbergs ; Džuliana Lenona priekšv., 9.-10. lpp. ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Mansards, 2010. - 323, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il. - 7-9. - Oriģ. nos.: John.

        ISBN 9789984812496.

 

Mežavilks, Zigurds.

    Opermūzikas svētki Siguldā / Zigurds Mežavilks. - [Rīga] : Mansards, 2010. - 117, [2] lpp. : il.

        ISBN 9789984812656.

 

Rīgas koka arhitektūra = Riga wooden architecture / Rīgas pašvaldības aģentūra Pilsētas arhitekta birojs ; sadarbībā ar Zaigas Gailes biroju. - Rīga : Rīgas pašvaldības aģentūra Pilsētas arhitekta birojs, 2009. - 1 lp., saloc. [12] lpp. : il., karte. - Teksts paralēli latviešu un angļu val.

 

Rožkalne, Anita.

    Lauva : dzejniece Astrīde Ivaska / Anita Rožkalne. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012. - 382 lpp., [64] lpp. iel. : il., faks., portr. - Bibliogrāfija: 348. lpp. un zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 355.-382. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934820977.

 

Rubenis, Andris.

    "Filosofu" un "kritiķu" laikmets prāta gaismas pavēnī : (18. gadsimta filosofiskā doma Eiropā) : mācību līdzeklis / Andris Rubenis. - Rīga : [Autorizdevums], 2011. - 207 lpp. - Bibliogrāfija: 204.-207. lpp.

        ISBN 9789984994963.

 

Rudzāte, Elvita.

    Mīlestības brīnums / Elvita Rudzāte. - Rīga : Sokrata Tautskola, 2011. - 160 lpp. : il. - (Piedošanas mācība ; 4. grāmata). - Bibliogrāfija: 157. lpp.

        ISBN 9789934812712.

 

Salceviča, Ilona.

    Saucējs : apcere par Jāni Klīdzēju / Ilona Salceviča ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, 2012. - 287 lpp. : il. - (Personība un daiļrade). - Bibliogrāfija: [211.]-[279.] lpp.) un rād. - 7-9. - Kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789984879215.

 

Simoešs, Žozē Manuels.

    Sesārija Evora / Žozē Manuels Simoešs ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Mansards, 2009. - 88, [1] lpp. : il. - Ietver diskogrāfijuЖ 82.-[89.] lpp. - Oriģ. nos.: Cesária Évora.

        ISBN 9789984812366.

 

Šturma, Eleonora.

    50 gadus mākslai pa pēdām : apceres par mākslu un māksliniekiem autores un Māra Branča sakārtojumā / Eleonora Šturma ; sērijas redaktors un ievada autors Māris Brancis ; pēcvārdu sarakstīja Arnolds Sildegs ; mākslinieks Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2011. - 398, [1] lpp., [88] lpp. krās. il. : il., ģīm. - (Trimdas māksla rakstos un attēlos. Amerikas Savienotās Valstis). - Bibliogr.: [10.] lpp. un norādes parindēs. - Personu rād.: 387.-[396.] lpp.

        ISBN 9789984812984.

 

Treijs, Rihards.

    Miķelis Valters : politiķis, diplomāts un literāts / Rihards Treijs. - Rīga : Jumava, [2012]. - 270, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks. - Bibliogrāfija: zemsvītras piezīmēs un 237.-[269.] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934111358.

 

Гругман, Рафаэль.

    Светлана Аллилуева : пять жизней / Рафаэль Гругман. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 396, [1] с. - (След в истории).

        ISBN 9785222194409.

 

Шереметева, Галина Борисовна.

    Качая колыбель, или Профессия "родитель" : любовь, воспитание, этапы развития / Галина Шереметева. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 252, [3] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 250. - Список трудов авт. в конце кн.

        ISBN 9785227036742.

 

Alegra, Brižita.

    Senomagusas spoki : vēstījumi / Brižita Alegra ; no franču val. tulk. Vineta Berga. - Rīga : Mansards, 2011. - 115, [3] lpp. - Personu rād.: [117.] lpp. - Oriģ. nos.: Les fantômes de Sénomagus.

        ISBN 9789984872025.

 

Avens, Voldemārs.

    Avena dzejoļi / Voldemārs Avens ; Voldemāra Avena zīmējumi. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 348, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., portr.

        ISBN 9789984812977.

 

Ezergailis, Andrievs.

    Lapu agonija : grāmata par Intu / Andrievs Ezergailis ; no angļu valodas tulkojusi Ilma Elsberga ; [dzeju no angļu valodas atdzejojusi Amanda Aizpuriete]. - [Rīga] : Atvērtās krātuves, [2012]. - 476, [3] lpp. : il., faks.

        ISBN 9789984495064.

 

Flega, Fanija.

    Sveicam pasaulē, mazulīt! : romāns / Fanija Flega ; no angļu val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2012. - 446 lpp.

        ISBN 9789984355993.

 

Hamsuns, Knuts.

    Pa aizaugušām tekām : dienasgrāmata / Knuts Hamsuns ; tulkojis Konstantīns Raudive. - Rīga : Mansards, 2009. - 190, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Paa gjengrodde stier.

        ISBN 9789984812472.

 

Harana, Maeva.

    Lēdija gleznā / Maeva Harana ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2012. - 412, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 412.-[413.] lpp. - Oriģ. nos.: Painted lady.

        ISBN 9789984355986.

 

Jeerīts, Jāks.

    Ziņas par nāvi : noveles / Jāks Jeerīts ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 189, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Sõber.

        ISBN 9789984872094.

 

Ķezbere, Elza.

    Dzeja : Dzeja un dzīve / E. Ķezbere. - Rīga : Mansards, 2012. - 419 lpp.

        3. sējums.

        ISBN 9789984872339.

 

Mans sapnis ir un paliek kādreiz atgriezties: Judītes Zuikas, Martas Zuikas un Elmāra Zuikas vēstules, 1943-1997 / [ievadvārdu un komentāru autore Rasma Vīlipa]. - [Rīga] : Mansards, [2010]. - 179, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks., portr.

        ISBN 9789984812625.

 

Martineza, Rakela.

    Vienradža ēnas / Rakela Martineza ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jumava, [2012]. - 271, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Sombras de unicornio.

        ISBN 9789934111266.

 

Meils, Pīters.

    Gads Provansā / Pīters Meils ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 293, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Year in Provence.

        ISBN 9789934027987.

 

Murakami, Haruki.

    1Q84 : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 462, [2] lpp.

        1. grāmata. Aprīlis - jūnijs.

        ISBN 9789934022852.

 

Murakami, Haruki.

    1Q84 / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 400 lpp.

        2. grāmata. Jūlijs - septembris.

        ISBN 9789934026256.

 

Rudzītis, Rihards.

    Dvēseles dziesmas : dienasgrāmatas / Richards Rudzītis. - [Rīga] : Sirds Gaisma, 2010. - 375 lpp. : il. - Ietver personu rādītāju.

        1. daļa. 1914.-1920.

        ISBN 9789934814204.

 

Rudzītis, Rihards.

    Dvēseles dziesmas : dienasgrāmatas / Richards Rudzītis. - [Rīga] : Sirds Gaisma, 2011. - 476 lpp. : il. - Ietver personu rādītāju.

        2. daļa. 1920.-1930.

        ISBN 9789934814235.

 

Vallika, Aidi.

    Kas ar tevi notika, Anna? / Aidi Vallika ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga-Preisa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 279, [1] lpp. - 7.-9. - Oriģ.nos.: Mis sinuga juhtus, Ann?.

        ISBN 9789934007255.

 

Vīksna, Ingrīda.

    Es saku paldies : dzeja / Ingrida Vīksna ; Viesturs Vecgrāvis, priekšvārds. - Rīga : Mansards, 2010. - 511, [1] lpp.

        ISBN 9789984812595.

 

Zīle, Austra.

    Draudzīgi kodieni / Austra Zīle. - Rīga : Mansards, 2009. - 228, [3] lpp.

        ISBN 9789984812311.

 

Zīle, Austra.

    Sapņu pils pie jūras : [romāns] / Austra Zīle ; red. Aija Lāce ; māksl. Aija Bāliņa. - Rīga : Mansards, 2009. - 235, [1] lpp. ; 19 cm.

        ISBN 9789984812519.

 

Zīle, Austra.

    Vājību garša : stāsti no raibās ikdienas / Austra Zīle ; māksliniece Aija Bāliņa. - Rīga : Mansards, 2010. - 269, [1] lpp. : il.

        ISBN 9789984812830.

 

Бинчи, Мейв.

    Самый лучший папа : роман : пер. с англ. / Мейв Бинчи. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 446 с.

        ISBN 9789661434409. - ISBN 9785991019507.

 

Домен, Валери.

    Крутая тусовка : [роман] / Валери Домен ; пер. с фр. В. В. Егорова. - Москва : Этерна ; Палимпсест, 2012. - 399 с. ; 21 см. - (Реалити-роман). - Ориг. назв.: Une soirée chez les pipoles.

        ISBN 9785480002744.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.

    Шесть соток для Робинзона : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 350 с. - (Любительница частного сыска Даша Васильева).

        ISBN 9785699551484.

 

Корник, Никола.

    Полночная любовница : роман / Никола Корник ; пер. с англ. В. П. Аршанской. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 314, [1] с. - (Маскарад: Romance). - Ориг. назв.: Cornick, Nicola. Mistress of midnight. - На тит. л. и обл.: Harlequin.

        ISBN 9785227036551.

 

Королев, Анатолий Васильевич.

    Эрон / Анатолий Королев. - Москва : Гелеос, 2009. - 382, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 9785818915685.

 

Мейсон, Конни.

    Любовь викинга : роман / Конни Мейсон ; пер. с англ. Антонины Ивахненко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 317 с. - (Душа).

        ISBN 9789661438353. - ISBN 9785991020435.

 

Сафон, Карлос Руис.

    Сентябрьские огни : [роман] / Карлос Руис Сафон ; пер. с исп. Е. В. Антроповой. - Москва : Астрель, 2012. - 318 с.

        ISBN 9785271436536.

 

Сеймур, Джеральд.

    Бомба из прошлого : [роман] / Джеральд Сеймур ; пер. с англ. С. Н. Самуйлова. - Москва : Вече, 2012. - 430 с. - (Миссия невыполнима).

        ISBN 9785953352659.

 

Шилова, Юлия Витальевна.

    Путь наверх, или Слишком красивая и слишком доступная : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 319 с.

        ISBN 9785271437908. - ISBN 9785226053566.